พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 1. หลักสูตร
 2. รายละเอียด
 3. แผนการศึกษา

ชื่อหลักสูตร     

ภาษาไทย: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Nursing Science (Community Nurse Practitioner)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.N.S. (Community Nurse Practitioner)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ             หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข
ภาษาที่ใช้         ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางหัวข้อในบางรายวิชา
การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เป็นผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) พยาบาลประจาหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาการพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าอบรมวุฒิบัตรพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หรือเก็บประสบการณ์เพื่อเข้าสอบวุฒิบัตรพยาบาลขั้นสูง และขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อกาหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ. ๒๕๔๕ และปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
แผน ก แบบ ก๒

1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และสามารถประยุกต์ความรู้ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้

2. มีความรู้ความสามารถในการเป็นนักวิชาการ นักวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

3. บูรณาการความรู้และการทางานร่วมกับชุมชนในการประเมินและวินิจฉัยภาวะสุขภาพชุมชน ออกแบบบริการ ปฏิบัติการพัฒนาบริการสุขภาพที่สอดคล้องทุกกลุ่มประชากรในชุมชน

4. บูรณาการความรู้เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในท้องถิ่น ให้การรักษาโรคเบื้องต้นตามขอบเขตข้อกาหนดของกฎหมาย

 

5. มีความสามารถในการจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยาก ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพและการเป็นผู้นา การประสานงาน การทางานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง

6. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง

7. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

แผน ข
1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และสามารถประยุกต์ความรู้ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้

2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพงานพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

3. บูรณาการความรู้และการทางานร่วมกับชุมชนในการประเมินและวินิจฉัยภาวะสุขภาพชุมชน ออกแบบบริการ ปฏิบัติการพัฒนาบริการสุขภาพที่สอดคล้องทุกกลุ่มประชากรในชุมชน

4. บูรณาการความรู้เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในท้องถิ่น ให้การรักษาโรคเบื้องต้นตามขอบเขตข้อกาหนดของกฎหมาย

5. มีความสามารถในการจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยาก ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพและการเป็นผู้นา การประสานงาน การทางานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง

6. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง

7. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270711   

นวัตกรรมทางการพยาบาล
Nursing Innovation

 1(1-0-2)  1(1-0-2)
270713

สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Statistics for Nursing Research

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
270715

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Theories and Concepts in Nursing

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
274712

วิทยาการระบาดและประชากรศาสตร์สาหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
Epidemiology and Demography for Community Nurse Practitioner           

3(3-0-6) 3(3-0-6)
275714

การพยาบาลชุมชนขั้นสูง                                 
Advanced Community Nursing

3(3-0-6) 3(3-0-6) 
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 11

 11

11

11 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270712   

การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
Nursing Research and Research Utilization                                             

 3(3-0-6)  3(3-0-6)
270714

นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
Health Policy and Nursing Leadership

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
275711

การประเมินสุขภาพขั้นสูง สาหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
Advanced Health Assessment for Community Nurse Practitioner

 2(1-4-4)  2(1-4-4)
275713

การรักษาโรคเบื้องต้น สาหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
FPrimary Medical Care for Community Nurse Practitioner

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
275721

ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นและการดูแลภาวะฉุกเฉิน
Primary Medical Care and Emergency Care Practice

 2(0-8-4) 2(0-8-4)
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

11

22

11

22

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
275722    

ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูง
Advanced Community Nursing Practice

2(0-8-4) 2(0-8-4)
275890

สัมมนาปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
Seminar in Community Nurse Practitioner Practice                                

- 3(3-0-6)
27XXXX

วิชาเลือก
Elective Course

ไม่น้อยกว่า

3 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

3 หน่วยกิต

270899

วิทยานิพนธ์
Thesis

3 -
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

8

30

8

30

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2    แผน ข  
275723    

ปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
Community Health System Development Practice

- 3(0-12-6)
270899   

วิทยานิพนธ์                                                                                            
Thesis

9 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 6
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 9

 39

9

39

สาขาวิชาการผดุงครรภ์

 1. หลักสูตร
 2. รายละเอียด
 3. แผนการศึกษา
ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program in Midwifery

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): พย.ม (การผดุงครรภ์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Nursing Science (Midwifery)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.N.S. (Midwifery)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ             หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
ภาษาที่ใช้         ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางหัวข้อในบางรายวิชา
การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี

การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวคือพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เป็นผู้ปฏิบัติการผดุงครรภ์ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ) พยาบาลประจาโรงเรียน/สถานประกอบการอื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านการผดุงครรภ์ เป็นฐานในการปฏิบัติการพยาบาล เป็นอาจารย์พยาบาล นักวิจัย เป็นนักการศึกษาหรือเป็นผู้บริหารการพยาบาล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตในรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติดังนี้

แผน ก แบบ ก 2

1. มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางการผดุงครรภ์และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ

2. มีความรู้ความสามารถในการเป็นนักวิชาการ นักวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในการปฏิบัติการผดุงครรภ์ ตลอดจนพัฒนาความชานาญด้านปฏิบัติการผดุงครรภ์

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นา การประสานงานและการทางานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง

5. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

แผน ข

1. มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางการผดุงครรภ์และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ

2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการผดุงครรภ์ สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพงานผดุงครรภ์

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นา การประสานงานและการทางานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง

5. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270711   

นวัตกรรมทางการพยาบาล
Nursing Innovation

 1(1-0-2)  1(1-0-2)
270713

สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Statistics for Nursing Research

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
270715

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Theories and Concepts in Nursing

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
277711

การประเมินภาวะสุขภาพสาหรับปฏิบัติการผดุงครรภ์
Health Assessment for Midwifery Practice                         

2(1-2-3) 2(1-2-3)
277712

วิทยาศาสตร์สุขภาพสาหรับการผดุงครรภ์                                
Health Science for Midwifery

3(3-0-6)  3(3-0-6) 
271713

การผดุงครรภ์ในภาวะสุขภาพปกติ                                                             
Midwifery in Wellness 

2(2-0-4) 2(2-0-4)
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 12

 12

12

12

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270712   

การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
Nursing Research and Research Utilization                                             

 3(3-0-6)  3(3-0-6)
270714

นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
Health Policy and Nursing Leadership

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
277714

การผดุงครรภ์ในภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน
Midwifery in Deviated Health

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
277721

ปฏิบัติการผดุงครรภ์
Midwifery Practice

3(0-12-6)  3(0-12-6)
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

10

22

10

22

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
277891    

สัมมนาประเด็นคัดสรรทางสุขภาพด้านการผดุงครรภ์
Seminar in Selected Health Issues in Midwifery                                     

3(3-0-6) 3(3-0-6)
277722

ปฏิบัติการผดุงครรภ์ในประเด็นคัดสรรทางสุขภาพ
Midwifery Practice in Selected Health Issues                      

- 3(0-12-6)
27XXXX

วิชาเลือก
Elective Courses

3

3

270899   

วิทยานิพนธ์                                                                                            
Thesis

6 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 3
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

9

31

12

34

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2    แผน ข  
270899   

วิทยานิพนธ์                                                                                            
Thesis

6 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 3
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 6

 37

3

37

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

 1. หลักสูตร
 2. รายละเอียด
 3. แผนการศึกษา

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย:        พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
ภาษาอังกฤษ:    Master of Nursing Science Program in Family Nursing Practitioner

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :    พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :     พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Nursing Science in Family Nursing Practitioner
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.N.S. (Family Nursing Practitioner)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ             หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
ภาษาที่ใช้          ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางหัวข้อ
การรับเข้าศึกษา  รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวคือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลในสถานบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ หรือประจาสถานประกอบการอื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นนักวิจัย นักการศึกษา ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ และ/หรืออบรมวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาเอกทางด้านการพยาบาล/การพยาบาลขั้นสูง

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ที่มีคุณสมบัติดังนี้

แผน ก แบบ ก 2

1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว และสามารถประยุกต์ความรู้รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพการพยาบาล

2. มีความรู้ความสามารถในการเป็นนักวิชาการ นักวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ตลอดจนพัฒนาความชานาญด้านปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว และการดูแลส่งเสริมสุขภาพครอบครัว

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นา การประสานงานและการทางานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง

5. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

แผน ข

1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว และสามารถประยุกต์ความรู้รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพการพยาบาล

2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพงานการพยาบาลเวชปฏิบัติ และการดูแลส่งเสริมสุขภาพครอบครัว

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นา การประสานงานและการทางานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง

5. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270711   

นวัตกรรมทางการพยาบาล
Nursing Innovation

 1(1-0-2)  1(1-0-2)
270713

สถิติสาหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Statistics for Nursing Research

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
270715

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Theories and Concepts in Nursing

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
274811

การประเมินสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้นและการดูแลภาวะฉุกเฉิน
Advanced Health Assessment, Primary Medical Care and Emergency Care

4(4-0-8)  4(4-0-8)
274821

ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นและดูแลภาวะฉุกเฉิน                                 
Primary Medical Care and Emergency Care Practicum

 2(0-8-4) 2(0-8-4) 
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 11

 11

11

11 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270712   

การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
Nursing Research and Research Utilization                                             

 3(3-0-6)  3(3-0-6)
270714

นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
Health Policy and Nursing Leadership

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
274812

การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 1
Family Nursing Practitioner I

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
274813

การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 2
Family Nursing Practitioner II

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
274822

ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 1
Family Nursing Practitioner Practicum I

 2(0-8-4) 2(0-8-4)
274823

ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 2
Family Nursing Practitioner Practicum II

 2(2-0-4)   2(2-0-4)
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

13

24

13

24

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
274814    

สัมมนาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
Seminar in Family Nursing Practitioner

- 3(3-0-6)
274824

ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
Family Nursing Practitioner Innovation Development Practicum              

- 3(0-12-6)
270XXX

วิชาเลือก
Elective Course

3 3
270899

วิทยานิพนธ์
Thesis

6 -
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

9

33

9

33

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2    แผน ข  
270899   

วิทยานิพนธ์                                                                                            
Thesis

6 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 6
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 6

 39

6

39

สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

 1. หลักสูตร
 2. รายละเอียด
 3. แผนการศึกษา

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program in Nursing Administration

ชื่อปริญญา    

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Nursing Science (Nursing Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.N.S. (Nursing Administration)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ             หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
ภาษาที่ใช้         ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บางหัวข้อในบางรายวิชา
การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี

การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เป็นพยาบาลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติทางการพยาบาลและการบริหารการพยาบาลในสถานบริการ
สุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ สถานประกอบการและอื่นๆ) ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ ผู้สอนด้านการพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการทางด้านสุขภาพและการพยาบาล และนักวิจัย

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

แผน ก แบบ ก 2

1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ทางการบริหารทั่วไป และการบริหารการพยาบาล
รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถที่จะใช้วิจารณญาณอย่างลึกซึ้งในการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการบริหารการพยาบาลและหรือในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง เพื่อให้การบริการพยาบาลมีคุณภาพและเกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ

2. สามารถวิเคราะห์และนาทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์แก้ไขปัญหาทางการบริหารการพยาบาล
การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารองค์กรพยาบาล การจัดการความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับยุคสมัยและภาวการณ์ที่ผันแปรได้

3. สามารถประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลและการบริหารการพยาบาลได้

4. มีความรู้ความสามารถในการเป็นนักวิชาการ นักวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและการบริหารพยาบาลได้

5. สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อคิดค้นนวัตกรรมในการพัฒนาระบบการบริหารและระบบการให้บริการทางการพยาบาลได้

6. สามารถเผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาล การบริหารการพยาบาลให้แก่บุคคลในวิชาชีพ และบุคคลอื่นได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

7. เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบการพยาบาลในระดับต่างๆ ระบบการบริหารการพยาบาล และระบบสุขภาพ ร่วมกับบุคลากรในทีมการพยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ ให้มีคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ นโยบายสุขภาพแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

8. เป็นแบบอย่างที่ดี ในการสนใจใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร พัฒนาวิชาชีพและพัฒนาสังคม

9. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

แผน ข

1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ทางการบริหารทั่วไป และการบริหารการพยาบาลรวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถที่จะใช้วิจารณญาณอย่างลึกซึ้งในการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการบริหารการพยาบาล เพื่อให้การบริการพยาบาลมีคุณภาพและเกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ

2. สามารถวิเคราะห์และนาทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์แก้ไขปัญหาทางการบริหารการพยาบาลการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารองค์กรพยาบาล การจัดการความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับยุคสมัยและภาวการณ์ที่ผันแปรได้

3. สามารถประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลและการบริหารการพยาบาลได้

4. สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อคิดค้นนวัตกรรมในการพัฒนาระบบการบริหารและระบบการให้บริการทางการพยาบาลได้

5. ปฏิบัติงานในบทบาทผู้บริหารการพยาบาล แสดงออกตามบทบาทและหน้าที่ผู้บริหารการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม

6. สามารถเผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาล การบริหารการพยาบาลให้แก่บุคคลในวิชาชีพ และบุคคลอื่นได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

7. เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบการพยาบาลในระดับต่างๆ ระบบการบริหารการพยาบาล และระบบสุขภาพ ร่วมกับบุคลากรในทีมการพยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ ให้มีคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ นโยบายสุขภาพแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

8. เป็นแบบอย่างที่ดี ในการสนใจใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร พัฒนาวิชาชีพและพัฒนาสังคม

9. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270711   

นวัตกรรมทางการพยาบาล
Nursing Innovation

 1(1-0-2)  1(1-0-2)
270713

สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Statistics for Nursing Research

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
270715

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Theories and Concepts in Nursing

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
278711

การจัดการองค์การพยาบาล
Nursing Organizational Management                                                    

3(3-0-6) 3(3-0-6)
278732

สารสนเทศทางการพยาบาล                                 
Nursing Informatics

2(1.5-1.5-3) 2(1.5-1.5-3) 
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 10

 10

10

10 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270712   

การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
Nursing Research and Research Utilization                                             

 3(3-0-6)  3(3-0-6)
270714

นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
Health Policy and Nursing Leadership

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
275721

ปฏิบัติการบริหารองค์การพยาบาล
Practice in Nursing Organizational Administration

 3(0-12-6) 3(0-12-6)
275731

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางสุขภาพและการพยาบาล
Human Resource Management in Health and Nursing

 2(1-3-3)  2(1-3-3)
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

10

20

10

20

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
278712    

การจัดการและปรับปรุงคุณภาพทางการพยาบาล
Nursing Management and Quality Improvement                                    

- 3(3-0-6)
275890

สัมมนาการบริหารการพยาบาล
Seminar in Nursing Administration                           

2(2-0-4) 2(2-0-4)
27XXXX

วิชาเลือก
Elective Course

3

3

270899

วิทยานิพนธ์
Thesis

3 -
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

8

28

8

28

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2    แผน ข  
278722    

ปฏิบัติบทบาทผู้บริหารการพยาบาล
Practice in Nursing Administrative Role

- 3(0-12-6)
270899   

วิทยานิพนธ์                                                                                            
Thesis

9 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 6
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 9

 37

9

37

สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

 1. หลักสูตร
 2. รายละเอียด
 3. แผนการศึกษา

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science Program in Gerontological Nursing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา     

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : พย.ม (การพยาบาลผู้สูงอายุ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Nursing Science (Gerontological Nursing)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.N.S. (Gerontological Nursing)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ             หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
ภาษาที่ใช้          ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางหัวข้อรายวิชา
การรับเข้าศึกษา   รับนักศึกษาไทย

การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลด้านผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ สถานบริการประกอบการอื่นๆ และสถาบันการศึกษาพยาบาล ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

แผน ก แบบ ก 2

1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแนวคิดการดูแลที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุ กระบวนการสูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้สูงอายุ

2. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติการพยาบาลที่เน้นการดูแลผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางและเป็นองค์รวม ในการประเมินภาวะสุขภาพ การวางแผนการดูแล การปฏิบัติการพยาบาล และการบาบัดรักษา รวมถึงการประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้สูงอายุ

3. มีความสามารถในการทาวิจัย การวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลและการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การค้นคว้าความรู้และทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล

5. มีภาวะผู้นาทางการพยาบาลในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ การพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมถึงการพยาบาลที่คานึงถึงการเคารพและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

6. มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจปัญหาทางจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุและครอบครัว

7. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม รวมทั้งยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

แผน ข

1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแนวคิดการดูแลที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุ กระบวนการสูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้สูงอายุ

2. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติการพยาบาลที่เน้นการดูแลผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางและเป็นองค์รวม ในการประเมินภาวะสุขภาพ การวางแผนการดูแล การปฏิบัติการพยาบาล และการบาบัดรักษา รวมถึงการประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้สูงอายุ

3. มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุแบบการจัดการรายกรณีอย่างต่อเนื่อง ทั้งในครอบครัว ชุมชน และสถานบริการสุขภาพทุกระดับ โดยการประสานงานกับบุคลากรในทีมการพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีความสามารถในการใช้ประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมทางการพยาบาลผู้สูงอายุ

5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล

6. มีภาวะผู้นาทางการพยาบาลในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ การพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมถึงการพยาบาลที่คานึงถึงการเคารพและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

7. มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจปัญหาทางจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุและครอบครัว

8. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม รวมทั้งยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270711   

นวัตกรรมทางการพยาบาล
Nursing Innovation

 1(1-0-2)  1(1-0-2)
270713

สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Statistics for Nursing Research

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
270715

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Theories and Concepts in Nursing

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
273711

การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุขั้นสูง
Advanced Gerontological Health Assessment                                         

2(1-2-3) 2(1-2-3)
273712

วิทยาศาสตร์สุขภาพสาหรับการพยาบาลผู้สูงอายุ                                
Health Science for Gerontological Nursing

3(3-0-6)  3(3-0-6) 
273731

การพยาบาลผู้สูงอายุ 1                                                             
Gerontological Nursing I

2(1-4-4) 2(1-4-4)
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 12

 12

12

12

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270712   

การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
Nursing Research and Research Utilization                                             

 3(3-0-6)  3(3-0-6)
270714

นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
Health Policy and Nursing Leadership

2(2-0-4)  2(2-0-4)
273732

การพยาบาลผู้สูงอายุ 2
Gerontological Nursing II

4(2-8-8)  4(2-8-8)
277721

การพยาบาลผู้สูงอายุ 3
Gerontological Nursing III

2(1-4-4)  2(1-4-4)
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

11

23

11

23

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
273734    

การพยาบาลผู้สูงอายุ 4
Gerontological Nursing IV                                    

- 3(1-8-6)
273891

สัมมนาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
Seminar in Gerontological Nursing Practice                     

- 3(3-0-6)
27XXXX

วิชาเลือก
Elective Courses

3(3-0-6)

3(3-0-6)

270899   

วิทยานิพนธ์                                                                                            
Thesis

3 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 2
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

6

29

11

34

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2    แผน ข  
270899   

วิทยานิพนธ์                                                                                            
Thesis

9 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 4
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 9

 38

4

38

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

 1. หลักสูตร
 2. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 3. หลักสูตรและแผนการศึกษา

ชื่อหลักสูตร    

   ภาษาไทย:       พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

   ภาษาอังกฤษ:   Master of Nursing Science Program in Adult Nursing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    

   ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):       พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)

   ชื่อย่อ (ภาษาไทย):        พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)

   ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Master of Nursing Science (Adult Nursing)

   ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):    M.N.S. (Adult Nursing) 

 

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

38

หน่วยกิต

 

 นักศึกษาของหลักสูตรจะได้รับการสอนจากคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีประสบการณ์การสอนและความเชี่ยวชาญด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการทำวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและการเผยแพร่ผลงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ ระหว่างเรียนนักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ และการเสริมสร้างประสบการณ์ให้มีความพร้อมในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0

      

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

   หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมและเสริมพลังอำนาจผู้ใช้บริการพยาบาลวัยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพและทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้บริการพยาบาลวัยผู้ใหญ่ตลอดช่วงวัยได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในสังคม

เมื่อสำเร็จการศึกษา มหาบัณฑิตจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มีคุณสมบัติสำคัญ ดังนี้

 1. มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.และสามารถประยุกต์ความรู้ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้
 2. มีความสามารถในการทำวิจัยที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาทางการพยาบาลผู้ใหญ่
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการเชิงระบบ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาลขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 50 หรือร้อยละ 75
 2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลวิชาชีพ มาอย่างน้อย 1 ปี 
 3. เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งจากสภาการพยาบาลที่ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ
 4. ในกรณีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ  (2) และ (3)  ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

   ภาคการศึกษาต้น         เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน

   ภาคการศึกษาปลาย      เดือนมกราคม – เดือนเมษายน

   ภาคการศึกษาพิเศษ     เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม (ถ้ามี)

 

หลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ได้รับการรับรองและเห็นชอบมาตรฐานโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ  สภาการพยาบาล จัดโครงสร้างหลลักสูตรเป็น 4 ภาคการศึกษา ดังนี้

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

38

หน่วยกิต

1)  หมวดวิชาบังคับ

23

หน่วยกิต

2)  หมวดวิชาเลือก

3

หน่วยกิต

3)  วิชาวิทยานิพนธ์

12

หน่วยกิต

 

 

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

 1. หลักสูตร
 2. รายละเอียด
 3. แผนการศึกษา

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science Program in Pediatric Nursing

ชื่อปริญญา    

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Nursing Science (Pediatric Nursing)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.N.S. (Pediatric Nursing)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ            หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
ภาษาที่ใช้        ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางหัวข้อในบางรายวิชา
การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี

การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีความสามารถด้านการพยาบาลเด็ก ประกอบอาชีพในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เป็นอาจารย์พยาบาล นักการศึกษา นักวิชาการ ผู้บริหารการพยาบาล นักวิจัย ประกอบอาชีพอิสระในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีการจัดการศึกษาหลายรูปแบบ และมีวัตถุประสงค์ในการผลิตมหาบัณฑิต ในรูปแบบการศึกษาต่างๆ ดังนี้
แผน ก เป็นแบบ แผน ก แบบ ก 2 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการ และทักษะการวิจัย ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล แนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิ ข้อกาหนด ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเด็ก มีการพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลเด็กได้อย่างชานาญ มีประสิทธิภาพ

2. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ทางการพยาบาลเด็กอย่างเป็นระบบ ริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัย โดยใช้องค์ความรู้ทางการพยาบาลเด็ก ผลงานวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษ์

3. มีภาวะผู้นาและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์/บริบทต่าง ๆ

4. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานพยาบาลและการศึกษาวิจัย ส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ในสังคม

5. มีทักษะ/ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

แผน ข เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติการพยาบาลเด็ก สามารถใช้ผลการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพงานด้านบริการพยาบาลเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถศึกษาต่อในระดับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นสูงเทียบเท่าปริญญาเอก เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced Practice Nurse: APN) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถทางการพยาบาล และสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางการพยาบาลเด็ก แนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิ ข้อกาหนด ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเด็ก ในปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างลึกซึ้ง มีการพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลเด็กได้อย่างชานาญและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถใช้องค์ความรู้ทางการพยาบาลเด็ก ผลงานวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษ์ บูรณาการในการพัฒนาและปรับปรุงคุภาพงาน สร้างแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการช่วยเหลือดูแลเด็กและครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

3. มีภาวะผู้นาและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์/บริบทต่าง ๆ

4. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานพยาบาลและการศึกษาวิจัย ส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ในสังคม

5. มีทักษะ/ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270711   

นวัตกรรมทางการพยาบาล
Nursing Innovation

 1(1-0-2)  1(1-0-2)
270713

สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Statistics for Nursing Research

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
270715

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Theories and Concepts in Nursing

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
272711

การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงทางการพยาบาลเด็ก
Advanced Health Assessment in Pediatric Nursing                          

2(1-2-3) 2(1-2-3)
272712

วิทยาศาสตร์สุขภาพสาหรับการพยาบาลเด็ก                                
Health Science for Pediatric Nursing

 3(3-0-6)  3(3-0-6) 
272731

การพยาบาลเด็กสุขภาพดีและกลุ่มเสี่ยง                                                             
Pediatric Nursing in Wellness and Risk Groups  

3(2-4-6) 3(2-4-6)
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 13

 13

13

13

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270712   

การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
Nursing Research and Research Utilization                                             

 3(3-0-6)  3(3-0-6)
270714

นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
Health Policy and Nursing Leadership

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
272732

การพยาบาลเด็กภาวะเจ็บป่วย
Pediatric Nursing in Illness

 4(2-8-8)  4(2-8-8)
27XXXX

วิชาเลือก
Elective Courses

3  3
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

12

24

12

24

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา    แผน ก แบบ ก 2       แผน ข    
272713    

การพยาบาลเด็กที่เลือกสรร
Pediatric Nursing in Selected Area                                               

- 2(2-0-4)
272721

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กที่เลือกสรร
Pediatric Nursing Practice in Selected Area                      

- 2(0-8-4)
272733

การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเด็ก
Development of Pediatric Nursing Innovation

-

2(1-4-4)

270899   

วิทยานิพนธ์                                                                                            
Thesis

6 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 1
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

6

31

7

32

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2    แผน ข  
270899   

วิทยานิพนธ์                                                                                            
Thesis

6 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 5
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 6

 37

5

37

สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

 1. หลักสูตร
 2. รายละเอียด
 3. แผนการศึกษา

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science in Psychiatric and Mental Health Nursing

ชื่อปริญญา    

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Nursing Science (Psychiatric and Mental Health Nursing)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.N.S. (Psychiatric and Mental Health Nursing)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ             หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
ภาษาที่ใช้         ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บางหัวข้อในบางรายวิชา
การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี

การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ พยาบาลประจาโรงเรียน/สถานประกอบการอื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

แผน ก แบบ ก 2

1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและสามารถประยุกต์ความรู้รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติการพยาบาล

2. มีความรู้ความสามารถในการเป็นนักวิชาการ นักวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ตลอดจนพัฒนาความชานาญด้านปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นา การประสานงานและการทางานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง

5. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

แผน ข

1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และสามารถประยุกต์ความรู้รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติการพยาบาล

2.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพงานจิตเวชและสุขภาพจิต

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างมีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม

4. แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นา การประสานงานและการทางานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง

5. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270711   

นวัตกรรมทางการพยาบาล
Nursing Innovation

 1(1-0-2)  1(1-0-2)
270713

สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Statistics for Nursing Research

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
270715

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Theories and Concepts in Nursing

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
276711

วิทยาศาสตร์สุขภาพสาหรับการพยาบาลจิตเวชและ สุขภาพจิต
Health Science for Psychiatric and Mental Health Nursing                          

3(3-0-6) 3(3-0-6)
276712

การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง                                 
Advanced Health Assessment

2(1-4-4) 2(1-4-4) 
276713

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิตและรูปแบบการบาบัด                                 
Concepts and Theories of Mental illness and Therapeutic Modalities

2(2-0-4) 2(2-0-4)
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 12

 12

12

12 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
270712   

การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
Nursing Research and Research Utilization                                             

 3(3-0-6)  3(3-0-6)
270714

นโยบายสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
Health Policy and Nursing Leadership

 2(2-0-4)  2(2-0-4)
276714

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1
Psychiatric and Mental Health Nursing I

 3(0-12-6) 3(0-12-6)
276891

สัมมนาทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1
Seminar in Psychiatric and Mental Health Nursing I

-  3(3-0-6)
276892

สัมมนาทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2
Seminar in Psychiatric and Mental Health Nursing II

 3(3-0-6) -
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

11

23

11

23

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
276715    

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2
Psychiatric and Mental Health Nursing II                                               

2(1-4-4) 3(1-4-4)
270899

วิทยานิพนธ์
Thesis                         

6 -
276716

ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
Practice in Psychiatric and Mental Health Nursing

-

3(0-12-4)

XXXXXX

วิชาเลือก
Elective Course

- 3
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

8

31

8

31

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2    แผน ข  
270899   

วิทยานิพนธ์                                                                                            
Thesis

6 -
270897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

 - 6
 

หน่วยกิตเฉพาะภาค
หน่วยกิตสะสม

 6

 37

6

37

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.