สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย    : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science Program in Adult Nursing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Nursing Science (Adult Nursing)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.N.S. (Adult Nursing)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ             หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
ภาษาที่ใช้         ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางหัวข้อในบางรายวิชา
การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี

การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เป็นพยาบาลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการดูแลผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ พยาบาลประจาโรงเรียน/สถานประกอบการ และอื่นๆ) ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผู้สอนด้านการพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการทางด้านสุขภาพและการพยาบาล และนักวิจัย

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ที่มีคุณสมบัติดังนี้

แผน ก แบบ ก 2

(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และสามารถประยุกต์ความรู้รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

(2) มีความรู้ความสามารถในการเป็นนักวิชาการ นักวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในการพยาบาลผู้ใหญ่ ตลอดจนพัฒนาความชานาญด้านปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่

(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง

(4) มีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นา การประสานงานและการทางานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง

(5) มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

แผน ข

(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และสามารถประยุกต์ความรู้รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

(2) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพงานในผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย

(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง

(4) มีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นา การประสานงานและการทางานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง

(5) มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270711   

นวัตกรรมทางการพยาบาล
Nursing Innovation

 1(1-0-2)  1(1-0-2)
270713

สถิติสาหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Statistics for Nursing Research

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
270715

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Theories and Concepts in Nursing

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
271731

การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่ขั้นสูง
Advanced Adult Health Assessment

 2(1-2-3)  2(1-2-3)
271713

วิทยาศาสตร์สุขภาพสาหรับการพยาบาลผู้ใหญ่                                 
Health Science for Adult Nursing

 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
271711

การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
Adult Nursing I

 2(2-0-4)   2(2-0-4)
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 12

 12

12

12 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270712   

การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
Nursing Research and Research Utilization

 3(3-0-6)  1(1-0-2)
270714

นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
Health Policy and Nursing Leadership

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
271712

การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒
Adult Nursing II

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
271721

การปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
Adult Nursing Practicum I

 2(1-2-3)  2(1-2-3)
270741

วิชาเลือก

แนวคิด ทฤษฎีและบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
Concepts, Theories and Roles of Advanced Practice Nurse

 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
270742

หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล
Curriculum, Teaching, and Learning in Nursing

 2(2-0-4)   2(2-0-4)
278741

การบริหารการพยาบาล
Nursing Administration

 2(1-2-3)  2(1-2-3)
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 12

 12

12

12 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
271722   

การปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
Adult Nursing Practicum II

2(0-8-4) 2(0-8-4)
271841

สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่
Seminar in Adult Nursing Practice                                    

- 3(3-0-6)
270899

วิทยานิพนธ์
Thesis

 6 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 3
271741

วิชาเลือก

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
Health Behavior Change

2(1-2-4)  
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

8-10

31-34

8

28

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
271723   

การปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 3
Adult Nursing Practicum III

 -  3(0-12-6)
270899

วิทยานิพนธ์
Thesis

6 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 3
270741

วิชาเลือก

แนวคิด ทฤษฎีและบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
Concepts, Theories and Roles of Advanced Practice Nurse

- 1(1-0-2) 
270742

หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล
Curriculum, Teaching, and Learning in Nursing

-  3(2-4-6)
278741

การบริหารการพยาบาล
Nursing Administration

-  3(2-4-6)
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 6

 37-40

9-10

37-38