ส่วนกลาง

                

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สุวิทวัส  

การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. ไทยศึกษา

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

รองศาสตราจารย์อำพน ศรีรักษา

การศึกษา :

Email : 

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุศรา กาญจนบัตร

การศึกษา :

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี มุขสมบัติ

การศึกษา :

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

  

รองศาสตราจารย์เพชรไสว ลิ้มตระกูล

การศึกษา : ปริญญาโท : วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

รองศาสตราจารย์พิมภา สุตรา

การศึกษา : 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์ผู้ช่วยสอน

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

                                             

อาจารย์นิศาชล บุบผา

การศึกษา : 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การผดุงครรภ์ขั้นสูง

            

อาจารย์นิตยา พันธ์งาม    

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การผดุงครรภ์ขั้นสูง    

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            

อาจารย์มนฤดี  มโนรัตน์    

การศึกษา :    

Email : 

การพยาบาลสุขภาพเด็ก

            

อาจารย์อุไรวรรณ สร้อยอุดม

การศึกษา :   

Email : 

            

อาจารย์ปทิตตา  เดชโยธิน   

การศึกษา :    

Email : 

            

อาจารย์ขวัญกมล ลาดเสนา   

การศึกษา :    

Email : 

การพยาบาลผู้ใหญ่

          

อาจารย์สุขุมาล หอมวิเศษวงศา

การศึกษา :   

Email : 

               

อาจารย์จีรวรรณ เอกอุ 

การศึกษา :    

Email : 

การพยาบาลผู้สูงอายุ

                                             

อาจารย์พัชร โชติชัยสถิตย์

การศึกษา :   

Email :