งานประชาสัมพันธ์

 

งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ภายในและภายนอกคณะฯ เพื่อสื่อสารให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ และหน่วยงานอื่น ๆ รับทราบถึงแนวความคิด นโยบาย แผนการดำเนินงาน และการประเมินผลงาน หรือคณะทำงานต่างๆ ให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของการทำงาน และแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสารที่อาจเป็นอุปสรรคในการทำงานในองค์กร ตลอดจนการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์คณะฯ ต้อนรับผู้มาเยือน และกิจกรรมที่ดำเนินการโดยคณะฯ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลหรือหน่วยงานทั่วไปเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงสร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดแก่คณะฯ มีภารกิจย่อยดังนี้ (1) จัดทำสื่อข่าวสารภายในและภายนอกคณะฯ (Web / Bulletin/สารสีฟ้า) (2) ติดต่อประชาสัมพันธ์ (เสียงตามสาย / พิธีกร / การต้อนรับ /ฐานข้อมูลบันทึกกิจกรรมคณะฯ / ตอบรับโทรศัพท์)

 

ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 0

โทรศัพท์ภายใน : 0

นางสาวเบญจวรรณ ชุมชาตรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป