สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนสีแก้ว

การศึกษา : ปริญญาเอก ศศ.ด. พัฒนศาสตร์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร

การศึกษา : Ph.D. (Nursing)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

         

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร     

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา กงตาล 

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์    

การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล   

การศึกษา :ปริญญาโท Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ เปรื่องจิตร ฆารรัศมี 

การศึกษา : ปริญญาโท วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ ดร.จารุณี สรกฤช 

การศึกษา :  ปรด.(การพยาบาล)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตรา เสนา

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลศึกษา

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี สราญฤทธิชัย   

การศึกษา :ปริญญาเอก ปร.ด. สาธารณสุขศาสตร์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

  

อาจารย์ อรุณณี ใจเที่ยง 

การศึกษา : ปริญญาตรี พย.บ.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์ นพนันท์ ชัยภูมิ

การศึกษา : ปริญญาตรี พย.บ.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]