งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าประสานงานการคืนสู่เหย้าของศิษย์เก่าติดตามเยี่ยมศิษย์เก่า และการติดตามภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต การประมวลผลงานของบัณฑิตได้แก่การได้รับรางวัลและการได้รับยกย่องในระดับชาติและนานาชาติ

 

ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 155

โทรศัพท์ภายใน : 155