สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา แสวงเจริญ

การศึกษา : ปริญญาเอก ศศ.ด พัฒนศาสตร์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D.Nursing 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

            

อาจารย์ ดร.ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D.Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิงคฏา โคตนารา

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก] 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนตรชนก แก้วจันทา

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ ศรินรัตน์ จันทพิมพ์

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ ชมพูนุท กาบคำบา

การศึกษา : ปริญญาโท : พย.ม.(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์ จุไรพร สัมพุทธานนท์

การศึกษา : ปริญญาตรี พย.บ.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ ณิชกุล ขันบุตรศรี

การศึกษา : ปริญญาตรี พย.บ.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]