งานการคลังและพัสดุ

 

งานการคลังและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวางแผนการใช้งบประมาณของคณะฯ การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะฯ การบริหารจัดการพัสดุ การบริหารจัดการการเงิน มีภารกิจย่อยดังนี้

(1) การบริหารจัดการการพัสดุ

     - การจัดหาพัสดุ

     - การบัญชีพัสดุ

     - การคลังพัสดุ

     - การตรวจสอบจัดทำทะเบียนและจำหน่ายครุภัณฑ์

(2) การบริหารจัดการการเงิน

     - เงินงบประมาณแผ่นดิน

     - เงินงบประมาณเงินรายได้

 

ติดต่อเรา :  งานคลังและพัสดุ โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 150

                หน่วยการเงิน โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 114

โทรศัพท์ภายใน : งานคลังและพัสดุ 150

                        หน่วยการเงิน  114

นางตวงรัตน์ พูนปริญญา  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
นายอำนวย เพียธงษา  นักวิชาการพัสดุ 
นางสาวศุลีพร คามนา  นักวิชาการพัสดุ 
นางสาวปิยะธิดา ถิ่นโพนวัว  นักวิชาการพัสดุ 
นางสาวพรทิพย์ แก้วไวยุทธ  พนักงานพัสดุ 

นางสาวสมจิตร ประสาร  นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางเสาวณี ทองจันทร์  นักบัญชี 
นายปราการ ยาพรม  นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางสาววาสนา ชาวดง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางสาวลดาวัลย์ พุ่มไทร  พนักงานการเงินและบัญชี