งานบริหารกายภาพ

 

งานบริหารกายภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ และยานพาหนะ รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม สำรวจและประเมินผลด้านความสะอาด สวยงาม และดำเนินการซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาอาคาร ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่าง ๆ ระบบไฟฟ้า สุขภัณฑ์ และน้ำประปา ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของคณะฯ โดยมีภารกิจย่อยดังนี้

(1) การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่

(2) การบริหารจัดการด้านยานพาหนะ

 

ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 112

โทรศัพท์ภายใน : 112

จองห้องเรียนออนไลน์ [คลิก]

บริการยานพาหนะ (กรุณาติดต่อที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ)

 

นายมานะ คำมูล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 
นายวีระ เศรษฐวัชระ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 
นางยุพร แก้วไวยุทธ  แม่บ้าน 
นางอำพัน แวะสอน  แม่บ้าน 
นางบรรเทา ไพรเขต  แม่บ้าน 
นายอดุลย์ ปลัดขวา  แม่บ้าน 
นายประสงค์ ศรศักดา  ช่างฝีมือทั่วไป 
นายบุญบาล คำกุ้ม  ช่างฝีมือทั่วไป 
นายวสันต์ สาสีทา  ช่างฝีมือทั่วไป 
นายสมชาย สาผิว  พนักงานขับรถยนต์ 
นายสำรอง โพธิราช  พนักงานขับรถยนต์ 
นายปัญญา สวัสดิ์  พนักงานขับรถยนต์ 
นายพงษ์พจน์ บุญมีวิเศษ  ช่างฝีมือทั่วไป 
นายวีรพล แจ้งพรมมา  ลูกมือช่าง 
นายอภิรักษ์ โคตรศรี  นักการภารโรง  
นางสมอ่อน เพียธงษา  นักการภารโรง  
นางสาวเนาวรัตน์ ปุ๊กกระโทก  นักการภารโรง  
นายวีระยุทธ คำเพาะ  คนสวน 
นายอร่าม พิมพา  คนสวน 
นายวิทยา ละเหลา  พนักงานขับรถยนต์  
นายสมพงษ์ จำปาหอม  พนักงานขับรถยนต์  
นายพงศ์ศิริ ถาพรมเทศ  พนักงานขับรถยนต์  
นายสุรศักดิ์ สีหาวัตร  พนักงานขับรถยนต์  
นายกิตติศักดิ์ เอติรัตน์  พนักงานขับรถยนต์  
นายอนุชา แสนสูง  พนักงานขับรถยนต์