สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science in Psychiatric and Mental Health Nursing

ชื่อปริญญา    

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Nursing Science (Psychiatric and Mental Health Nursing)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.N.S. (Psychiatric and Mental Health Nursing)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ             หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
ภาษาที่ใช้         ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บางหัวข้อในบางรายวิชา
การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี

การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ พยาบาลประจาโรงเรียน/สถานประกอบการอื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

แผน ก แบบ ก 2

1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและสามารถประยุกต์ความรู้รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติการพยาบาล

2. มีความรู้ความสามารถในการเป็นนักวิชาการ นักวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ตลอดจนพัฒนาความชานาญด้านปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นา การประสานงานและการทางานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง

5. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

แผน ข

1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และสามารถประยุกต์ความรู้รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติการพยาบาล

2.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพงานจิตเวชและสุขภาพจิต

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างมีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม

4. แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นา การประสานงานและการทางานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง

5. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270711   

นวัตกรรมทางการพยาบาล
Nursing Innovation

 1(1-0-2)  1(1-0-2)
270713

สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Statistics for Nursing Research

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
270715

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Theories and Concepts in Nursing

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
276711

วิทยาศาสตร์สุขภาพสาหรับการพยาบาลจิตเวชและ สุขภาพจิต
Health Science for Psychiatric and Mental Health Nursing                          

3(3-0-6) 3(3-0-6)
276712

การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง                                 
Advanced Health Assessment

2(1-4-4) 2(1-4-4) 
276713

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิตและรูปแบบการบาบัด                                 
Concepts and Theories of Mental illness and Therapeutic Modalities

2(2-0-4) 2(2-0-4)
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 12

 12

12

12 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270712   

การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
Nursing Research and Research Utilization                                             

 3(3-0-6)  3(3-0-6)
270714

นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
Health Policy and Nursing Leadership

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
276714

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1
Psychiatric and Mental Health Nursing I

 3(0-12-6) 3(0-12-6)
276891

สัมมนาทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1
Seminar in Psychiatric and Mental Health Nursing I

-  3(3-0-6)
276892

สัมมนาทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2
Seminar in Psychiatric and Mental Health Nursing II

 3(3-0-6) -
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

11

23

11

23

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
276715    

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2
Psychiatric and Mental Health Nursing II                                               

2(1-4-4) 3(1-4-4)
270899

วิทยานิพนธ์
Thesis                         

6 -
276716

ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
Practice in Psychiatric and Mental Health Nursing

-

3(0-12-4)

XXXXXX

วิชาเลือก
Elective Course

- 3
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

8

31

8

31

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2    แผน ข  
270899   

วิทยานิพนธ์                                                                                            
Thesis

6 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 6
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 6

 37

6

37