งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับหรือทดแทนช่องว่างทางสมรรถนะ (Competency gap) ในการปฏิบัติงานทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน โดยเฉพาะในสายผู้สอนเป็นเจ้าภาพหลักในโครงการพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพเข้าสู่การเป็นอาจารย์ และกำหนดแผนการพัฒนาอาจารย์ ให้มีคุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาเอก ความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งการวางแผนอัตรากำลังบุคลากรทุกระดับของคณะฯ ในระยะยาว การบรรจุแต่งตั้ง การสรรหาและคัดเลือก การดูแลระบบสวัสดิการ การสร้างแรงจูงใจ