สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิพร เสนารักษ์

การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา บุญยะลีพรรณ   

การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. สาธารณสุขศาสตร์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

            

รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย    

การศึกษา : ปริญญาเอก ศศ.ด. พัฒนศาสตร์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

รองศาสตราจารย์ ดร.บำเพ็ญจิต แสงชาติ      

การศึกษา : ปริญญาเอก พย.ด. พยาบาลศาสตร์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร  

การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สมใจวงษ์

การศึกษา : ปริญญาเอก : พย.ด.(พยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ))

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา รวยสูงเนิน

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ 

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุจารี อมรกิจบำรุง   

การศึกษา : ปริญญาโท วท.ม. สรีรวิทยา

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สุริต

การศึกษา : ปริญญาเอก DNS

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัจคเณค์  แพรขาว

การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ดลวิวัฒน์ แสนโสม

การศึกษา : PhD (Public Health) MSN (Adult Nurse Practitioner)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชษฐ เรืองสุขสุด   

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กล้าเผชิญ โชคบำรุง 

การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

 

 

อาจารย์ ดร.ณิชาภัตร พุฒิคามิน

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มะลิวรรณ ศิลารัตน์

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ วิภาวดี โพธิโสภา

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่             

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ ปาริชาติ วงศ์ก้อม

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ สุพันธ์ อุ่นใจ

การศึกษา : ปริญญาตรี พย.บ. พยาบาลศาสตร์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์สุขุมาล หอมวิเศษวงศา

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) ,มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
ปริญญาตรี : พย.บ.(พยาบาลศาสตร์) ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.