งานประกันคุณภาพ

 

งานประกันคุณภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดระบบประกันคุณภาพขององค์กร รวมทั้งประสานงาน กับองค์กรภายนอกในการดำเนินกิจกรรมด้านประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีภารกิจย่อยดังนี้

(1) การจัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบการจัดเก็บเอกสารรายงานสิ่งพิมพ์

(2) การรายงานข้อมูลสารสนเทศ หรือรายงานเกี่ยวกับสถานภาพด้านการประกันคุณภาพ

(3) จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเสนอต่อผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์

(4) รวบรวมตัวชี้วัด และการประเมินคุณภาพที่ครอบคลุมมาตรฐานการประเมินของ IQA มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สกอ., สมศ. สื่อสารให้คณาจารย์ และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์รับทราบ

(5) จัดทำรายงานการประเมินตนเองและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(6) ประมวลผลการตรวจประเมินคุณภาพเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและปรับปรุงแก้ไข

(7) ติดตามรายงานการประเมินคุณภาพของสถาบันสมทบต่อ สภามหาวิทยาลัย

 

ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 144

โทรศัพท์ภายใน : 144

นางนภาภรณ์ สุวรรณเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ