สาขาการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย      : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต 

ภาษาอังกฤษ : Program of Nursing Specialty in Neonat.al and Pediatric Critical Care Nursing

ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย      : ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต

ภาษาอังกฤษ : Certificate in Nursing Specialty in Neonatal and Pediatric Critical Care Nursing

ระยะเวลาการอบรม : 16 สัปดาห์

ค่าลงทะเบียน :  คนละ 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (รวมกิจกรรมการศึกษาดูงานภายในประเทศ)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ทางการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 ที่ไม่หมดอายุ
 • เป็นผู้ที่กำลังปฏิบัติงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยทารกหรือเด็กวิกฤต
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ
 • มีสุขภาพแข็งแรง (มีใบรับรองแพทย์) ไม่ทุพพลภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 • ได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดจากหน่วยงาน (มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดจากหน่วยงาน)

 สถานที่แหล่งฝึกปฏิบัติ

 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฏิบัติการพยาบาล
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ หออภิบาลผู้ป่วยทารกและเด็กระยะวิกฤต
 • ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หออภิบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต
 • โรงพยาบาลขอนแก่น หออภิบาลผู้ป่วยทารกและเด็กระยะวิกฤต 

ได้หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 50 หน่วยคะแนน

 

วัตถุประสงค์ทั่วไป   

                   ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมในหลักสูตรต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับ นโยบายสุขภาพและบทบาทพยาบาล การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กระยะวิกฤตรวมทั้งครอบครัว การดูแลอย่างเป็นองค์รวม ตัดสินใจภายใต้กฎหมายและจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวระยะวิกฤตและระยะสุดท้าย สามารถบูรณาการความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ ให้การพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤตเฉพาะโรคที่มีปัญหาซับซ้อน พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ ป่วยเฉพาะโรคโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถจัดการข้อมูลทางสุขภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาล ของผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤตเฉพาะโรค มีทักษะพิเศษในการพยาบาลเฉพาะด้านทางคลินิกในผู้ป่วย เฉพาะโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า คุ้มทุน ตลอดจนส่งเสริมฟื้นฟูผู้ป่วยทารก เด็กวิกฤตและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์เฉพาะ   : เพื่อให้ผู้ศึกษาอบรมสามารถ

 1. อธิบายนโยบายสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต และบทบาทพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
 2. ประเมินภาวะสุขภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพและประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลเฉพาะโรคของผู้ป่วยทารก เด็กวิกฤตและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม โดยใช้กระบวนการพยาบาลได้ถูกต้อง
 3. บูรณาการความรู้ แนวคิด ทฤษฎีการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กในระยะวิกฤต การบริหารจัดการในหน่วยวิกฤต การรักษาพยาบาล การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพในการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางการพยาบาล และวางแผนจัดการแก้ไขปัญหาในผู้ป่วยทารก
 5. และเด็กระยะวิกฤตอย่างเป็นองค์รวมได้อย่างถูกต้อง
 6. วิเคราะห์และคาดการณ์ในการป้องกัน จัดการภาวะแทรกซ้อนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยทารก เด็กวิกฤต และครอบครัวได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
 7. ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ นวัตกรรมทางการพยาบาล เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า คุ้มทุน
 8. ให้ความรู้ แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
 9. ประสานความร่วมมือกับสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยทารก เด็กวิกฤตและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 10. วิเคราะห์ตัดสินใจในประเด็นกฎหมายจริยธรรม ในการดูแลผู้ป่วยทารก เด็กและครอบครัว ระยะวิกฤตและระยะสุดท้ายได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            ผู้ศึกษาอบรม มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถบูรณาการความรู้เพื่อปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง


 

1.    ภาคทฤษฎี                                                     จำนวนหน่วยกิต

10 

หน่วยกิต

 

2.    ภาคปฏิบัติ                                                     จำนวนหน่วยกิต

หน่วยกิต

 

รายวิชาในหลักสูตร

 

 

วิชาแกน : นโยบายสุขภาพและการพยาบาล

หน่วยกิต  (2-0-4)

วิชาบังคับ : การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินใจทางคลินิก

หน่วยกิต (1.5-1-4)

วิชาเฉพาะสาขา

11 

หน่วยกิต

ภาคทฤษฎี : จำนวนหน่วยกิต

หน่วยกิต

      -     การพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต 1

หน่วยกิต (2-0-4)

      -     การพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต 2

หน่วยกิต (4-0-8)

ภาคปฏิบัติ จำนวนหน่วยกิต

หน่วยกิต

      -     การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต 1

หน่วยกิต (0-12-6)

      -     การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต 2

หน่วยกิต (0-8-4)