สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science Program in Gerontological Nursing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา     

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : พย.ม (การพยาบาลผู้สูงอายุ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Nursing Science (Gerontological Nursing)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.N.S. (Gerontological Nursing)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ             หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
ภาษาที่ใช้          ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางหัวข้อรายวิชา
การรับเข้าศึกษา   รับนักศึกษาไทย

การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลด้านผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ สถานบริการประกอบการอื่นๆ และสถาบันการศึกษาพยาบาล ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

แผน ก แบบ ก 2

1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแนวคิดการดูแลที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุ กระบวนการสูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้สูงอายุ

2. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติการพยาบาลที่เน้นการดูแลผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางและเป็นองค์รวม ในการประเมินภาวะสุขภาพ การวางแผนการดูแล การปฏิบัติการพยาบาล และการบาบัดรักษา รวมถึงการประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้สูงอายุ

3. มีความสามารถในการทาวิจัย การวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลและการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การค้นคว้าความรู้และทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล

5. มีภาวะผู้นาทางการพยาบาลในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ การพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมถึงการพยาบาลที่คานึงถึงการเคารพและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

6. มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจปัญหาทางจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุและครอบครัว

7. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม รวมทั้งยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

แผน ข

1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแนวคิดการดูแลที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุ กระบวนการสูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้สูงอายุ

2. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติการพยาบาลที่เน้นการดูแลผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางและเป็นองค์รวม ในการประเมินภาวะสุขภาพ การวางแผนการดูแล การปฏิบัติการพยาบาล และการบาบัดรักษา รวมถึงการประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้สูงอายุ

3. มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุแบบการจัดการรายกรณีอย่างต่อเนื่อง ทั้งในครอบครัว ชุมชน และสถานบริการสุขภาพทุกระดับ โดยการประสานงานกับบุคลากรในทีมการพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีความสามารถในการใช้ประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมทางการพยาบาลผู้สูงอายุ

5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล

6. มีภาวะผู้นาทางการพยาบาลในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ การพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมถึงการพยาบาลที่คานึงถึงการเคารพและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

7. มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจปัญหาทางจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุและครอบครัว

8. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม รวมทั้งยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270711   

นวัตกรรมทางการพยาบาล
Nursing Innovation

 1(1-0-2)  1(1-0-2)
270713

สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Statistics for Nursing Research

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
270715

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Theories and Concepts in Nursing

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
273711

การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุขั้นสูง
Advanced Gerontological Health Assessment                                         

2(1-2-3) 2(1-2-3)
273712

วิทยาศาสตร์สุขภาพสาหรับการพยาบาลผู้สูงอายุ                                
Health Science for Gerontological Nursing

3(3-0-6)  3(3-0-6) 
273731

การพยาบาลผู้สูงอายุ 1                                                             
Gerontological Nursing I

2(1-4-4) 2(1-4-4)
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 12

 12

12

12

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270712   

การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
Nursing Research and Research Utilization                                             

 3(3-0-6)  3(3-0-6)
270714

นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
Health Policy and Nursing Leadership

2(2-0-4)  2(2-0-4)
273732

การพยาบาลผู้สูงอายุ 2
Gerontological Nursing II

4(2-8-8)  4(2-8-8)
277721

การพยาบาลผู้สูงอายุ 3
Gerontological Nursing III

2(1-4-4)  2(1-4-4)
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

11

23

11

23

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
273734    

การพยาบาลผู้สูงอายุ 4
Gerontological Nursing IV                                    

- 3(1-8-6)
273891

สัมมนาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
Seminar in Gerontological Nursing Practice                     

- 3(3-0-6)
27XXXX

วิชาเลือก
Elective Courses

3(3-0-6)

3(3-0-6)

270899   

วิทยานิพนธ์                                                                                            
Thesis

3 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 2
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

6

29

11

34

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2    แผน ข  
270899   

วิทยานิพนธ์                                                                                            
Thesis

9 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 4
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 9

 38

4

38