สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Nursing Science (Community Nurse Practitioner)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.N.S. (Community Nurse Practitioner)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ             หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข
ภาษาที่ใช้         ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางหัวข้อในบางรายวิชา
การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เป็นผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) พยาบาลประจาหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาการพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าอบรมวุฒิบัตรพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หรือเก็บประสบการณ์เพื่อเข้าสอบวุฒิบัตรพยาบาลขั้นสูง และขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อกาหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ. ๒๕๔๕ และปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑

 

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
แผน ก แบบ ก๒

1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และสามารถประยุกต์ความรู้ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้

2. มีความรู้ความสามารถในการเป็นนักวิชาการ นักวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

3. บูรณาการความรู้และการทางานร่วมกับชุมชนในการประเมินและวินิจฉัยภาวะสุขภาพชุมชน ออกแบบบริการ ปฏิบัติการพัฒนาบริการสุขภาพที่สอดคล้องทุกกลุ่มประชากรในชุมชน

4. บูรณาการความรู้เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในท้องถิ่น ให้การรักษาโรคเบื้องต้นตามขอบเขตข้อกาหนดของกฎหมาย

 

5. มีความสามารถในการจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยาก ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพและการเป็นผู้นา การประสานงาน การทางานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง

6. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง

7. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

แผน ข
1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และสามารถประยุกต์ความรู้ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้

2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพงานพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

3. บูรณาการความรู้และการทางานร่วมกับชุมชนในการประเมินและวินิจฉัยภาวะสุขภาพชุมชน ออกแบบบริการ ปฏิบัติการพัฒนาบริการสุขภาพที่สอดคล้องทุกกลุ่มประชากรในชุมชน

4. บูรณาการความรู้เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในท้องถิ่น ให้การรักษาโรคเบื้องต้นตามขอบเขตข้อกาหนดของกฎหมาย

5. มีความสามารถในการจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยาก ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพและการเป็นผู้นา การประสานงาน การทางานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง

6. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง

7. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270711   

นวัตกรรมทางการพยาบาล
Nursing Innovation

 1(1-0-2)  1(1-0-2)
270713

สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Statistics for Nursing Research

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
270715

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Theories and Concepts in Nursing

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
274712

วิทยาการระบาดและประชากรศาสตร์สาหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
Epidemiology and Demography for Community Nurse Practitioner           

3(3-0-6) 3(3-0-6)
275714

การพยาบาลชุมชนขั้นสูง                                 
Advanced Community Nursing

3(3-0-6) 3(3-0-6) 
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 11

 11

11

11 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270712   

การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
Nursing Research and Research Utilization                                             

 3(3-0-6)  3(3-0-6)
270714

นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
Health Policy and Nursing Leadership

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
275711

การประเมินสุขภาพขั้นสูง สาหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
Advanced Health Assessment for Community Nurse Practitioner

 2(1-4-4)  2(1-4-4)
275713

การรักษาโรคเบื้องต้น สาหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
FPrimary Medical Care for Community Nurse Practitioner

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
275721

ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นและการดูแลภาวะฉุกเฉิน
Primary Medical Care and Emergency Care Practice

 2(0-8-4) 2(0-8-4)
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

11

22

11

22

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
275722    

ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูง
Advanced Community Nursing Practice

2(0-8-4) 2(0-8-4)
275890

สัมมนาปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
Seminar in Community Nurse Practitioner Practice                                

- 3(3-0-6)
27XXXX

วิชาเลือก
Elective Course

ไม่น้อยกว่า

3 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

3 หน่วยกิต

270899

วิทยานิพนธ์
Thesis

3 -
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

8

30

8

30

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2    แผน ข  
275723    

ปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
Community Health System Development Practice

- 3(0-12-6)
270899   

วิทยานิพนธ์                                                                                            
Thesis

9 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 6
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 9

 39

9

39