สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science Program in Pediatric Nursing

ชื่อปริญญา    

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Nursing Science (Pediatric Nursing)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.N.S. (Pediatric Nursing)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ            หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
ภาษาที่ใช้        ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางหัวข้อในบางรายวิชา
การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี

การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีความสามารถด้านการพยาบาลเด็ก ประกอบอาชีพในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เป็นอาจารย์พยาบาล นักการศึกษา นักวิชาการ ผู้บริหารการพยาบาล นักวิจัย ประกอบอาชีพอิสระในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีการจัดการศึกษาหลายรูปแบบ และมีวัตถุประสงค์ในการผลิตมหาบัณฑิต ในรูปแบบการศึกษาต่างๆ ดังนี้
แผน ก เป็นแบบ แผน ก แบบ ก 2 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการ และทักษะการวิจัย ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล แนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิ ข้อกาหนด ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเด็ก มีการพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลเด็กได้อย่างชานาญ มีประสิทธิภาพ

2. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ทางการพยาบาลเด็กอย่างเป็นระบบ ริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัย โดยใช้องค์ความรู้ทางการพยาบาลเด็ก ผลงานวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษ์

3. มีภาวะผู้นาและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์/บริบทต่าง ๆ

4. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานพยาบาลและการศึกษาวิจัย ส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ในสังคม

5. มีทักษะ/ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

แผน ข เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติการพยาบาลเด็ก สามารถใช้ผลการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพงานด้านบริการพยาบาลเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถศึกษาต่อในระดับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นสูงเทียบเท่าปริญญาเอก เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced Practice Nurse: APN) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถทางการพยาบาล และสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางการพยาบาลเด็ก แนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิ ข้อกาหนด ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเด็ก ในปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างลึกซึ้ง มีการพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลเด็กได้อย่างชานาญและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถใช้องค์ความรู้ทางการพยาบาลเด็ก ผลงานวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษ์ บูรณาการในการพัฒนาและปรับปรุงคุภาพงาน สร้างแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการช่วยเหลือดูแลเด็กและครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

3. มีภาวะผู้นาและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์/บริบทต่าง ๆ

4. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานพยาบาลและการศึกษาวิจัย ส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ในสังคม

5. มีทักษะ/ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270711   

นวัตกรรมทางการพยาบาล
Nursing Innovation

 1(1-0-2)  1(1-0-2)
270713

สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Statistics for Nursing Research

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
270715

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Theories and Concepts in Nursing

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
272711

การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงทางการพยาบาลเด็ก
Advanced Health Assessment in Pediatric Nursing                          

2(1-2-3) 2(1-2-3)
272712

วิทยาศาสตร์สุขภาพสาหรับการพยาบาลเด็ก                                
Health Science for Pediatric Nursing

 3(3-0-6)  3(3-0-6) 
272731

การพยาบาลเด็กสุขภาพดีและกลุ่มเสี่ยง                                                             
Pediatric Nursing in Wellness and Risk Groups  

3(2-4-6) 3(2-4-6)
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 13

 13

13

13

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270712   

การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
Nursing Research and Research Utilization                                             

 3(3-0-6)  3(3-0-6)
270714

นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
Health Policy and Nursing Leadership

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
272732

การพยาบาลเด็กภาวะเจ็บป่วย
Pediatric Nursing in Illness

 4(2-8-8)  4(2-8-8)
27XXXX

วิชาเลือก
Elective Courses

3  3
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

12

24

12

24

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา    แผน ก แบบ ก 2       แผน ข    
272713    

การพยาบาลเด็กที่เลือกสรร
Pediatric Nursing in Selected Area                                               

- 2(2-0-4)
272721

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กที่เลือกสรร
Pediatric Nursing Practice in Selected Area                      

- 2(0-8-4)
272733

การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเด็ก
Development of Pediatric Nursing Innovation

-

2(1-4-4)

270899   

วิทยานิพนธ์                                                                                            
Thesis

6 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 1
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

6

31

7

32

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2    แผน ข  
270899   

วิทยานิพนธ์                                                                                            
Thesis

6 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 5
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 6

 37

5

37