สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย:        พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
ภาษาอังกฤษ:    Master of Nursing Science Program in Family Nursing Practitioner

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :    พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :     พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Nursing Science in Family Nursing Practitioner
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.N.S. (Family Nursing Practitioner)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ             หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
ภาษาที่ใช้          ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางหัวข้อ
การรับเข้าศึกษา  รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวคือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลในสถานบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ หรือประจาสถานประกอบการอื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นนักวิจัย นักการศึกษา ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ และ/หรืออบรมวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาเอกทางด้านการพยาบาล/การพยาบาลขั้นสูง

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ที่มีคุณสมบัติดังนี้

แผน ก แบบ ก 2

1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว และสามารถประยุกต์ความรู้รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพการพยาบาล

2. มีความรู้ความสามารถในการเป็นนักวิชาการ นักวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ตลอดจนพัฒนาความชานาญด้านปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว และการดูแลส่งเสริมสุขภาพครอบครัว

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นา การประสานงานและการทางานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง

5. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

แผน ข

1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว และสามารถประยุกต์ความรู้รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพการพยาบาล

2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพงานการพยาบาลเวชปฏิบัติ และการดูแลส่งเสริมสุขภาพครอบครัว

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นา การประสานงานและการทางานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง

5. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270711   

นวัตกรรมทางการพยาบาล
Nursing Innovation

 1(1-0-2)  1(1-0-2)
270713

สถิติสาหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Statistics for Nursing Research

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
270715

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Theories and Concepts in Nursing

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
274811

การประเมินสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้นและการดูแลภาวะฉุกเฉิน
Advanced Health Assessment, Primary Medical Care and Emergency Care

4(4-0-8)  4(4-0-8)
274821

ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นและดูแลภาวะฉุกเฉิน                                 
Primary Medical Care and Emergency Care Practicum

 2(0-8-4) 2(0-8-4) 
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 11

 11

11

11 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270712   

การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
Nursing Research and Research Utilization                                             

 3(3-0-6)  3(3-0-6)
270714

นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
Health Policy and Nursing Leadership

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
274812

การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 1
Family Nursing Practitioner I

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
274813

การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 2
Family Nursing Practitioner II

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
274822

ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 1
Family Nursing Practitioner Practicum I

 2(0-8-4) 2(0-8-4)
274823

ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 2
Family Nursing Practitioner Practicum II

 2(2-0-4)   2(2-0-4)
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

13

24

13

24

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
274814    

สัมมนาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
Seminar in Family Nursing Practitioner

- 3(3-0-6)
274824

ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
Family Nursing Practitioner Innovation Development Practicum              

- 3(0-12-6)
270XXX

วิชาเลือก
Elective Course

3 3
270899

วิทยานิพนธ์
Thesis

6 -
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

9

33

9

33

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2    แผน ข  
270899   

วิทยานิพนธ์                                                                                            
Thesis

6 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 6
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 6

 39

6

39