การจัดประชุมอบรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์พยาบาลศาสตรศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

Concept of Online learning and Update KKU E-learning


การใช้ Google classroom สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์


การใช้โปรแกรม Zoom สำหรับการสอนออนไลน์


การใช้ Google hangout meet สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (ประจักษ์ เพราะพืชดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์)


การใช้ Microsoft team สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ (ผศ.ดร.สมจิตร เมืองพิล)


การจัดทำคลิปวีดีโอการสอนออนไลน์ (อ.ดร. อรุณณี ใจเที่ยง)