สาขาการจัดการทางการพยาบาล

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย      : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล 

ภาษาอังกฤษ : Nursing  Management Program

ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย      : ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล

ภาษาอังกฤษ : Certificate in Nursing  Management

ระยะเวลาการอบรม : 16 สัปดาห์

ค่าลงทะเบียน :  คนละ 40,000  บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน) (รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศ และกิจกรรมในหลักสูตร)

จำนวนรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ จำนวน  56  คน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบริการการพยาบาลมาอย่างน้อย 5 ปี และ/หรือผู้บริหารการพยาบาลทุกระดับ และได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการอบรม

สถานที่แหล่งฝึกปฏิบัติ

 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หออภิบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต อายุรกรรมศัลยกรรม
 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หอผู้ป่วยระยะวิกฤต ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • หอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลขอนแก่น 

ได้หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 50 หน่วยคะแนน

 

วัตถุประสงค์ทั่วไป   

                   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการจัดการทางการพยาบาล และสามารถนำไปประยุกต์ในการบริหารการพยาบาลได้

วัตถุประสงค์เฉพาะ   : เมื่อสิ้นสุดการอบรมแล้ว คาดหวังว่าผู้รับการอบรมจะมีความรู้ ความสามารถดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ด้านนโยบายสุขภาพ และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
 2. มีความรู้ด้านทฤษฎีที่ใช้ในการพยาบาล ตลอดจนแนวคิด หลักการและกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล
 3. มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหาร และการจัดการที่นำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการพยาบาล
 4. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางสุขภาพและการพยาบาล
 5. มีทักษะการใช้ผลวิจัยในการพัฒนางานบริหารการพยาบาล
 6. มีทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะที่จำเป็นในการบริหารการพยาบาล
 7. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล
 8. สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์การบริหารการพยาบาลได้อย่างกว้างขวาง
 9. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารการพยาบาลได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ ที่จะปฏิบัติงานด้านการบริหารการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม วิชานโยบายสุขภาพและการพยาบาล 2(2 – 0 – 2)

วิชาการบริหารการพยาบาล  3(3-0-6)

วิชาการจัดการทรัพยากรทางสุขภาพและการพยาบาล 2(2-0-4)

วิชาการวิจัยและการใช้ผลวิจัยทางการพยาบาล 2(2-0-4)

วิชาสัมมนาประเด็นปัญหาทางการบริหารการพยาบาล 1(1-0-2)

วิชาการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล 1(1-0-2)

วิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 5(0-20-10)