พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 1. หลักสูตร
 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
 3. แผนการศึกษา

ชื่อหลักสูตร     

ภาษาไทย:    พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ภาษาอังกฤษ:   Master of Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย):   พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Master of Nursing Science (Community Nurse Practitioner)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):   M.N.S. (Community Nurse Practitioner)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
 • ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา
 • การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เป็นผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) พยาบาลประจำหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาการพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าอบรมวุฒิบัตรพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หรือเก็บประสบการณ์เพื่อเข้าสอบวุฒิบัตรพยาบาลขั้นสูง และขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อกำหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.  2545 และปรับปรุง พ.ศ. 2554

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ปรัชญา

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล กระบวนการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆโดยกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม

  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถเป็นหุ้นส่วนกับชุมชนในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความต้องการด้านสุขภาพชุมชน กลุ่มคนและบุคคลในทุกภาวะสุขภาพและทุกช่วงวัย ตามบริบทสังคมวัฒนธรรมของชุมชนให้ได้รับบริการสุขภาพที่ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน บัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนมีความสามารถในการจัดการ พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน การจัดการข้อมูลทางสุภาพ การบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน วิเคราะห์ความคุ้มทุน เป็นต้น การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ ในการพัฒนานวัตกรรม การให้บริการ ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้น การดูแลอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีความสามารถในการทำวิจัย การจัดการงานวิจัย หรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นำมาประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีการปฏิบัติงานใหม่ในสาขาวิชาได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

 

 • วัตถุประสงค์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

แผน ก แบบ ก 2

 1. มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน และสามารถประยุกต์ความรู้ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้
 2. มีความสามารถในการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การจัดการระบบสุขภาพชุมชน การจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ๆในสาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
 4. มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital competency) และสมรรถนะด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross cultural competency)
 5. บูรณาการความรู้และการทำงานร่วมกับชุมชนในการประเมินและวินิจฉัยภาวะสุขภาพชุมชน ออกแบบบริการ ปฏิบัติการพัฒนาบริการสุขภาพที่สอดคล้องทุกกลุ่มประชากรในชุมชน
 6. บูรณาการความรู้เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในท้องถิ่น ให้การรักษาโรคเบื้องต้นตามขอบเขตข้อกำหนดของกฎหมาย
 7. มีความสามารถในการจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยาก ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพและการเป็นผู้นำ การประสานงาน การทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง
 8. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

แผน ข

 1. ความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน และสามารถประยุกต์ความรู้ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้
 2. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพงาน การจัดการระบบสุขภาพชุมชน การจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ๆในสาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
 4. มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital competency) และสมรรถนะด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross cultural competency)
 5. บูรณาการความรู้และการทำงานร่วมกับชุมชนในการประเมินและวินิจฉัยภาวะสุขภาพชุมชน ออกแบบบริการ ปฏิบัติการพัฒนาบริการสุขภาพที่สอดคล้องทุกกลุ่มประชากรในชุมชน
 6. บูรณาการความรู้เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในท้องถิ่น ให้การรักษาโรคเบื้องต้นตามขอบเขตข้อกำหนดของกฎหมาย
 7. มีความสามารถในการจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยาก ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพและการเป็นผู้นำ การประสานงาน การทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง
 8. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

 

แผน ก แบบ ก2

แผน ข

 

ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

 

Health System and Nursing Leadership

 

 

 

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

 

Theories and Concepts in Nursing

 

 

 

วิทยาการระบาดและประชากรศาสตร์สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

 

Epidemiology and Demography for Community Nurse Practitioner

 

 

 

การพยาบาลชุมชนขั้นสูง

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

 

Advanced Community Nursing

 

 

 

ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูง

3 (0-9-6)

3 (0-9-6)

 

Advanced Practice in Community Nursing

 

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

13

13

 

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

13

13

 

 

 

 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

 

แผน ก แบบ ก2

แผน ข

 

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

 

Research and Research Utilization in Nursing

 

 

 

สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

 

Statistics for Nursing Research

 

 

 

การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

 

Advanced Health Assessment and Primary  Medical Care for Nurse Practitioner

 

 

 

ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นและการดูแลภาวะฉุกเฉิน

3 (0-9-6)

3 (0-9-6)

 

Primary Medical Care and Emergency Care Practice

 

 

 

วิทยานิพนธ์

2 หน่วยกิต

-

 

Thesis

 

 

 

การศึกษาอิสระ

-

1 หน่วยกิต

 

Independent Study

 

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

12

11

 

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

25

24

 

 

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

 

แผน ก แบบ ก2

แผนข

 

นวัตกรรมทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

 

Innovation of Community Nursing Practitioner

 

 

 

ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

2 (0-6-4)

2 (0-6-4)

 

Innovation Development of Community Nurse Practitioner Practice

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

 

Concept, Theories and Roles of Advanced Practice Nurse

 

 

 

ปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

-

3 (0-9-6)

 

Community Health System Development Practice

 

 

 

วิทยานิพนธ์

7 หน่วยกิต

-

 

Thesis

 

 

 

การศึกษาอิสระ

-

3 หน่วยกิต

 

Independent Study

 

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

11

10

 

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

36

34

 

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

 

หน่วยกิต

 

แผน ก แบบ ก2

แผน ข

 

สัมมนาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

-

3 (3-0-6)

 

Seminar in Community Nursing Practitioner

 

 

 

วิทยานิพนธ์

3 หน่วยกิต

-

 

Thesis

 

 

 

การศึกษาอิสระ

-

2 หน่วยกิต

 

Independent Study

 

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

3

5

 

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

39

39

 

สาขาวิชาการผดุงครรภ์

 1. หลักสูตร
 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
 3. แผนการศึกษา
ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย:       พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการผดุงครรภ์

ภาษาอังกฤษ:   Master of Nursing Science Program in Midwifery

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย):    พย.ม (การผดุงครรภ์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Master  of Nursing Science (Midwifery)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):    M.N.S. (Midwifery)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
 • ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางหัวข้อในบางรายวิชา
 • การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวคือพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์)

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เป็นผู้ปฏิบัติการผดุงครรภ์ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ) พยาบาลประจำโรงเรียน/สถานประกอบการอื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านการผดุงครรภ์ เป็นฐานในการปฏิบัติการพยาบาล เป็นอาจารย์พยาบาล นักวิจัย เป็นนักการศึกษาหรือเป็นผู้บริหารการพยาบาล

ปรัชญา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตเชื่อว่าพยาบาลที่ศึกษาในระดับมหาบัณฑิตเป็นผู้มีศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญการพยาบาลเฉพาะสาขาได้จากการผสมผสานองค์ความรู้และการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง  นักศึกษาพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะด้านปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขา เป็นผู้จัดการสุขภาพ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และบริบทต่างๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถบูรณาการศาสตร์ด้านการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาและสร้างบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาความรู้และนวัตกรรมในการบริการพยาบาลเฉพาะสาขาและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สัมพันธ์กัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความคิดวิเคราะห์ สะท้อนคิด การสังเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพการพยาบาลเฉพาะสาขา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีความเชื่อว่าการผดุงครรภ์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์และความสัมพันธ์ของมโนทัศน์ที่สำคัญ 4 ประการ คือ สตรีวัยเจริญพันธุ์ สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและการผดุงครรภ์ สตรีวัยเจริญพันธุ์หมายถึงสตรีในระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ตลอดถึงระยะให้นมบุตร รวมถึงทารกแรกเกิด สุขภาพของสตรีครอบคลุมทั้งภาวะทางชีวภาพ จิตใจ จิตวิญญาณ มีความเป็นองค์รวมและเกี่ยวเนื่องกับ สิ่งแวดล้อม คือ ครอบครัว ชุมชนและเครือข่ายทางสังคม การผดุงครรภ์เป็นศาสตร์และศิลป์ในการดูแลสตรีแบบองค์รวมโดยคำนึงถึงความแตกต่างด้านเพศภาวะและวัฒนธรรม ทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤตและฉุกเฉินที่มีความซับซ้อนของปัญหา โดยบูรณาการศาสตร์ด้านการผดุงครรภ์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ใช้การวิจัยและข้อมูลเชิงประจักษ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ การวิจัย นวัตกรรมด้านการผดุงครรภ์ในการสร้างเสริมพลังอำนาจ เพื่อคุณภาพชีวิตของสตรีวัยเจริญพันธุ์

 

วัตถุประสงค์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

 

แผน ก แบบ ก 2

 1. มีความรู้เชิงลึกในการบูรณาการศาสตร์ทางการผดุงครรภ์และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ
 2. มีความรู้ความสามารถในการเป็นนักวิชาการ นักวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมต่างๆ ในการปฏิบัติการผดุงครรภ์ ตลอดจนพัฒนาความชำนาญด้านปฏิบัติการผดุงครรภ์โดยคำนึงถึงความแตกต่างด้านเพศภาวะและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
 4. มีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นำ การประสานงานและการทำงานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง
 5. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

 แผน ข

 1. มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางการผดุงครรภ์และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ
 2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการผดุงครรภ์ โดยคำนึงถึงความแตกต่างด้านเพศภาวะและความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพงานผดุงครรภ์
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
 4. มีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นำ การประสานงานและการทำงานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

 

หน่วยกิต

 

 

แผน ก แบบ ก2

 แผน ข

NU 127 101   

ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล        

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

Health System and Nursing Leadership

 

NU 127 102   

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล

2(2-0-4)

2(2-0-4)

 

 Theories and Concepts in Nursing

 

NU 827 101   

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับการผดุงครรภ์

1(1-0-2)

1(1-0-2)

 

Health Assessment for Midwifery

 

 

NU 827 102   

วิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับการผดุงครรภ์

2(2-0-4)

2(2-0-4)

 

Health Science for Midwifery

 

 

NU 827 103   

การผดุงครรภ์

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

Midwifery

 

 

NU 827 201   

ปฏิบัติการผดุงครรภ์

2(0-6-4)

2(0-6-4)

 

Midwifery Practice

 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

13

13

 

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

13

13

 

 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

 

หน่วยกิต

 

 

แผน ก แบบ ก2

แผน ข

NU 127 103   

การวิจัยและการใช้ผลวิจัยทางการพยาบาล

2(2-0-4)

2(2-0-4)

 

Research and Research Utilization in Nursing

 

 

NU 127 104   

สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

2(2-0-4)

2(2-0-4)

 

 Statistics for Nursing Research

 

NU 827 202   

ปฏิบัติการผดุงครรภ์ในประเด็นคัดสรรทางสุขภาพ

2(0-6-4)

2(0-6-4)

 

Midwifery Practice in Selected Health Issues

 

NU 827 203   

ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางการผดุงครรภ์

2(0-6-4)

2(0-6-4)

 

Midwifery Innovation Development Practice

 

NU xxx xxx

วิชาเลือก

3

3

 

Elective Courses

 

 

NU 827 899

วิทยานิพนธ์

3

-

 

Thesis

 

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

14

11

 

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

27

24

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

 

หน่วยกิต

 

 

แผน ก แบบ ก2

แผน ข

NU 827 104   

สัมมนาประเด็นคัดสรรทางสุขภาพด้านการผดุงครรภ์

-

2(2-0-4)

 

Seminar in Selected Health Issues in Midwifery

 

NU 827 301   

การพัฒนาคุณภาพบริการด้านการผดุงครรภ์

-

4(1-9-8)

 

Quality of Midwifery Services Development 

 

NU 827 899

วิทยานิพนธ์

6

-

 

Thesis

 

 

NU 827 897

การศึกษาอิสระ

-

3

 

 Independent Study

 

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

6

9

 

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

33

33

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

 

หน่วยกิต

 

 

แผน ก แบบ ก2

แผน ข

NU 827 899

วิทยานิพนธ์

3

-

 

Thesis

 

 

NU 827 897

การศึกษาอิสระ

-

3

 

Independent Study

 

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

3

3

 

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

36

36

 

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

 1. หลักสูตร
 2. รายละเอียด
 3. แผนการศึกษา

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย:        พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
ภาษาอังกฤษ:    Master of Nursing Science Program in Family Nursing Practitioner

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :    พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :     พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Nursing Science in Family Nursing Practitioner
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.N.S. (Family Nursing Practitioner)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ             หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
ภาษาที่ใช้          ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางหัวข้อ
การรับเข้าศึกษา  รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวคือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลในสถานบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ หรือประจาสถานประกอบการอื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นนักวิจัย นักการศึกษา ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ และ/หรืออบรมวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาเอกทางด้านการพยาบาล/การพยาบาลขั้นสูง

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ที่มีคุณสมบัติดังนี้

แผน ก แบบ ก 2

1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว และสามารถประยุกต์ความรู้รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพการพยาบาล

2. มีความรู้ความสามารถในการเป็นนักวิชาการ นักวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ตลอดจนพัฒนาความชานาญด้านปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว และการดูแลส่งเสริมสุขภาพครอบครัว

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นา การประสานงานและการทางานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง

5. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

แผน ข

1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว และสามารถประยุกต์ความรู้รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพการพยาบาล

2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพงานการพยาบาลเวชปฏิบัติ และการดูแลส่งเสริมสุขภาพครอบครัว

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นา การประสานงานและการทางานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง

5. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270711   

นวัตกรรมทางการพยาบาล
Nursing Innovation

 1(1-0-2)  1(1-0-2)
270713

สถิติสาหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Statistics for Nursing Research

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
270715

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Theories and Concepts in Nursing

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
274811

การประเมินสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้นและการดูแลภาวะฉุกเฉิน
Advanced Health Assessment, Primary Medical Care and Emergency Care

4(4-0-8)  4(4-0-8)
274821

ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นและดูแลภาวะฉุกเฉิน                                 
Primary Medical Care and Emergency Care Practicum

 2(0-8-4) 2(0-8-4) 
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 11

 11

11

11 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270712   

การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
Nursing Research and Research Utilization                                             

 3(3-0-6)  3(3-0-6)
270714

นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
Health Policy and Nursing Leadership

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
274812

การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 1
Family Nursing Practitioner I

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
274813

การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 2
Family Nursing Practitioner II

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
274822

ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 1
Family Nursing Practitioner Practicum I

 2(0-8-4) 2(0-8-4)
274823

ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 2
Family Nursing Practitioner Practicum II

 2(2-0-4)   2(2-0-4)
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

13

24

13

24

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
274814    

สัมมนาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
Seminar in Family Nursing Practitioner

- 3(3-0-6)
274824

ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
Family Nursing Practitioner Innovation Development Practicum              

- 3(0-12-6)
270XXX

วิชาเลือก
Elective Course

3 3
270899

วิทยานิพนธ์
Thesis

6 -
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

9

33

9

33

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2    แผน ข  
270899   

วิทยานิพนธ์                                                                                            
Thesis

6 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 6
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 6

 39

6

39

สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

 1. หลักสูตร
 2. รายละเอียด
 3. แผนการศึกษา

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย:       พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล

ภาษาอังกฤษ:   Master of Nursing Science Program in Nursing Administration

 

ชื่อปริญญา    

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทางการพยาบาล)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย):   พย.ม. (การบริหารทางการพยาบาล)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Master of Nursing Science (Nursing Administration)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):   M.N.S. (Nursing Administration)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก แบบ ก 2
 • ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา
 • การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทางการพยาบาล)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา

เป็นพยาบาลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการทางการพยาบาล การจัดการทางการพยาบาล และการบริหารการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพภาครัฐหรือเอกชน ทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ สถานประกอบการ และอื่นๆ) ผู้ประกอบการอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และด้านการดูแลสุขภาพในกลุ่มประชากรเป้าหมายเฉพาะ อาจารย์สอนด้านการพยาบาลและการบริหารการพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน นักวิชาการทางด้านสุขภาพและการจัดการทางการพยาบาล และนักวิจัย

 • ปรัชญา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการบริหารทางการพยาบาล ให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนการมีสมรรถนะ และความสามารถทางการพยาบาลระดับสูงเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการสมัยใหม่ ควบคู่กับการบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล การบริหารจัดการทางการพยาบาล และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาภาวะผู้นำ การเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม การออกแบบการบริหารจัดการทางการพยาบาลและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมของหน่วยงานองค์กร รวมทั้งการพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเรียนเป็นศูนย์กลาง ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนในหลายรูปแบบตามบริบทและความพร้อมของผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในสถานบันการศึกษาและที่ทำงานควบคู่กัน ตลอดจนการจัดระบบที่เอื้อต่อการนำผลการศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อนำมาใช้เทียบโอนผลการศึกษากับรายวิชาในหลักสูตร

 • วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

แผน ก แบบ ก 2

 • มีความรอบรู้เชิงลึกในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ทางการบริหารทั่วไป และการบริหารการพยาบาล รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถที่จะใช้วิจารณญาณอย่างลึกซึ้งในการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการบริหารการพยาบาลและหรือในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง เพื่อให้การบริการพยาบาลมีคุณภาพและเกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ
 • สามารถวิเคราะห์และนำทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ตลอดจนการแก้ปัญหาทางการพยาบาล การบริหารการพยาบาล การบริหารทรัพยากรบุคคล  การบริหารองค์กรพยาบาล การกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจการพยาบาลการจัดการความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competency) สอดคล้องกับยุคสมัยและภาวการณ์ที่ผันแปรได้ 
 • สามารถประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล การบริหารการพยาบาล และการประเมินผลลัพธ์ของการบริหารการพยาบาลได้
 • สามารถทำวิจัยทางด้านการจัดการทางการพยาบาล และการบริหารการพยาบาล ในฐานะที่เป็นนักวิชาการ นักบริหาร และนักวิจัยทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและการบริหารการพยาบาลได้
 • สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อคิดค้นนวัตกรรมในการพัฒนาระบบการบริหารและระบบการให้บริการทางการพยาบาลได้
 • สามารถเผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาล การบริหารการพยาบาลให้แก่บุคคลในวิชาชีพ และบุคคลอื่นได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
 • ปฏิบัติงานในบทบาทผู้บริหารการพยาบาล แสดงออกตามบทบาทและหน้าที่ผู้บริหารการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
 • เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบสุขภาพและการพยาบาลในระดับต่างๆ ระบบการบริหารการพยาบาล ร่วมกับบุคลากรในทีมการพยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ ให้มีคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ นโยบายสุขภาพแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 • เป็นผู้ประกอบการทางการพยาบาล ในการประกอบธุรกิจสุขภาพรูปแบบต่างๆ
 • เป็นแบบอย่างที่ดี ในการสนใจใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร พัฒนาวิชาชีพและพัฒนาสังคม
 • เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • เป็นผู้มีความไวเชิงวัฒนธรรม และมีสมรรถนะด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross Cultural Competency)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

 

หน่วยกิต

 

 

 

แผน ก แบบ ก2

**NU 127 101

ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล

Health system and Nursing leadership

 

3 (3-0-6)

**NU 127 102

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล

Theories and Concepts in Nursing

 

2 (2-0-4)

**NU 927 101

การจัดการองค์การพยาบาล

Nursing Organizational Management

 

3 (3-0-6)

**NU 927 103

การบริหารทรัพยากรทางสุขภาพและทางการพยาบาล 

Utilization Management  and  Nursing  Resource Management

 

2 (2-0-4)

 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

 

10

 

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

 

10

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

 

 

 

หน่วยกิต

 

 

 

แผน ก แบบ ก2

**NU 127 103

การวิจัยและการใช้ผลวิจัยทางการพยาบาล

Research and Research Utilization in Nursing

 

   2(2-0-4)

**NU 127 104

สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

Statistics for Nursing Research

 

   2(2-0-4)

*NU 927 104

การเป็นผู้ประกอบการทางการพยาบาล 

Nursing Entrepreneurship

 

   2(1-2-4)

**NU 927 105

สัมมนาประเด็นคัดสรรการบริหารการพยาบาล

Seminar in Selected Nursing Administration Issues          

 

 2(2-0-4)

**NU 927 201

ปฏิบัติการบริหารองค์การทางการพยาบาล

Practice in Nursing Organizational Administration

 

   3(0-9-0)

XXX XXX

วิชาเลือกทางคลินิก

 

  3(2-4-6)

 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

 

   14

 

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

 

 

   24

 

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

 

หน่วยกิต

 

 

 

แผน ก แบบ ก2

**NU 927 202

การฝึกงานภาวะผู้นำทางการพยาบาล

Nursing Leadership Practicum

 

   3(0-9-0)

NU 927 899

วิทยานิพนธ์

Thesis

 

      6

 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

 

    9

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

 

 

 

หน่วยกิต

 

 

 

 

แผน ก แบบ ก2

 

NU 927 899

วิทยานิพนธ์

Thesis

 

      6

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

 

    6

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

 

  39

 

 

สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

 1. หลักสูตร
 2. รายละเอียด
 3. แผนการศึกษา

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science Program in Gerontological Nursing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา     

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : พย.ม (การพยาบาลผู้สูงอายุ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Nursing Science (Gerontological Nursing)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.N.S. (Gerontological Nursing)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ             หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
ภาษาที่ใช้          ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางหัวข้อรายวิชา
การรับเข้าศึกษา   รับนักศึกษาไทย

การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลด้านผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ สถานบริการประกอบการอื่นๆ และสถาบันการศึกษาพยาบาล ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

แผน ก แบบ ก 2

1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแนวคิดการดูแลที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุ กระบวนการสูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้สูงอายุ

2. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติการพยาบาลที่เน้นการดูแลผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางและเป็นองค์รวม ในการประเมินภาวะสุขภาพ การวางแผนการดูแล การปฏิบัติการพยาบาล และการบาบัดรักษา รวมถึงการประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้สูงอายุ

3. มีความสามารถในการทาวิจัย การวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลและการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การค้นคว้าความรู้และทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล

5. มีภาวะผู้นาทางการพยาบาลในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ การพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมถึงการพยาบาลที่คานึงถึงการเคารพและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

6. มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจปัญหาทางจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุและครอบครัว

7. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม รวมทั้งยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

แผน ข

1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแนวคิดการดูแลที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุ กระบวนการสูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้สูงอายุ

2. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติการพยาบาลที่เน้นการดูแลผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางและเป็นองค์รวม ในการประเมินภาวะสุขภาพ การวางแผนการดูแล การปฏิบัติการพยาบาล และการบาบัดรักษา รวมถึงการประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้สูงอายุ

3. มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุแบบการจัดการรายกรณีอย่างต่อเนื่อง ทั้งในครอบครัว ชุมชน และสถานบริการสุขภาพทุกระดับ โดยการประสานงานกับบุคลากรในทีมการพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีความสามารถในการใช้ประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมทางการพยาบาลผู้สูงอายุ

5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล

6. มีภาวะผู้นาทางการพยาบาลในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ การพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมถึงการพยาบาลที่คานึงถึงการเคารพและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

7. มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจปัญหาทางจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุและครอบครัว

8. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม รวมทั้งยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270711   

นวัตกรรมทางการพยาบาล
Nursing Innovation

 1(1-0-2)  1(1-0-2)
270713

สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Statistics for Nursing Research

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
270715

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Theories and Concepts in Nursing

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
273711

การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุขั้นสูง
Advanced Gerontological Health Assessment                                         

2(1-2-3) 2(1-2-3)
273712

วิทยาศาสตร์สุขภาพสาหรับการพยาบาลผู้สูงอายุ                                
Health Science for Gerontological Nursing

3(3-0-6)  3(3-0-6) 
273731

การพยาบาลผู้สูงอายุ 1                                                             
Gerontological Nursing I

2(1-4-4) 2(1-4-4)
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 12

 12

12

12

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270712   

การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
Nursing Research and Research Utilization                                             

 3(3-0-6)  3(3-0-6)
270714

นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
Health Policy and Nursing Leadership

2(2-0-4)  2(2-0-4)
273732

การพยาบาลผู้สูงอายุ 2
Gerontological Nursing II

4(2-8-8)  4(2-8-8)
277721

การพยาบาลผู้สูงอายุ 3
Gerontological Nursing III

2(1-4-4)  2(1-4-4)
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

11

23

11

23

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
273734    

การพยาบาลผู้สูงอายุ 4
Gerontological Nursing IV                                    

- 3(1-8-6)
273891

สัมมนาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
Seminar in Gerontological Nursing Practice                     

- 3(3-0-6)
27XXXX

วิชาเลือก
Elective Courses

3(3-0-6)

3(3-0-6)

270899   

วิทยานิพนธ์                                                                                            
Thesis

3 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 2
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

6

29

11

34

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2    แผน ข  
270899   

วิทยานิพนธ์                                                                                            
Thesis

9 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 4
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 9

 38

4

38

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

 1. หลักสูตร
 2. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 3. หลักสูตรและแผนการศึกษา

ชื่อหลักสูตร    

   ภาษาไทย:       พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

   ภาษาอังกฤษ:   Master of Nursing Science Program in Adult Nursing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    

   ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):       พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)

   ชื่อย่อ (ภาษาไทย):        พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)

   ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Master of Nursing Science (Adult Nursing)

   ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):    M.N.S. (Adult Nursing) 

 

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

38

หน่วยกิต

 

 นักศึกษาของหลักสูตรจะได้รับการสอนจากคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีประสบการณ์การสอนและความเชี่ยวชาญด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการทำวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและการเผยแพร่ผลงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ ระหว่างเรียนนักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ และการเสริมสร้างประสบการณ์ให้มีความพร้อมในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0

      

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

   หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมและเสริมพลังอำนาจผู้ใช้บริการพยาบาลวัยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพและทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้บริการพยาบาลวัยผู้ใหญ่ตลอดช่วงวัยได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในสังคม

เมื่อสำเร็จการศึกษา มหาบัณฑิตจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มีคุณสมบัติสำคัญ ดังนี้

 1. มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.และสามารถประยุกต์ความรู้ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้
 2. มีความสามารถในการทำวิจัยที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาทางการพยาบาลผู้ใหญ่
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการเชิงระบบ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาลขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 50 หรือร้อยละ 75
 2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลวิชาชีพ มาอย่างน้อย 1 ปี 
 3. เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งจากสภาการพยาบาลที่ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ
 4. ในกรณีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ  (2) และ (3)  ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

   ภาคการศึกษาต้น         เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน

   ภาคการศึกษาปลาย      เดือนมกราคม – เดือนเมษายน

   ภาคการศึกษาพิเศษ     เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม (ถ้ามี)

 

หลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ได้รับการรับรองและเห็นชอบมาตรฐานโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ  สภาการพยาบาล จัดโครงสร้างหลลักสูตรเป็น 4 ภาคการศึกษา ดังนี้

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

38

หน่วยกิต

1)  หมวดวิชาบังคับ

23

หน่วยกิต

2)  หมวดวิชาเลือก

3

หน่วยกิต

3)  วิชาวิทยานิพนธ์

12

หน่วยกิต

 

 

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

 1. หลักสูตร
 2. รายละเอียด
 3. แผนการศึกษา

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science Program in Pediatric Nursing

ชื่อปริญญา    

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Nursing Science (Pediatric Nursing)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.N.S. (Pediatric Nursing)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ            หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
ภาษาที่ใช้        ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางหัวข้อในบางรายวิชา
การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี

การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีความสามารถด้านการพยาบาลเด็ก ประกอบอาชีพในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เป็นอาจารย์พยาบาล นักการศึกษา นักวิชาการ ผู้บริหารการพยาบาล นักวิจัย ประกอบอาชีพอิสระในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีการจัดการศึกษาหลายรูปแบบ และมีวัตถุประสงค์ในการผลิตมหาบัณฑิต ในรูปแบบการศึกษาต่างๆ ดังนี้
แผน ก เป็นแบบ แผน ก แบบ ก 2 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการ และทักษะการวิจัย ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล แนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิ ข้อกาหนด ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเด็ก มีการพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลเด็กได้อย่างชานาญ มีประสิทธิภาพ

2. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ทางการพยาบาลเด็กอย่างเป็นระบบ ริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัย โดยใช้องค์ความรู้ทางการพยาบาลเด็ก ผลงานวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษ์

3. มีภาวะผู้นาและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์/บริบทต่าง ๆ

4. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานพยาบาลและการศึกษาวิจัย ส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ในสังคม

5. มีทักษะ/ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

แผน ข เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติการพยาบาลเด็ก สามารถใช้ผลการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพงานด้านบริการพยาบาลเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถศึกษาต่อในระดับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นสูงเทียบเท่าปริญญาเอก เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced Practice Nurse: APN) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถทางการพยาบาล และสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางการพยาบาลเด็ก แนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิ ข้อกาหนด ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเด็ก ในปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างลึกซึ้ง มีการพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลเด็กได้อย่างชานาญและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถใช้องค์ความรู้ทางการพยาบาลเด็ก ผลงานวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษ์ บูรณาการในการพัฒนาและปรับปรุงคุภาพงาน สร้างแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการช่วยเหลือดูแลเด็กและครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

3. มีภาวะผู้นาและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์/บริบทต่าง ๆ

4. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานพยาบาลและการศึกษาวิจัย ส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ในสังคม

5. มีทักษะ/ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270711   

นวัตกรรมทางการพยาบาล
Nursing Innovation

 1(1-0-2)  1(1-0-2)
270713

สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Statistics for Nursing Research

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
270715

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Theories and Concepts in Nursing

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
272711

การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงทางการพยาบาลเด็ก
Advanced Health Assessment in Pediatric Nursing                          

2(1-2-3) 2(1-2-3)
272712

วิทยาศาสตร์สุขภาพสาหรับการพยาบาลเด็ก                                
Health Science for Pediatric Nursing

 3(3-0-6)  3(3-0-6) 
272731

การพยาบาลเด็กสุขภาพดีและกลุ่มเสี่ยง                                                             
Pediatric Nursing in Wellness and Risk Groups  

3(2-4-6) 3(2-4-6)
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 13

 13

13

13

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270712   

การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
Nursing Research and Research Utilization                                             

 3(3-0-6)  3(3-0-6)
270714

นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
Health Policy and Nursing Leadership

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
272732

การพยาบาลเด็กภาวะเจ็บป่วย
Pediatric Nursing in Illness

 4(2-8-8)  4(2-8-8)
27XXXX

วิชาเลือก
Elective Courses

3  3
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

12

24

12

24

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา    แผน ก แบบ ก 2       แผน ข    
272713    

การพยาบาลเด็กที่เลือกสรร
Pediatric Nursing in Selected Area                                               

- 2(2-0-4)
272721

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กที่เลือกสรร
Pediatric Nursing Practice in Selected Area                      

- 2(0-8-4)
272733

การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเด็ก
Development of Pediatric Nursing Innovation

-

2(1-4-4)

270899   

วิทยานิพนธ์                                                                                            
Thesis

6 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 1
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

6

31

7

32

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2    แผน ข  
270899   

วิทยานิพนธ์                                                                                            
Thesis

6 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 5
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 6

 37

5

37

สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

 1. หลักสูตร
 2. รายละเอียด
 3. แผนการศึกษา

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science in Psychiatric and Mental Health Nursing

ชื่อปริญญา    

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Nursing Science (Psychiatric and Mental Health Nursing)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.N.S. (Psychiatric and Mental Health Nursing)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ             หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
ภาษาที่ใช้         ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บางหัวข้อในบางรายวิชา
การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี

การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ พยาบาลประจาโรงเรียน/สถานประกอบการอื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

แผน ก แบบ ก 2

1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและสามารถประยุกต์ความรู้รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติการพยาบาล

2. มีความรู้ความสามารถในการเป็นนักวิชาการ นักวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ตลอดจนพัฒนาความชานาญด้านปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นา การประสานงานและการทางานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง

5. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

แผน ข

1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และสามารถประยุกต์ความรู้รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติการพยาบาล

2.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพงานจิตเวชและสุขภาพจิต

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างมีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม

4. แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นา การประสานงานและการทางานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง

5. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270711   

นวัตกรรมทางการพยาบาล
Nursing Innovation

 1(1-0-2)  1(1-0-2)
270713

สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Statistics for Nursing Research

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
270715

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Theories and Concepts in Nursing

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
276711

วิทยาศาสตร์สุขภาพสาหรับการพยาบาลจิตเวชและ สุขภาพจิต
Health Science for Psychiatric and Mental Health Nursing                          

3(3-0-6) 3(3-0-6)
276712

การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง                                 
Advanced Health Assessment

2(1-4-4) 2(1-4-4) 
276713

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิตและรูปแบบการบาบัด                                 
Concepts and Theories of Mental illness and Therapeutic Modalities

2(2-0-4) 2(2-0-4)
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 12

 12

12

12 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270712   

การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
Nursing Research and Research Utilization                                             

 3(3-0-6)  3(3-0-6)
270714

นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
Health Policy and Nursing Leadership

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
276714

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1
Psychiatric and Mental Health Nursing I

 3(0-12-6) 3(0-12-6)
276891

สัมมนาทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1
Seminar in Psychiatric and Mental Health Nursing I

-  3(3-0-6)
276892

สัมมนาทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2
Seminar in Psychiatric and Mental Health Nursing II

 3(3-0-6) -
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

11

23

11

23

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
276715    

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2
Psychiatric and Mental Health Nursing II                                               

2(1-4-4) 3(1-4-4)
270899

วิทยานิพนธ์
Thesis                         

6 -
276716

ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
Practice in Psychiatric and Mental Health Nursing

-

3(0-12-4)

XXXXXX

วิชาเลือก
Elective Course

- 3
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

8

31

8

31

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2    แผน ข  
270899   

วิทยานิพนธ์                                                                                            
Thesis

6 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 6
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 6

 37

6

37

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.