สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่)

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย      : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) 

ภาษาอังกฤษ : Program of Nursing Specialty in Critical Care Nursing (Adult)

ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย      : ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) 

ภาษาอังกฤษ : Certificate in Critical Care Nursing Specialty (Adult)

ระยะเวลาการอบรม : 16 สัปดาห์

ค่าลงทะเบียน :  คนละ 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

จำนวนรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ จำนวน  64  คน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ไม่หมดอายุ
 • เป็นผู้มีประสบการณ์ในการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤตไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาอบรม
 • ไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์

สถานที่แหล่งฝึกปฏิบัติ

 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หออภิบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต อายุรกรรมศัลยกรรม
 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หอผู้ป่วยระยะวิกฤต ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • หอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลขอนแก่น 

ได้หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 50 หน่วยคะแนน

 

วัตถุประสงค์ทั่วไป  

                   ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  ระบบหลักประกันสุขภาพ ระบบการพยาบาลและบทบาทพยาบาล เศรษฐศาสตร์สุขภาพ การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์    การวัดผลลัพธ์ระบบสุขภาพและตัวชี้วัดทางสุขภาพการจัดการข้อมูลทางสุขภาพและการจัดทำฐานข้อมูลอย่างง่าย ตลอดจนแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต ได้แก่ ความเครียดและการปรับตัว การเสริมสร้างพลังอำนาย การให้คำปรึกษา การจัดการายกรณี การพิทักษ์สิทธิ์ และจริยธรรมการพยาบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต

วัตถุประสงค์เฉพาะ   : เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

 1. วิเคราะห์/และเชื่อมโยงแนวคิดระบบสุขภาพและนโยบายสุขภาพพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ และระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศได้
 2. อธิบายระบบการพยาบาลและบทบาทพยาบาลในการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิได้ถูกต้อง
 3. อภิปรายแนวคิดและประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และระบบค่าใช้จ่ายทางสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
 4. อธิบายขั้นตอนและพัฒนาการปฏิบัติการ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้ถูกต้อง
 5. วิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์และสรุปข้อความรู้ในการนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤตได้ถูกต้อง
 6. อธิบายการวัดผลลัพธ์ระบบสุขภาพและตัวชี้วัดทางสุขภาพในผู้ป่วยระยะวิกฤตได้ถูกต้อง
 7. อภิบายการจัดการข้อมูลทางสุขภาพของผู้ป่วยเฉพาะโรค และการจัดทำฐานข้อมูลอย่างง่ายได้ถูกต้อง
 8. อธิบายการนำแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤตไปใช้ในผู้ป่วยระยะวิกฤตได้ถูกต้องและเหมาะสม

ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมในหลักสูตรต้องมีความรู้เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤตและมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤตได้ เพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลผู้ป่วยที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลที่ซับซ้อน มีทักษะในการประเมินและวางแผนการพยาบาล เพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวมได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสภาพ ทั้งนี้โดยฝึกหลักการทำงานแบบสหสาขาวิทยาการและมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

ภายหลังการศึกษาอบรม  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ

 1. อธิบายนโยบายสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการพยาบาลและบทบาทพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
 2. อธิบายแนวคิดภาวะเจ็บป่วยวิกฤต การบริหารจัดการในหน่วยวิกฤต การพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤตและบทบาทพยาบาลในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตแบบองค์รวมได้อย่างถูกต้อง
 3. ประเมินปัญหาสุขภาพ วินิจฉัยและการจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณของผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม
 4. วิเคราะห์และคาดการณ์ในการป้องกันและจัดการกับภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการพยาบาล   และรักษาผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ปลอดภัยและคุ้มค่า
 6. ให้ความรู้ คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 7. วิเคราะห์ ตัดสินใจ ในประเด็นจริยธรรมที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างเหมาะสม
 8. ประสานความร่วมมือในวิชาชีพและสหสาขาวิชาชีพ  เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


วิชานโยบายสุขภาพและการพยาบาล 2(2 – 0 – 4)

วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินใจทางคลินิก 2(1 – 2 – 4)

วิชาการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต 1 2(2 – 0 – 4)

วิชาการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต 2 4(4 – 0 – 8)

วิชาการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต 1 2(0 – 8 – 4)

วิชาการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต 2 3(0 – 12 – 6)