สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

         

รองศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ไกรฤกษ์  

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณชนก จันทชุม    

การศึกษา : ปริญญาเอก วท.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์    

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา จำปามูล  

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing 

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย

การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล  

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร   

การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล  

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา วรธงชัย       

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชตวรรณ ศรีตระกูล 

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การบริหารการพยาบาล

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]