สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว

 

ศาสตราจารย์ ดร.ดารุณี จงอุดมการณ์

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D.Nursing 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ วีระศิริ 

การศึกษา : ปริญญาเอก พย.ด. นานาชาติ

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์    

การศึกษา :ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]