สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย      : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)

ภาษาอังกฤษ : Program of Nursing Specialty in Nurse Case Management for Chronic disease (Diabetes and Hypertension)

ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย      : ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) 

ภาษาอังกฤษ : Certificate of  Nursing  Specialty in Nurse Case Management for Chronic disease (Diabetes and Hypertension)

ชื่อย่อ : ป.การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)

ระยะเวลาการอบรม : 16 สัปดาห์

สถานที่แหล่งฝึกปฏิบัติ

 • หน่วยบริการเฉพาะโรคเรื้อรัง (คลินิกเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง) ในขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครพนม อุดรธานี สกลนคร สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ชัยภูมิ ในโรงพยาบาลของอาจารย์นิเทศประจำแหล่งฝึก 
 • หน่วยบริการเฉพาะโรคเรื้อรัง (คลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง) ในเขตบริการสุขภาพที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติงาน 

ได้หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 50 หน่วยคะแนน

 

วัตถุประสงค์ทั่วไป   

                   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจนโยบายและระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีความรู้และทักษะในการจัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยตั้งแต่ระยะเสี่ยงต่อการเกิดโรคจนถึงระยะโรคลุกลามเกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบต่างๆ  ทำให้ผู้ป่วยได้รับการคัดกรอง การตรวจวินิจฉัย การรักษา การจัดการทรัพยากรทางสุขภาพ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีการรักษาและการรักษาทางเลือกในกรณีที่จำเป็นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการทางสุขภาพและค่าใช้จ่าย  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้

วัตถุประสงค์เฉพาะ   : ภายหลังการฝึกอบรมผู้รับการฝึกอบรมสามารถจัดการรายกรณีในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ดังนี้

 1. วิเคราะห์ระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ  กฎหมาย เศรษฐศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการรายกรณี
 2. อธิบายแนวคิดการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การจัดการเฉพาะโรค การจัดการรายกรณี และระบบบริการสุขภาพได้
 3. แสดงความสามารถในการการจัดการรายกรณีในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในด้าน
 • การประเมินปัญหาสุขภาพและความเสี่ยงของผู้ป่วย
 • การจัดการเกี่ยวกับความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว                             
 • การจัดการระบบบริการสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร/หน่วยงาน                             
 • การจัดการสื่อสาร/ประสานทีม                          
 • การจัดการด้านแหล่งประโยชน์และการใช้ทรัพยากรสุขภาพ                          
 • การจัดการด้านข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศ                            
 • การจัดการเชิงผลลัพธ์/คุณภาพ
 • การจัดการดูแลผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนทางปัญหาสุขภาพและจิตสังคม
 • การพิทักษ์สิทธิ ความเป็นธรรมแก่ ผู้ใช้บริการ ผู้ซื้อบริการ และผู้ให้บริการ          
 • การตัดสินเชิงจริยธรรมในการจัดการรายกรณีวิชาแกน 2  หน่วยกิต     

ระบบบริการสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพ 2 (2-0-2)

(Healthcare delivery system and quality improvement)     

วิชาบังคับของสาขาทางคลินิก 2 หน่วยกิต                     

การประเมินภาวะสุขภาพและการตัดสินทางคลินิกสำหรับการจัดการรายกรณี     2 (1-2-2)

(Health assessment and clinical judgment for case management)                      

วิชาความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต                     

การจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2 (2-2-2) 

(Case management for patients with diabetes mellitus and hypertension)

บูรณาการพยาธิสรีรวิทยาและการบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง 3 (3-0-3)

(Integrated pathophysiology and therapeutics for patients with Diabetes Mellitus and Hypertension)                

ปฏิบัติการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 4 (0-16-2)

(Practicum in case management for patients with Diabetes mellitus and Hypertension)

ปฏิบัติการจัดการข้อมูลและพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง 2 (0-8-1)

(Practicum in data management and quality improvement of service for patients with Diabetes mellitus and Hypertension)