สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สร้อย  อนุสรณ์ธีรกุล 

การศึกษา : ปริญญาเอก ศศ.ด. พัฒนศาสตร์ 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

รองศาสตราจารย์ มณีรัตน์ ภัทรจินดา

การศึกษา : ปริญญาโท วท.ม. อนามัยครอบครัว

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

         

รองศาสตราจารย์ สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ

การศึกษา : ปริญญาโท วท.ม. การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมภัทร ศรไชย 

การศึกษา :ปริญญาเอก Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุสาห์ ศุภรพันธ์    

การศึกษา :ปริญญาโท วท.ม. การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง  

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล รุจิรประเสริฐ 

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

  

อาจารย์ กรรณิการ์ สังวรวงษ์พนา   

การศึกษา :ปริญญาโท วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ ชลรดาก์ พันธุชิน  

การศึกษา :ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลครอบครัว

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์ ดร.สมจิตร เมืองพิล  

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ ทิวาวรรณ เทพา  

การศึกษา :ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ สมสกูล   นีละสมิต

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การผดุงครรภ์ขั้นสูง

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์ รัตนา แทนไธสง

การศึกษา : ปริญญาตรี พย.บ.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์ ปัฐมาพร พะไกยะ

การศึกษา : ปริญญาตรี พย.บ.

Email : 

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]