งานพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

งานพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนานักศึกษาปริญญาตรี เพื่อให้มีคุณลักษณะนักศึกษาที่พึงประสงค์ในทุกด้านมีภารกิจย่อย คือ

(1) งานกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated learning Program) ซึ่งดำเนินการจัดทำโครงการ บันทึกโครงการ ตรวจสอบนักศึกษาร่วมโครงการ ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

(2) งานโครงการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี ดำเนินการอนุมัติโครงการ กำกับดูแล และดำเนินโครงการ สรุปประเมินผลโครงการ และงบประมาณ

(3) งานประสานงานกับผู้ปกครองและครอบครัวของนักศึกษา

งานสวัสดิการนักศึกษา านสวัสดิการนักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาและให้ทุนการศึกษาในรูปแบบของทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนผูกพัน และทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ครอบคลุมถึง การจ้างงาน และงานส่งเสริมและช่วยเหลือนักศึกษา ได้แก่ การติดตามเยี่ยมนักศึกษาที่เจ็บป่วย การดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาต่างๆ การดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพและอื่น ๆ

งานวินัยนักศึกษา งานส่งเสริมวินัยนักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมวินัยนักศึกษา และ สอบสวนวินัยนักศึกษาในกรณีที่มีข้อบกพร่องหรือกระทำผิดวินัยต่างๆ

งานวิจัยแนะแนวและให้คำปรึกษา งานวิจัยแนะแนวและให้คำปรึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำระบบอาจารย์ที่ปรึกษาการดำรงบทบาทในวิชาชีพ และการให้คำปรึกษานักศึกษาในปัญหาทั้งด้านการเรียน การเงิน และปัญหาส่วนตัว

 

ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 155

โทรศัพท์ภายใน : 155