สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

 

 

  

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสบสุข ศรีแสนปาง

การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  ลี่ทองอิน

การศึกษา : ปริญญาเอก พย.ด. นานาชาติ   

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์  

การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก] 

อาจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์ 

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์ สุทธินันท์ สุบินดี

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลผู้สูงอายุ

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ ดร.นัดดา คำนิยม

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลผู้สูงอายุ

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

           

อาจารย์ กร.สมรภพ บรรหารักษ์

การศึกษา :  ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลผู้สูงอายุ       

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์ สุภาวดี เที่ยงธรรม

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลผู้สูงอายุ       

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก] 

 

อาจารย์ สาวิตรี สมมงคล

การศึกษา : ปริญญาตรี พย.บ. พยาบาลศาสตร์    

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]