สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program in Nursing Administration

ชื่อปริญญา    

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Nursing Science (Nursing Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.N.S. (Nursing Administration)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ             หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
ภาษาที่ใช้         ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บางหัวข้อในบางรายวิชา
การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี

การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เป็นพยาบาลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติทางการพยาบาลและการบริหารการพยาบาลในสถานบริการ
สุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ สถานประกอบการและอื่นๆ) ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ ผู้สอนด้านการพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการทางด้านสุขภาพและการพยาบาล และนักวิจัย

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

แผน ก แบบ ก 2

1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ทางการบริหารทั่วไป และการบริหารการพยาบาล
รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถที่จะใช้วิจารณญาณอย่างลึกซึ้งในการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการบริหารการพยาบาลและหรือในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง เพื่อให้การบริการพยาบาลมีคุณภาพและเกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ

2. สามารถวิเคราะห์และนาทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์แก้ไขปัญหาทางการบริหารการพยาบาล
การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารองค์กรพยาบาล การจัดการความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับยุคสมัยและภาวการณ์ที่ผันแปรได้

3. สามารถประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลและการบริหารการพยาบาลได้

4. มีความรู้ความสามารถในการเป็นนักวิชาการ นักวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและการบริหารพยาบาลได้

5. สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อคิดค้นนวัตกรรมในการพัฒนาระบบการบริหารและระบบการให้บริการทางการพยาบาลได้

6. สามารถเผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาล การบริหารการพยาบาลให้แก่บุคคลในวิชาชีพ และบุคคลอื่นได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

7. เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบการพยาบาลในระดับต่างๆ ระบบการบริหารการพยาบาล และระบบสุขภาพ ร่วมกับบุคลากรในทีมการพยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ ให้มีคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ นโยบายสุขภาพแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

8. เป็นแบบอย่างที่ดี ในการสนใจใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร พัฒนาวิชาชีพและพัฒนาสังคม

9. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

แผน ข

1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ทางการบริหารทั่วไป และการบริหารการพยาบาลรวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถที่จะใช้วิจารณญาณอย่างลึกซึ้งในการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการบริหารการพยาบาล เพื่อให้การบริการพยาบาลมีคุณภาพและเกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ

2. สามารถวิเคราะห์และนาทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์แก้ไขปัญหาทางการบริหารการพยาบาลการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารองค์กรพยาบาล การจัดการความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับยุคสมัยและภาวการณ์ที่ผันแปรได้

3. สามารถประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลและการบริหารการพยาบาลได้

4. สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อคิดค้นนวัตกรรมในการพัฒนาระบบการบริหารและระบบการให้บริการทางการพยาบาลได้

5. ปฏิบัติงานในบทบาทผู้บริหารการพยาบาล แสดงออกตามบทบาทและหน้าที่ผู้บริหารการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม

6. สามารถเผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาล การบริหารการพยาบาลให้แก่บุคคลในวิชาชีพ และบุคคลอื่นได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

7. เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบการพยาบาลในระดับต่างๆ ระบบการบริหารการพยาบาล และระบบสุขภาพ ร่วมกับบุคลากรในทีมการพยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ ให้มีคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ นโยบายสุขภาพแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

8. เป็นแบบอย่างที่ดี ในการสนใจใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร พัฒนาวิชาชีพและพัฒนาสังคม

9. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

 


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270711   

นวัตกรรมทางการพยาบาล
Nursing Innovation

 1(1-0-2)  1(1-0-2)
270713

สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Statistics for Nursing Research

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
270715

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Theories and Concepts in Nursing

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
278711

การจัดการองค์การพยาบาล
Nursing Organizational Management                                                    

3(3-0-6) 3(3-0-6)
278732

สารสนเทศทางการพยาบาล                                 
Nursing Informatics

2(1.5-1.5-3) 2(1.5-1.5-3) 
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 10

 10

10

10 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270712   

การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
Nursing Research and Research Utilization                                             

 3(3-0-6)  3(3-0-6)
270714

นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
Health Policy and Nursing Leadership

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
275721

ปฏิบัติการบริหารองค์การพยาบาล
Practice in Nursing Organizational Administration

 3(0-12-6) 3(0-12-6)
275731

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางสุขภาพและการพยาบาล
Human Resource Management in Health and Nursing

 2(1-3-3)  2(1-3-3)
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

10

20

10

20

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
278712    

การจัดการและปรับปรุงคุณภาพทางการพยาบาล
Nursing Management and Quality Improvement                                    

- 3(3-0-6)
275890

สัมมนาการบริหารการพยาบาล
Seminar in Nursing Administration                           

2(2-0-4) 2(2-0-4)
27XXXX

วิชาเลือก
Elective Course

3

3

270899

วิทยานิพนธ์
Thesis

3 -
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

8

28

8

28

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2    แผน ข  
278722    

ปฏิบัติบทบาทผู้บริหารการพยาบาล
Practice in Nursing Administrative Role

- 3(0-12-6)
270899   

วิทยานิพนธ์                                                                                            
Thesis

9 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 6
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 9

 37

9

37