สาขาวิชาการผดุงครรภ์

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program in Midwifery

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): พย.ม (การผดุงครรภ์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Nursing Science (Midwifery)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.N.S. (Midwifery)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ             หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
ภาษาที่ใช้         ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางหัวข้อในบางรายวิชา
การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี

การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวคือพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เป็นผู้ปฏิบัติการผดุงครรภ์ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ) พยาบาลประจาโรงเรียน/สถานประกอบการอื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านการผดุงครรภ์ เป็นฐานในการปฏิบัติการพยาบาล เป็นอาจารย์พยาบาล นักวิจัย เป็นนักการศึกษาหรือเป็นผู้บริหารการพยาบาล

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตในรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติดังนี้

แผน ก แบบ ก 2

1. มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางการผดุงครรภ์และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ

2. มีความรู้ความสามารถในการเป็นนักวิชาการ นักวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในการปฏิบัติการผดุงครรภ์ ตลอดจนพัฒนาความชานาญด้านปฏิบัติการผดุงครรภ์

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นา การประสานงานและการทางานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง

5. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

แผน ข

1. มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางการผดุงครรภ์และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ

2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการผดุงครรภ์ สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพงานผดุงครรภ์

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นา การประสานงานและการทางานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง

5. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270711   

นวัตกรรมทางการพยาบาล
Nursing Innovation

 1(1-0-2)  1(1-0-2)
270713

สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Statistics for Nursing Research

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
270715

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Theories and Concepts in Nursing

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
277711

การประเมินภาวะสุขภาพสาหรับปฏิบัติการผดุงครรภ์
Health Assessment for Midwifery Practice                         

2(1-2-3) 2(1-2-3)
277712

วิทยาศาสตร์สุขภาพสาหรับการผดุงครรภ์                                
Health Science for Midwifery

3(3-0-6)  3(3-0-6) 
271713

การผดุงครรภ์ในภาวะสุขภาพปกติ                                                             
Midwifery in Wellness 

2(2-0-4) 2(2-0-4)
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 12

 12

12

12

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270712   

การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
Nursing Research and Research Utilization                                             

 3(3-0-6)  3(3-0-6)
270714

นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
Health Policy and Nursing Leadership

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
277714

การผดุงครรภ์ในภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน
Midwifery in Deviated Health

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
277721

ปฏิบัติการผดุงครรภ์
Midwifery Practice

3(0-12-6)  3(0-12-6)
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

10

22

10

22

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
277891    

สัมมนาประเด็นคัดสรรทางสุขภาพด้านการผดุงครรภ์
Seminar in Selected Health Issues in Midwifery                                     

3(3-0-6) 3(3-0-6)
277722

ปฏิบัติการผดุงครรภ์ในประเด็นคัดสรรทางสุขภาพ
Midwifery Practice in Selected Health Issues                      

- 3(0-12-6)
27XXXX

วิชาเลือก
Elective Courses

3

3

270899   

วิทยานิพนธ์                                                                                            
Thesis

6 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 3
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

9

31

12

34

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2    แผน ข  
270899   

วิทยานิพนธ์                                                                                            
Thesis

6 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 3
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 6

 37

3

37