งานพัฒนาความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางการพยาบาล

 

งานพัฒนาความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางการพยาบาล มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลคลินิกการพยาบาล ให้บริการด้านสุขภาพองค์รวม เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา และอาจารย์ สนับสนุนวิชาการ และวิจัยเผยแพร่ข้อมูลทางสุขภาพ กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน และวิจัยทางการพยาบาล กิจกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัย กิจกรรมบริการคลินิกเฉพาะทาง กิจกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศ ของชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุมชนต้นแบบทางสุขภาพอนามัย พัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยเน้นปฏิบัติการ (Faculty practice) เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญการพยาบาลเฉพาะทางระดับสูงในภูมิภาค ประสานงานกับองค์กรระดับชาติ

 

ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 107

โทรศัพท์ภายใน : 107