งานนโยบายและแผน

 

งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานด้านการจัดทำแผน คณะฯ การประสานการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้คณะฯ การวางแผน การใช้งบประมาณคณะฯ การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณคณะฯ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของคณะฯ มีภารกิจย่อยดังนี้

การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

(1) การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน

(2) การจัดทำงบประมาณเงินรายได้

 

ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 115

โทรศัพท์ติดต่อภายใน : 115

ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรณพา นามสีฐาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสันติญา พุทธลักษ์ศิริกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพัชรา หินประกอบ พนักงานธุรการ