งานบริหารบุคคล

 

งานบริหารบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานบุคคล การลาศึกษาต่อ ศึกษาดูงานและการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และสวัสดิการของบุคลากรทุกระดับภายในคณะฯ ประกอบด้วย ภารกิจย่อยดังนี้

(1) การบริหารบุคคล

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

(3) งานสวัสดิการตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามระเบียบราชการ

 

ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 111

โทรศัพท์ภายใน : 111

นางสาวปราณี เหมือนสิงห์  บุคลากรชำนาญการ 
นางสาวรุ้งอรุณ น้อยเมืองคุณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวศิริรัตน์ หันตุลา  เจ้าหน้าที่บุคคล 
นางสาวพัชราภรณ์ นามสุดตา  พนักงานธุรการ