พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 1. หลักสูตร
 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
 3. แผนการศึกษา

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:    พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ภาษาอังกฤษ:   Master of Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย):   พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Master of Nursing Science (Community Nurse Practitioner)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):   M.N.S. (Community Nurse Practitioner)

วิชาเอก

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต      

 

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

 • หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 

ภาษาที่ใช้

 • ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา

การรับเข้าศึกษา

 • รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

 • เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

 • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ปรับปรุง พ.ศ.2555)

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 16/60 วันที่ 31 พฤษภาคม   

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 10/2560  วันที่  20 ตุลาคม 2560

เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เป็นผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) พยาบาลประจำหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาการพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าอบรมวุฒิบัตรพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หรือเก็บประสบการณ์เพื่อเข้าสอบวุฒิบัตรพยาบาลขั้นสูง และขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อกำหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.  2545 และปรับปรุง พ.ศ. 2554

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2

แผน ข

1)  หมวดวิชาบังคับ

24

30

1.1)  วิชาแกน

12

12

1.2)  วิชาเฉพาะสาขา

12

18

2)  หมวดวิชาเลือก

3

3

3)  วิชาวิทยานิพนธ์

12

-

4)  วิชาการศึกษาอิสระ

-

6

 


 

3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ

วิชาแกน

 

 

แผน ก แบบ ก2

แผน ข

 *NU 127 101

ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

 

Health System and Nursing Leadership

 

 

NU 127 102

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

 

Theories and Concepts in Nursing

 

 

NU 127 103

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

 

Research and Research Utilization in Nursing

 

 

NU 127 104

สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

 

Statistics for Nursing Research

 

 

**NU 127 105

การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

 

 

 

 

Advanced Health Assessment and Primary  Medical Care

 

 

วิชาเฉพาะสาขา

**NU 627 111

วิทยาการระบาดและประชากรศาสตร์สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

 

Epidemiology and Demography for Community Nurse Practitioner

 

 

NU 627 112

การพยาบาลชุมชนขั้นสูง

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

 

Advanced Community Nursing

 

 

 

NU 627 113

นวัตกรรมทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

 

Innovation of community nursing practitioner

 

 

NU 627 114

สัมมนาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 

3 (3-0-6)

 

Seminar in Community Nursing Practitioner

 

 

 **   NU 627 211

ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นและการดูแลภาวะฉุกเฉิน

3 (0-9-6)

3 (0-9-6)

 

Primary Medical Care and Emergency Care Practice

 

 

**   NU 627 212

ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูง

3 (0-9-6)

3 (0-9-6)

 

Advanced Practice in Community Nursing

 

 

NU 627 213

ปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

 

3 (0-9-6)

 

Community Health System Development Practice

 

 

 

หมวดวิชาเลือก

 

 NU 227 401

 

NU 227 403

การเขียนงานวิชาการและการเผยแพร่งานวิชาการ                                                   

Scholarly writing & dissemination   

แนวคิด ทฤษฎีและบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

Concepts, Theories and Roles of Advanced PracticeNurse

1 (1-0-2)     

 

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

 

1 (1-0-2)

 NU 627 411

ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

Innovation Development of Community Nurse Practitioner Practice

2 (0-6-4)

2 (0-6-4)

NU 927 402

การจัดการพยาบาลในวัฒนธรรมที่หลากหลาย

Nursing Management in Cultural Diversity

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

NU 927 404

หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล

Curriculum, Teaching and Learning in Nursing

3 (2-4-6)

3 (2-4-6)

 

หรือรายวิชาอื่นๆที่จะเปิดสอนในภายหลัง

 

 

 

 

วิชาวิทยานิพนธ์

 

NU 627 899

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

 

Thesis

 

 

ชาการศึกษาอิสระ

 

NU 627 897

การศึกษาอิสระ

6 หน่วยกิต

 

Independent Study

 

 

 

สาขาวิชาการผดุงครรภ์

 1. หลักสูตร
 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
 3. แผนการศึกษา

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:       พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการผดุงครรภ์

ภาษาอังกฤษ:   Master of Nursing Science Program in Midwifery

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย):   พย.ม (การผดุงครรภ์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Master  of Nursing Science (Midwifery)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):   M.N.S. (Midwifery)

วิชาเอก

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต      

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

 • หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 และแผน ข

ภาษาที่ใช้

 • ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางหัวข้อในบางรายวิชา

การรับเข้าศึกษา

 • รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

 • เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

 • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวคือพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์)

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตเชื่อว่าพยาบาลที่ศึกษาในระดับมหาบัณฑิตเป็นผู้มีศักยภาพ  สามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญการพยาบาลเฉพาะสาขาได้จากการผสมผสานองค์ความรู้และการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง  นักศึกษาพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา  เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะด้านปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขา  เป็นผู้จัดการสุขภาพ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และบริบทต่างๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถบูรณาการศาสตร์ด้านการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  ในการพัฒนาและสร้างบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาความรู้และนวัตกรรมในการบริการพยาบาลเฉพาะสาขาและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สัมพันธ์กัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความคิดวิเคราะห์ สะท้อนคิด การสังเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพการพยาบาลเฉพาะสาขา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีความเชื่อว่าการผดุงครรภ์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์และความสัมพันธ์ของมโนทัศน์ที่สำคัญ 4 ประการ คือ สตรีวัยเจริญพันธุ์ สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและการผดุงครรภ์ สตรีวัยเจริญพันธุ์หมายถึงสตรีในระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ตลอดถึงระยะให้นมบุตร รวมถึงทารกแรกเกิด สุขภาพของสตรีครอบคลุมทั้งภาวะทางชีวภาพ จิตใจ จิตวิญญาณ มีความเป็นองค์รวมและเกี่ยวเนื่องกับ สิ่งแวดล้อม คือ ครอบครัว ชุมชนและเครือข่ายทางสังคม การผดุงครรภ์เป็นศาสตร์และศิลป์ในการดูแลสตรีแบบองค์รวมโดยคำนึงถึงความแตกต่างด้านเพศภาวะและวัฒนธรรม ทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤตและฉุกเฉินที่มีความซับซ้อนของปัญหา  โดยบูรณาการศาสตร์ด้านการผดุงครรภ์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ใช้การวิจัยและข้อมูลเชิงประจักษ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ การวิจัย นวัตกรรมด้านการผดุงครรภ์ในการสร้างเสริมพลังอำนาจ เพื่อคุณภาพชีวิตของสตรีวัยเจริญพันธุ์

      วัตถุประสงค์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

          แผน ก แบบ ก 2

 • มีความรู้เชิงลึกในการบูรณาการศาสตร์ทางการผดุงครรภ์และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ
 • มีความรู้ความสามารถในการเป็นนักวิชาการ นักวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ หรือนวัตกรรม

ต่างๆ ในการปฏิบัติการผดุงครรภ์ ตลอดจนพัฒนาความชำนาญด้านปฏิบัติการผดุงครรภ์โดยคำนึงถึงความแตกต่างด้านเพศภาวะและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นำ การประสานงานและการทำงานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง
 • มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

 แผน ข

 • มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางการผดุงครรภ์และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องรวมถึง

ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ

 • มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการผดุงครรภ์ โดยคำนึงถึงความแตกต่างด้านเพศภาวะและ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพงานผดุงครรภ์

 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นำ การประสานงานและการทำงานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง
 • มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต   

แผน ก แบบ ก 2                    รวมตลอดหลักสูตร   36  หน่วยกิต

แผน ข                                 รวมตลอดหลักสูตร   36  หน่วยกิต


3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

 

 

                        จำนวนหน่วยกิต

 

 

 

แผน ก

แบบ ก 2

แผน ข

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

 

36

36

1)  หมวดวิชาบังคับ

 

21

27

2)  หมวดวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

3

3

3)  วิชาวิทยานิพนธ์

 

12

-

4)  วิชาการศึกษาอิสระ

 

-

6


หมวดวิชาบังคับ

วิชาแกน

 

 

 

แผน ก

แบบ ก 2

แผน ข

 

**NU 127 101   

ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

 

Health System and Nursing Leadership

 

 

  NU 127 102   

ทฤษฏีและแนวคิดทางการพยาบาล

2(2-0-4)

2(2-0-4)

 

 

Theories and Concepts in Nursing

 

 

**NU 127 103   

การวิจัยและการใช้ผลวิจัยทางการพยาบาล

2(2-0-4)

2(2-0-4)

 

 

Research and Research Utilization in Nursing

 

 

NU 127 104

สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล                    

2(2-0-4)

2(2-0-4)

 

 

Statistics for Nursing Research

 

 

 

รวม

9

9

 

   วิชาเฉพาะสาขา

 

**NU 827 101   

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับการผดุงครรภ์

1(1-0-2)

1(1-0-2)

 

Health Assessment for Midwifery Practice

 

**NU 827 102   

วิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับการผดุงครรภ์

2(2-0-4)

2(2-0-4)

 

Health Science for Midwifery

 

**NU 827 103   

การผดุงครรภ์

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

Midwifery

 

**NU 827 104   

สัมมนาประเด็นคัดสรรทางสุขภาพด้านการผดุงครรภ์

-

2(2-0-4)

 

Seminar in Selected Health Issues in Midwifery

 

**NU 827 201   

ปฏิบัติการผดุงครรภ์

2(0-6-4)

2(0-6-4)

 

Midwifery Practice

 

**NU 827 202   

ปฏิบัติการผดุงครรภ์ในประเด็นคัดสรรทางสุขภาพ

2(0-6-4)

2(0-6-4)

 

Midwifery Practice in Selected Health Issues

 

*NU 827 203

ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางการผดุงครรภ์

2(0-6-4)      

2(0-6-4)

 

Midwifery Innovation Development Practice

 

*NU 827 301   

การพัฒนาคุณภาพการบริการด้านการผดุงครรภ์

-

4(1-9-8)

 

Quality of Midwifery Services Development

 

 

รวม

12

18

 

หมวดวิชาเลือก

*ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในภายหลัง

NU 227 401 

การเขียนทางวิชาการและการเผยแพร่

1(1-0-2)

1(1-0-2)

 

Academic Writing & Dissemination  

 

 

NU 227 402

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

2(1-2-4)

2(1-2-4)

 

Health Behavior Change 

 

 

NU 227 403

แนวคิด ทฤษฎีและบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

1(1-0-2)

1(1-0-2)

 

Concepts, Theories and Roles of Advanced Practice Nurse

NU 527 401

การพยาบาลสุขภาพครอบครัว

3(2-3-6)

3(2-3-6)

 

Family Health Nursing

 

NU 927 401

การจัดการทางการพยาบาล

3(2-3-6)

3(2-3-6)

 

Nursing  Management

 

 

NU 927 402

การจัดการพยาบาลในวัฒนธรรมที่หลากหลาย

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

Nursing Management in Cultural Diversity

 

 

NU 927 403

การบริหารโครงการ

2(2-0-4)

2(2-0-4)

 

Project Management

 

 

NU 927 404

หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล

3(2-3-6)

3(2-3-6)

 

Curriculum ,Teaching and Learning in Nursing 

 

NU 927 104

การเป็นผู้ประกอบการทางการพยาบาล 

2(1-2-4)

2(1-2-4)

 

Nursing Entrepreneurship

 

 

วิชาวิทยานิพนธ์

NU 827 899

วิทยานิพนธ์

12

หน่วยกิต

 

Thesis

 

 

 

วิชาการศึกษาอิสระ

NU 827 897

การศึกษาอิสระ

6

หน่วยกิต

 

Independent Study

 

 

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

 1. หลักสูตร
 2. รายละเอียด
 3. แผนการศึกษา

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program in Family Nurse Practitioner

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):     พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)

ชื่อย่อ  (ภาษาไทย):     พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Nursing Science in Family Nurse Practitioner

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  M.N.S. (Family Nurse Practitioner)

วิชาเอก ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต      

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

 •  หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 

ภาษาที่ใช้

 •  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางหัวข้อ/รายวิชา

การรับเข้าศึกษา

 •  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

 •  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

 •  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ   

 ครอบครัว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 • คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 14/2560
 • วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
 • สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 4 ตุลาคม 2560 (หนังสือ ที่ ศธ 0514.33.2/2402)
 • เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลในสถานบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ หรือประจำสถานประกอบการอื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นนักวิจัย นักการศึกษา ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ และ/หรืออบรมวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาเอกทางด้านการพยาบาล/การพยาบาลขั้นสูง

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ปรัชญา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆโดยกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปและการพยาบาลครอบครัวมีความสามารถในการทำวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นำมาประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีการปฏิบัติงานใหม่ในสาขาวิชาได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    มีความเชื่อในการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว  ด้วยปัญหาสุขภาพครอบครัวในยุคปัจจุบันมีความซับซ้อน จึงต้องการบุคลากรพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถและทักษะความชำนาญด้านเวชปฏิบัติและการดูแลส่งเสริมสุขภาพครอบครัว โดยเฉพาะการทำงานเชิงรุกเพื่อการส่งเสริมดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องตามนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ นอกจากนี้รัฐบาลยังมีแนวคิดที่จะปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่โมเดล 4.0 ที่เป็น Value-based economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม อีกทั้งยังเห็นความสำคัญในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ควรจักนำมาประยุกต์ใช้ในงานการทำงานในทุกด้าน  ดังนั้นหลักสูตรฯจึงมุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางการพยาบาลให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และบริบทในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านการแพทย์ สุขภาพของบุคคลและครอบครัว รวมทั้งศาสตร์และแนวคิดด้านการพยาบาลครอบครัว เพื่อการพัฒนาและเป็นผู้นำในการสร้างระบบบริการสุขภาพครอบครัว การเป็นพยาบาลครอบครัวที่มีการพัฒนาความรู้ นวัตกรรมและแนวทางในการสร้างเสริมดูแลสุขภาพครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ   สามารถให้การดูแลสุขภาพและตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของครอบครัวผู้ใช้บริการในกลุ่มต่างๆ ทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วย และมีทักษะการจัดการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดี โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง มีการบูรณาการด้านการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยและการบริการวิชาการทางสังคมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ สะท้อนคิด และการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้ นำไปสู่การพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวในระบบสุขภาพทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดมั่นแนวปฏิบัติแห่งจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพการพยาบาล อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของบุคคล ครอบครัวและสังคมโดยส่วนรวม รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพแก่ครอบครัวผู้ใช้บริการทั้งในสถานบริการสุขภาพและชุมชน

 

วัตถุประสงค์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

แผน ก แบบ ก 2

 • มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวและสามารถประยุกต์ความรู้รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพการพยาบาลในระดับสูงได้
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
 • มีความสามารถในการวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ๆในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
 • มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 • มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง
 • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ รวมทั้งสนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 • มีทักษะในการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือกับทีมสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของบุคคลและครอบครัว

 

แผน ข

 • มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวและสามารถประยุกต์ความรู้รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพการพยาบาลในระดับสูงได้
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง 
 • มีความสามารถในการจัดการโครงการทางวิชาการหรือวิจัยที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ๆในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
 • มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มี

การประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

 • มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง
 • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ รวมทั้งสนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 • มีทักษะในการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือกับทีมสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของบุคคลและครอบครัว

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2                     รวมตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต

แผน ข                                รวมตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2

แผน ข

1)  หมวดวิชาบังคับ

     1.1 วิชาแกน

     1.2 วิชาเฉพาะสาขา

22

12

10

28

12            

16

2)  หมวดวิชาเลือก

 3

 3

3)  วิชาวิทยานิพนธ์

12

-

4)  วิชาการศึกษาอิสระ

-

6


3.1.3  รายวิชา

3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ

          วิชาแกน  12 หน่วยกิต                                     แผนก ก แบบ ก 2     แผน ข

                **NU 127 101 ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล             3(3-0-6)           3(3-0-6)

                  Health System and Leadership in Nursing

                **NU 127 102 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล                         2(2-0-4)           2(2-0-4)

                  Theories and Concepts in Nursing

                **NU 127 103 การวิจัยและการใช้ผลวิจัยทางการพยาบาล                2(2-0-4)          2(2-0-4)

                  Research and Research Utilization in Nursing

                 **NU 127 104 สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล                       2(2-0-4)         2(2-0-4)

                  Statistics for Nursing Research

                 **NU 127 105 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการรักษาโรคเบื้องต้น

                 สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ                                      3(3-0-6)         3(3-0-6)

                 Advanced Health Assessment and Primary Medical Care

                 for Nurse Practitioner

 

    

วิชาเฉพาะสาขา (10/16 นก.)                                   แผนก ก แบบ ก 2       แผน ข   

                 *NU 527 111 การพยาบาลครอบครัว                                        3(3-0-6)          3(3-0-6)

                  Family Nursing

                 *NU 527 112 สัมมนาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว                   1(1-0-2)         1(1-0-2)

                 Seminar of Family Nursing Practitioner

 

                 **NU 527 113 สัมมนานวัตกรรมการพยาบาลครอบครัว                       -              3(3-0-6)

                 Seminar in Family Nursing Innovation

                 *NU 527 211 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว                               3(0-9-4.5)       3(0-9-4.5)

                 Practice in Family Nursing Practicum

                 **NU 527 212 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น                                3(0-9-4.5)       3(0-9-4.5)

                 Practice in Primary Medical Care       

                 **NU527 213 ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการพยาบาลครอบครัว              -           3(0-9-4.5)

                  Practice in Family Nursing Innovation Development

3.1.3.2  หมวดวิชาเลือก  (3 หน่วยกิต)

                 **NU 227 403 แนวคิด ทฤษฎีและบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง    1(1-0-2)        1(1-0-2)

                 Concepts, Theories and Roles of Advanced Practice Nurse

                 **NU 627 412 การพยาบาลชุมชน                                           3(2-3-5.5)       3(2-3-5.5)

                 Community Nursing

                 *NU 927 401 การจัดการทางการพยาบาล                                  3(2-3-5.5)        3(2-3-5.5)

                                    Nursing Management

        **NU 927 404 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล         3(2-3-5.5)        3(2-3-5.5)

                          Curriculum, Teaching and Learning in Nursing

        หรือรายวิชาอื่นที่จะเปิดสอนเพิ่มเติมภายหลัง

 

3.1.3.3 วิชาวิทยานิพนธ์ 12 นก.

                  **NU 527 899 วิทยานิพนธ์                                                               12 หน่วยกิต

                  Thesis

3.1.3.4 วิชาการศึกษาอิสระ 6 นก.

                  **NU 527 897 การศึกษาอิสระ                                                            6 หน่วยกิต

                  Independent Study

สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

 1. หลักสูตร
 2. รายละเอียด
 3. แผนการศึกษา

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:       พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล

ภาษาอังกฤษ:   Master of Nursing Science Program in Nursing Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทางการพยาบาล)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย):   พย.ม. (การบริหารทางการพยาบาล)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Master of Nursing Science (Nursing Administration)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):   M.N.S. (Nursing Administration)

วิชาเอก ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

a.       รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก แบบ ก 2

b.      ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา

c.       การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

d.      ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

e.       การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทางการพยาบาล)

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ปรับปรุงจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (ปรับปรุง พ.ศ.2555)
 • คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 13/2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
 • สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่.  .11/2560.....วันที่....1 พฤศจิกายน 2560
 • เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ภายหลังการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย 2 ปี ในปีการศึกษา 2562

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เป็นพยาบาลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการทางการพยาบาล การจัดการทางการพยาบาล และการบริหารการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพภาครัฐหรือเอกชน ทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ สถานประกอบการ และอื่นๆ) ผู้ประกอบการอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และด้านการดูแลสุขภาพในกลุ่มประชากรเป้าหมายเฉพาะ อาจารย์สอนด้านการพยาบาลและการบริหารการพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน นักวิชาการทางด้านสุขภาพและการจัดการทางการพยาบาล และนักวิจัย

 

 • 1ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  ปรัชญา

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม

  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)    มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการบริหารทางการพยาบาล ให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนการมีสมรรถนะ และความสามารถทางการพยาบาลระดับสูงเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการสมัยใหม่ ควบคู่กับการบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล การบริหารจัดการทางการพยาบาล และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาภาวะผู้นำ      การเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม การออกแบบการบริหารจัดการทางการพยาบาลและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมของหน่วยงานองค์กร รวมทั้งการพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเรียนเป็นศูนย์กลาง ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนในหลายรูปแบบตามบริบทและความพร้อมของผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในสถานบันการศึกษาและที่ทำงานควบคู่กัน  ตลอดจนการจัดระบบที่เอื้อต่อการนำผลการศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ     ที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อนำมาใช้เทียบโอนผลการศึกษากับรายวิชาในหลักสูตร

  วัตถุประสงค์

  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

  แผน ก แบบ ก 2

  (1) มีความรอบรู้เชิงลึกในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ทางการบริหารทั่วไป และการบริหารการพยาบาล รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถที่จะใช้วิจารณญาณอย่างลึกซึ้งในการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการบริหารการพยาบาลและหรือในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง เพื่อให้การบริการพยาบาลมีคุณภาพและเกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ

  (2) สามารถวิเคราะห์และนำทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ตลอดจนการแก้ปัญหาทางการพยาบาล การบริหารการพยาบาล การบริหารทรัพยากรบุคคล  การบริหารองค์กรพยาบาล การกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจการพยาบาลการจัดการความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competancy) สอดคล้องกับยุคสมัยและภาวการณ์ที่ผันแปรได้ 

  (3) สามารถประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล การบริหารการพยาบาล และการประเมินผลลัพธ์ของการบริหารการพยาบาลได้

  (4) สามารถทำวิจัยทางด้านการจัดการทางการพยาบาล และการบริหารการพยาบาล ในฐานะที่เป็นนักวิชาการ นักบริหาร และนักวิจัยทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและการบริหารการพยาบาลได้

  (5) สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อคิดค้นนวัตกรรมในการพัฒนาระบบการบริหารและระบบการให้บริการทางการพยาบาลได้

   (6) สามารถเผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาล การบริหารการพยาบาลให้แก่บุคคลในวิชาชีพ และบุคคลอื่นได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

   (7) ปฏิบัติงานในบทบาทผู้บริหารการพยาบาล แสดงออกตามบทบาทและหน้าที่ผู้บริหารการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม

   (8) เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบสุขภาพและการพยาบาลในระดับต่างๆ ระบบการบริหารการพยาบาล ร่วมกับบุคลากรในทีมการพยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ ให้มีคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ นโยบายสุขภาพแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

   (9) เป็นผู้ประกอบการทางการพยาบาล ในการประกอบธุรกิจสุขภาพรูปแบบต่างๆ

   (10) เป็นแบบอย่างที่ดี ในการสนใจใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร พัฒนาวิชาชีพและพัฒนาสังคม

   (11) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

   (12) เป็นผู้มีความไวเชิงวัฒนธรรม และมีสมรรถนะด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross Cultural Competancy)

หลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2                     รวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต


2.       หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

2.1    หลักสูตร

2.1.1   จำนวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2                     รวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2

1)  หมวดวิชาบังคับ

24

1.1)              วิชาแกน

9

1.2)              วิชาเฉพาะสาขา

15

1.2.1) วิชาเฉพาะสาขา (ทฤษฎี)

9

1.2.2) วิชาเฉพาะสาขา (ปฏิบัติ)

6

2)  หมวดวิชาเลือก

3

3)  วิชาวิทยานิพนธ์

12

รวม

39

 

 

รายวิชา

หมวดวิชาบังคับ จำนวน                                             24   หน่วยกิต

วิชาแกน

**NU 127 101

ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล

Health System and Nursing Leadership

3(3-0-6)

**NU 127 102

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล

Theories and Concepts in Nursing

2(2-0-4)

**NU 127 103

การวิจัยและการใช้ผลวิจัยทางการพยาบาล

Research and Research Utilization in Nursing

2(2-0-4)

**NU 127 104

สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

Statistics for Nursing Research

2(2-0-4)

วิชาเฉพาะสาขา                                                          

**NU 927 101

การจัดการองค์การพยาบาล

Nursing Organizational Management

3(3-0-6)

**NU 927 103

การบริหารทรัพยากรทางสุขภาพและทางการพยาบาล 

Utilization Management and  Nursing  Resource Management

2(2-0-4)

*NU 927 104

การเป็นผู้ประกอบการทางการพยาบาล 

Nursing Entrepreneurship

2(1-2-4)

**NU 927 105

สัมมนาประเด็นคัดสรรการบริหารการพยาบาล

Seminar in Selected Nursing  Administration Issues          

2(2-0-4)

**NU 927 201

ปฏิบัติการบริหารองค์การทางการพยาบาล

Practice in Nursing Organi

ational Administration

3(0-9-0)

**NU 927 202

ฝึกงานภาวะผู้นำทางการพยาบาล

Nursing Leadership Practicum

 

3(0-9-0)

3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก

NU 227 403

แนวคิดทฤษฎีและบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

Concepts, Theories and Roles of Advanced Practice Nurse

1(1-0-2)

NU 227 405

การพยาบาลผู้ใหญ่

Adult Nursing 

3(2-4-6)

 

NU 327 404

 

การพยาบาลสุขภาพเด็ก

Child Health Nursing

3(2-4-6)

 

NU 527 401

การพยาบาลสุขภาพครอบครัว

Family Health Nursing 

3(2-4-6)

 

NU 627 412

การพยาบาลชุมชน

Community Nursing

3(2-4-6)

NU 927 102

 

การจัดการคุณภาพทางการพยาบาลและการบริหารความปลอดภัยในผู้ป่วย

Nursing Quality Management and Patient Safety Management

3(3-0-6)

 

NU 927 402

 

การจัดการพยาบาลในวัฒนธรรมที่หลากหลาย

(Nursing Management in Cultural Diversity

3(3-0-6)

 

NU 927 404     

 

หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล

Curriculum, Teaching and Learning in Nursing

3(2-4-6)

หรือรายวิชาอื่นๆที่จะเปิดสอนภายหลัง

 

3.1.3.3 วิชาวิทยานิพนธ์

NU 927 899

วิทยานิพนธ์

Thesis                         

12 หน่วยกิต

สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

 1. หลักสูตร
 2. รายละเอียด
 3. แผนการศึกษา

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:       พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

      ภาษาอังกฤษ:   Master of Nursing Science Program in Gerontological Nursing     

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):      พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย):       พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Master of Nursing Science (Gerontological Nursing)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):   M.N.S. (Gerontological Nursing)

วิชาเอก ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

a.       รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก แบบ ก 2

b.       ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางหัวข้อรายวิชา

c.       การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

d.       ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

e.       การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ)

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560ปรับปรุงจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
 • (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 • คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 13/2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
 • สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่  4 ตุลาคม 2560
 • เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

      หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

      เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลด้านผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ สถานบริการประกอบการด้านผู้สูงอายุ  นักวิชาการในสถาบันการศึกษาพยาบาล และผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ

 

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

            หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้เชิงลึกในการพยาบาลผู้สูงอายุ ที่มีการผสมผสานองค์ความรู้และการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง  เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะการปฏิบัติการพยาบาลด้านผู้สูงอายุอย่างเชี่ยวชาญและเป็นผู้จัดการสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และบริบทต่างๆ  มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  สามารถบูรณาการศาสตร์ด้านการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและสร้างบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ  พัฒนาความรู้และนวัตกรรมในการบริการพยาบาลด้านผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สัมพันธ์กัน  ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความคิดวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพการพยาบาลเฉพาะสาขา

           ในการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  มุ่งตอบสนองแนวคิดการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่โมเดล 4.0 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21  ซึ่งประกอบด้วย Critical Thinking, Collaboration, Communication และ Creativity มีความพร้อมที่จะเป็นนักวิชาการ  นักวิจัย  นวัตกรและนักปฏิบัติการพยาบาลที่มีความชำนาญด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ โดยมีความเชื่อว่านักศึกษาสามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้วิจารณญาณอย่างลึกซึ้ง มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย และการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศสำหรับผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

(1)     มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในกระบวนการสูงอายุ  ทฤษฎีความสูงอายุ  ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล

ผู้สูงอายุ  แนวคิดการดูแลที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุ  รวมทั้งระบบบริการพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุ และสังคมเอื้ออาทรผู้สูงอายุ

(2)     มีความสามารถในการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติการพยาบาลที่เน้นการดูแลผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางและเป็น

องค์รวม ในการประเมินภาวะสุขภาพ การวางแผนการดูแล การปฏิบัติการพยาบาล และการบำบัดรักษา รวมถึงการจัดการและประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้สูงอายุ

(3)     มีความสามารถวิเคราะห์ปัจจัยเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่มีผลต่อความต้องการด้านสุขภาพ

ของผู้สูงอายุและผู้ดูแล/ครอบครัว ในทุกภาวะสุขภาพและบริบท เพื่อนำสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลและครอบครัวโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  

(4)    มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุและผู้ดูแล/ครอบครัวได้ทุกภาวะสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือประเมินและจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล  พัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้ดูแลและ/หรือครอบครัวให้สามารถประเมิน ดูแลและจัดการปัญหาได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม รวมทั้งการประมวลผลข้อมูลเพื่อประเมินผล ปรับปรุงกิจกรรมการพยาบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

(5)    มีความสามารถในการทำวิจัย การวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลและการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ  รวมทั้งสามารถออกแบบบริการที่เหมาะสมกับความต้องการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ดูแล/ครอบครัว

          (6) มีความสามารถในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติการพยาบาล การออกแบบนวัตกรรมด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ การเผยแพร่ผลงานและการแลกเปลี่ยนความรู้

           (7) มีภาวะผู้นำทางการพยาบาล  ทักษะการทำงานเป็นทีม ประสานความร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพ หรือชุมชน  เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ การพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ  รวมถึงการพยาบาลที่คำนึงถึงการเคารพและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

           (8) มีความสามารถในการให้คำปรึกษา และมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจปัญหาทางจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุและครอบครัว เป็นพี่เลี้ยงหรือต้นแบบในการปฏิบัติประยุกต์หลักการด้านคุณภาพและความปลอดภัยมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ

      (9) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม สร้างคุณค่าของวิชาชีพและความภาคภูมิใจ รวมทั้งยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

 

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

 แผน ก แบบ ก 2                     รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต


รายวิชา

    หมวดวิชาบังคับ                                                            จำนวน    21   หน่วยกิต

                          วิชาแกน  (9 หน่วยกิต)

**NU 127 101 ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล     

                      Health System and Nursing Leadership

3(3-0-6)

   NU 127 102 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล                

                      Theories and Concepts in Nursing

2(2-0-4)

**NU 127 103 การวิจัยและการใช้ผลวิจัยทางการพยาบาล       

                      Research and Research Utilization in Nursing

2(2-0-4)

   NU 127 104 สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

                     Statistics for Nursing Research

2(2-0-4)

              วิชาเฉพาะสาขาวิชา  (12 หน่วยกิต)

 **NU 427 101 การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุขั้นสูง

                       Advanced Gerontological Health Assessment

1(1-0-2)

 

 **NU 427 102 วิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับการพยาบาลผู้สูงอายุ       

 Health Science for Gerontological Nursing                                 

1(1-0-2)

 

  **NU 427 103 การพยาบาลผู้สูงอายุ1

                        Gerontological Nursing I

1(1-0-2)

 

 **NU 427 104 การพยาบาลผู้สูงอายุ2

                       Gerontological Nursing II

2(2-0-4)

 

   **NU 427 105 การพยาบาลผู้สูงอายุ3

                         Gerontological Nursing III

1(1-0-2)

 

*NU 427 201 ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุขั้นสูง

                    Practice in Advanced Gerontological Health Assessment

        1(0-3-1)

 

 *NU 427 202 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ1

                     Practice in Gerontological Nursing I

2(0-6-3)

 

*NU 427 203 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ2

                    Practice in Gerontological Nursing II

2(0-6-3)

 

  *NU 427 204 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ3                       

                      Practice in Gerontological Nursing III

 

1(0-3-1)

                 หมวดวิชาเลือก                                                              จำนวน   3   หน่วยกิต

                            ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาอื่นๆ ที่มีการเปิดสอนในภายหลัง

 *NU 227 401 การเขียนทางวิชาการและการเผยแพร่

                     Academic Writing and Dissemination

1(1-0-2)

 **NU 227 403 แนวคิด ทฤษฎี และบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง    

                      Concepts,Theories and Roles of Advanced Practice

                      Nurse           

1(1-0-2)

 *NU 227 404 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในกลุ่มผู้ป่วยที่คัดสรร                                                               

Nursing practicum for Advanced Practice Nurses

2(0-6-3)

 *NU 427 401 สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลผู้สูงอายุ

                     Seminar in Gerontological Nursing Research I

3(3-0-6)

 **NU 427 402 นวัตกรรมทางการพยาบาลผู้สูงอายุ

                       Innovation for Gerontological Nursing

2(0-6-3)

  *NU 927 401 การจัดการทางการพยาบาล      

                      Nursing  Management

3(2-3-5)

**NU 927 404 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล

                      Curriculum, Teaching and Learning in Nursing

3(2-3-5)

                  วิชาวิทยานิพนธ์                                                              จำนวน  12  หน่วยกิต                                                                     

 **NU 427 899 วิทยานิพนธ์

Thesis

        12 

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

 1. หลักสูตร
 2. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 3. หลักสูตรและแผนการศึกษา

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:       พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

ภาษาอังกฤษ:   Master of Nursing Science Program in Adult Nursing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):       พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย):        พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Master of Nursing Science (Adult Nursing)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):    M.N.S. (Adult Nursing)

วิชาเอก ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต      

5รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

 • หลักสูตรระดับปริญญาโท  แผน ก แบบ ก2

ภาษาที่ใช้

 • ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางหัวข้อในบางรายวิชา

การรับเข้าศึกษา

 • รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

 • เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

 • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)

 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 • คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 16/2560
 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
 • สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 4 ตุลาคม 2560
 • เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

 

7.       ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561

8.       อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เป็นพยาบาลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการดูแลผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ พยาบาลประจำโรงเรียน/สถานประกอบการ และอื่นๆ) ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผู้สอนด้านการพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการทางด้านสุขภาพและการพยาบาล และนักวิจัย

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตเชื่อว่าพยาบาลที่ศึกษาในระดับมหาบัณฑิตเป็นผู้มีศักยภาพ  สามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญการพยาบาลเฉพาะสาขาได้จากการบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นักศึกษาพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะด้านปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขา  เป็นผู้จัดการสุขภาพ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และบริบทต่างๆ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พัฒนาและสร้างระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาความรู้และนวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ transformative learning ที่เน้นการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความคิดวิเคราะห์ สะท้อนคิด การสังเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในสังคม

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมและเสริมพลังอำนาจผู้ใช้บริการพยาบาลวัยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน  สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ สามารถใช้เทคโนโลยี และงานวิจัยเป็นฐานในการตัดสินใจและปฏิบัติทางคลินิก มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพและทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้บริการพยาบาลวัยผู้ใหญ่ วางแผนการดูแลโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการพยาบาล รวมทั้งหลักคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ  สามารถบูรณาการศาสตร์ด้านการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมในการบำบัดทางการพยาบาล การแก้ไขปัญหาสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถใช้ข้อมูลจากการวิจัย ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจ และแสวงหาวิธีการเพื่อแก้ปัญหา สามารถทำวิจัย และมีความเป็นผู้นำในการริเริ่ม ปรับปรุงและ/หรือพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่บนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีคุณภาพ  การผลิตบัณฑิตคำนึงถึงพื้นฐานและประสบการณ์ของผู้เรียนทั้งด้านพื้นฐานการศึกษา พื้นฐานส่วนบุคคล และพื้นฐานทางวัฒนธรรม มีกระบวนการพัฒนาให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะทางเชาวน์ปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และมีทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  กล่าวคือบัณฑิตสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้จากการผสมผสานองค์ความรู้และการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้จัดการสุขภาพได้ นำไปสู่คุณลักษณะของความเป็นพยาบาลระดับมหาบัณฑิตทางการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในสังคมวัตถุประสงค์

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

 • มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.และสามารถประยุกต์ความรู้ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้
 • มีความสามารถในการทำวิจัยที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาทางการพยาบาลผู้ใหญ่บนพื้นฐานของความหลกหลายทางวัฒนธรรม
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการเชิงระบบ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมแสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นำ การประสานงานและการทำงานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง
 • มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

หลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2                     รวมตลอดหลักสูตร       38    หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

38

หน่วยกิต

 

แผน ก แบบ ก2

 

1)  หมวดวิชาบังคับ

23

หน่วยกิต

2)  หมวดวิชาเลือก

3

หน่วยกิต

3)  วิชาวิทยานิพนธ์

12

หน่วยกิต


 

3.1.3  รายวิชา

3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ   23 หน่วยกิต

                          3.1.3.1.1  วิชาแกน ( 9 หน่วยกิต)

**NU 127 101

ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล

Health System and Nursing leadership

3(3-0-6)

  NU 127 102

ทฤษฏีและแนวคิดทางการพยาบาล 

Theories and Concepts in Nursing

2(2-0-4)

**NU 127 103

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล

Research and Research Utilization in Nursing

2(2-0-4)

   NU 127 104

สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

Statistics for Nursing Research

3.1.3.1.2  วิขาเฉพาะสาขา  ( 14 หน่วยกิต)

2(2-0-4)

**NU 227 101

 วิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับการพยาบาลผู้ใหญ่

Health Science in Adult Nursing     

2(2-0-4)

 

**NU 227 102

การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่ขั้นสูง

Advanced Adult Health Assessment

2(1-2-3)

**NU 227 103

การพยาบาลผู้ใหญ่ 1

Adult Nursing I

2(2-0-4)

** NU 227104

การพยาบาลผู้ใหญ่ 2      

Adult Nursing II 

                                                   

2(2-0-4)

 

**NU 227 201

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1

Adult Nursing Practicum I         

2(0-6-3)

**NU 227 202

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2

Adult Nursing Practicum II

2(0-6-3)

*NU 227 203

นวัตกรรมทางการพยาบาลผู้ใหญ่

Adult Nursing Innovation

2(0-6-3)

3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ   23 หน่วยกิต

                          3.1.3.1.1  วิชาแกน ( 9 หน่วยกิต)

**NU 127 101

ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล

Health System and Nursing leadership

3(3-0-6)

  NU 127 102

ทฤษฏีและแนวคิดทางการพยาบาล 

Theories and Concepts in Nursing

2(2-0-4)

**NU 127 103

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล

Research and Research Utilization in Nursing

2(2-0-4)

   NU 127 104

สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

Statistics for Nursing Research

3.1.3.1.2  วิขาเฉพาะสาขา  ( 14 หน่วยกิต)

2(2-0-4)

**NU 227 101

 วิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับการพยาบาลผู้ใหญ่

Health Science in Adult Nursing     

2(2-0-4)

 

**NU 227 102

การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่ขั้นสูง

Advanced Adult Health Assessment

2(1-2-3)

**NU 227 103

การพยาบาลผู้ใหญ่ 1

Adult Nursing I

2(2-0-4)

** NU 227104

การพยาบาลผู้ใหญ่ 2      

Adult Nursing II 

                                                   

2(2-0-4)

 

**NU 227 201

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1

Adult Nursing Practicum I         

2(0-6-3)

**NU 227 202

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2

Adult Nursing Practicum II

2(0-6-3)

*NU 227 203

นวัตกรรมทางการพยาบาลผู้ใหญ่

Adult Nursing Innovation

2(0-6-3)

 

3.1.3.1.3 หมวดวิชาเลือก ( 3 หน่วยกิต)

 

*NU 227 401

การเขียนงานวิชาการและการเผยแพร่งานวิชาการ                                                   

Scholarly writing & dissemination

1(1-0-2)  

**NU 227 402

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ                

Health Behavior Change  

2(1-2-3)

**NU 227 403

แนวคิด ทฤษฎีและบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง                                                       

Concepts, Theories and Roles of Advanced Practice Nurse

1(1-0-2)  

*NU 227 404

ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในกลุ่มผู้ป่วยที่คัดสรร

Nursing practicum for Advanced Practice Nurses

2(0-6-3)

 

**NU 927 404

หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล

Curriculum, Teaching and Learning in Nursing 

3(2-3-5)

 

**NU227 899         วิทยานิพนธ์                                                                        12 หน่วยกิต

                          Thesis

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

 1. หลักสูตร
 2. รายละเอียด
 3. แผนการศึกษา

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:       พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

ภาษาอังกฤษ:   Master of Nursing Science Program in Pediatric Nursing

 

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย):    พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Master of Nursing Science (Pediatric Nursing)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):    M.N.S. (Pediatric Nursing)

 

 วิชาเอก ไม่มี

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต   

 

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

 • หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 

ภาษาที่ใช้

 • ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา

การรับเข้าศึกษา

 • รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

 • เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

 • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)

 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 • คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 14/2560 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
 • สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่   4 ตุลาคม 2560
 • เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 

 

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีความสามารถด้านการพยาบาลเด็ก  ประกอบอาชีพในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ  และตติยภูมิ  เป็นอาจารย์พยาบาล  นักการศึกษา  นักวิชาการ  ผู้บริหารการพยาบาล  นักวิจัย  ประกอบอาชีพอิสระในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ปรัชญา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆโดยกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตเชื่อว่าพยาบาลที่ศึกษาในระดับมหาบัณฑิตเป็นผู้มีศักยภาพ  สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญการพยาบาลเฉพาะสาขาได้จากการผสมผสานขององค์ความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  นักศึกษาพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา  เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะด้านปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขา  เป็นผู้จัดการสุขภาพ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และบริบทต่างๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถบูรณาการศาสตร์ด้านการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  ในการพัฒนาและสร้างบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาความรู้และนวัตกรรมในการบริการพยาบาลเฉพาะสาขาและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สัมพันธ์กัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความคิดวิเคราะห์ สะท้อนคิด การสังเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพการพยาบาลเฉพาะสาขา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเด็ก  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกถึงหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลในสาขาวิชาชีพได้ โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นำมาประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีการปฏิบัติงานใหม่ในสาขาวิชาได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  สามารถทำวิจัยหรือใช้องค์ความรู้จากผลการวิจัย/หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก เป็นการจัดการเรียนการสอนที่   บูรณาการแนวคิด ทฤษฎีทางการพยาบาลเด็ก องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการให้การพยาบาลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี ทั้งในภาวะสุขภาพดี เสี่ยงต่อความเจ็บป่วย  มีภาวะเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลัน ฉุกเฉิน วิกฤต เรื้อรังและระยะสุดท้ายของชีวิต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการพยาบาลเด็ก  ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแล  ฟื้นฟูสุขภาพ และการเป็นผู้จัดการสุขภาพ  โดยคำนึงถึงความเป็นบุคคลของเด็ก อย่างเป็นองค์รวมภายใต้บริบทของครอบครัว และเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง  ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมและ/หรือเทคโนโลยีสุขภาพทางการพยาบาลเด็ก

 

วัตถุประสงค์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการจัดการศึกษาหลายรูปแบบ และมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

แผน ก  เป็นแบบ  แผน ก แบบ ก 2  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการ  และทักษะการวิจัย  ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 • มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก และสามารถประยุกต์ความรู้ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้
 • มีความสามารถในการทำวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ๆในสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
 • มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 • มีภาวะผู้นำและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์/บริบทต่าง ๆ
 • สามารถผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาลเด็กได้

 

แผน ข เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติการพยาบาลเด็ก  สามารถใช้ผลการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพงานด้านบริการพยาบาลเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถศึกษาต่อในระดับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นสูงเทียบเท่าปริญญาเอก เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (advanced practice nurse: APN)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 • มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก และสามารถประยุกต์ความรู้ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้
 • มีความสามารถในการสร้างแนวปฏิบัติหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ๆในสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
 • มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 • มีภาวะผู้นำและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์/บริบทต่าง ๆ
 • สามารถผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาลเด็กได้

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต   

แผน ก แบบ ก 2        รวมตลอดหลักสูตร  37  หน่วยกิต

แผน ข                    รวมตลอดหลักสูตร  37  หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

จำนวนหน่วยกิต

 

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

37

37

1) หมวดวิชาบังคับ

 

 

- วิชาแกนของมหาบัณฑิต

9

9

- วิชาเฉพาะสาขาวิชา

13

19

2) หมวดวิชาเลือก 

3

3

3) วิชาวิทยานิพนธ์

12

-

4) วิชาการศึกษาอิสระ

-

6


รายวิชา

หมวดวิชาบังคับ

 

จำนวนหน่วยกิต

1) วิชาแกนของมหาบัณฑิต

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

**NU 127 101 ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล  

3(3-0-6)

3(3-0-6)

Health System and Nursing Leadership

 

 

** NU 127 102  ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล

2(2-0-4)

2(2-0-4)

Theories and Concepts in Nursing

 

 

**NU 127 103 การวิจัยและการใช้ผลวิจัยทางการพยาบาล   

Research and Research Utilization in  Nursing

2(2-0-4)

2(2-0-4)

** NU 127 104  สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล             

Statistics for Nursing Research

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2) วิชาเฉพาะสาขาวิชา

 

 

  NU 327 101  วิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับการพยาบาลเด็ก  

3(3-0-6)

3(3-0-6)

Health Science for Pediatric Nursing

 

 

  NU 327 102  การพยาบาลเด็กที่คัดสรร

-

2(2-0-4)

Pediatric Nursing in Selected Area

 

 

  NU 327 201  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กที่คัดสรร

-

2(0-6-3)

Pediatric Nursing Practice in Selected Area

 

 

**NU 327 301  การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงทางการพยาบาลเด็ก

2(1-3-4)

2(1-3-4)

Advance Health Assessment in Pediatric Nursing

 

 

**NU 327 302  การพยาบาลเด็กสุขภาพดีและกลุ่มเสี่ยง

2(1-3-4)

2(1-3-4)

Pediatric Nursing in Wellness and Risk Groups

 

 

**NU 327 303  การพยาบาลเด็กภาวะเจ็บป่วย

2(1-3-4)

2(1-3-4)

Pediatric Nursing in Illness

 

 

*NU 327 304  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพทางการพยาบาลเด็ก

4 (1-9-6)

4(1-9-6)

Innovation and Health Technology in Pediatric Nursing

 

 

*NU 327 305 สัมมนาปฏิบัติการจัดการรายกรณีทางการพยาบาลเด็ก

-

2(1-3-4)

Seminar in Case Management for Pediatric Nursing Practice

 

 

 

หมวดวิชาเลือก

NU 227 401  การเขียนงานวิชาการและการเผยแพร่งานวิชาการ                               

1(1-0-2)

1(1-0-2)

Scholarly Writing & Dissemination  

 

 

NU 227 402  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   

2(1-2-4)

2(1-2-4)

Health Behavior Change 

 

 

NU 227 403  แนวคิด ทฤษฎีและบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง            1(1-0-2)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

 Concepts, Theories and Roles of Advanced    Practice Nurse

 

 

NU 227 404  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในกลุ่มผู้ป่วยที่คัดสรร        

2(0-8-6)

2(0-8-6)

Nursing practicum for Advanced Practice Nurses

 

 

NU 327 401  การจัดการอาการทางการพยาบาลเด็ก

3(2-3-6)

3(2-3-6)

Symptom Management in Pediatric Nursing

 

 

NU 327 402  การดูแลประคับประคองในเด็กและครอบครัว

3(2-3-6)

3(2-3-6)

Palliative Care in Children and Family

 

 

NU 327 403  การสร้างเสริมสุขภาพเด็ก

3(2-3-6)

3(2-3-6)

Child Health Promotion

 

 

NU 527 401  การพยาบาลสุขภาพครอบครัว                

3(2-3-6)

3(2-3-6)

Family Health Nursing 

 

 

NU 627 412  การพยาบาลชุมชน                                                    

3(2-3-6)

3(2-3-6)

Community Nursing

 

 

NU 927 104  การเป็นผู้ประกอบการทางการพยาบาล 

2 (1-2-4)

2(1-2-4)

Nursing Entrepreneurship

 

 

NU 927 401  การจัดการทางการพยาบาล                              3(2-4-6

3(2-3-6)

3(2-3-6)

Nursing Management 

 

 

NU 927 402  การจัดการพยาบาลในวัฒนธรรมที่หลากหลาย         

3(2-3-6)

3(2-3-6)

Nursing Management in Cultural Diversity

 

 

NU 927 403  การบริหารโครงการ        

2(2-0-4)

2(2-0-4)

Project Management

 

 

NU 927 404  หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล

3(2-3-6)

3(2-3-6)

Curriculum, Teaching and Learning in Nursing 

 

 

 

วิชาวิทยานิพนธ์ 

หน่วยกิต

 

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

NU 327 897  การศึกษาอิสระ

-

6

Independent study

 

 

NU 327 899  วิทยานิพนธ์                                                                     

12

-

Thesis

 

 

สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

 1. หลักสูตร
 2. รายละเอียด
 3. แผนการศึกษา

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:       พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ภาษาอังกฤษ:   Master of Nursing Science in Psychiatric and  Mental Health Nursing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      :   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)       :   พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :   Master of Nursing Science  

                                 (Psychiatric and Mental Health Nursing)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   :   M.N.S. (Psychiatric and Mental Health Nursing)

วิชาเอก ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต      

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

  หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข

ภาษาที่ใช้

  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางหัวข้อในบางรายวิชา

การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปรับปรุง พ.ศ. 2555
 • คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 14/2560 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
 • สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 10/60 วันที่ 4 ตุลาคม 2560
 • เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษาที่  2561

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

          หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2563

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ พยาบาลประจำโรงเรียน/สถานประกอบการอื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

           หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มีความเชื่อในปรัชญาสุขภาพองค์รวม ที่กล่าวว่าการดูแลสุขภาพต้องครอบคลุมทั้งด้านกาย จิต สังคมซึ่งมีความเชื่อมโยงและเป็นพลวัตรต่อกัน ไม่สามารถแยกส่วนได้ และปรัชญามนุษยนิยมที่เชื่อมั่นในธรรมชาติและศักยภาพของบุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้า หลักสูตรจึงมุ่งบ่มเพาะทั้งความรู้วิชาการ ทักษะความเชี่ยวชาญและปลูกฝังจิตสำนึกในคุณค่าในการให้การดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยใจเอื้อ (care) ที่มากกว่าการมุ่งขจัดโรคและความผิดปกติ (cure) จัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาศักยภาพคนให้สูงขึ้น สร้างคนให้เป็นนักคิด มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การเรียน และการบริการพยาบาลที่ทันสมัย สามารถสร้างรูปแบบการให้บริการที่ตอบโจทย์สถานการณ์สุขภาพที่ซับซ้อน มีความไวในความต่างทางเพศ ภาษา และวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบและเป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีสติรู้เท่าทันตนเอง ดูแลสุขภาพจิตของตนเองได้ จัดการความเครียดในงานพยาบาลที่มีความจำกัดด้านกำลังคน โดยหลักสูตรจะเอื้อให้เกิดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้บุคคลได้เห็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง เรียนอย่างมีความสุขและมีจุดมุ่งหมาย เป็นต้นแบบผู้มีภาวะสุขภาพกายและจิตที่ดี เข้าถึงเป้าหมายของการพยาบาลองค์รวม คือการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

วัตถุประสงค์

            หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตในรูปแบบการศึกษาต่างๆ ที่มีคุณสมบัติดังนี้

แผน ก แบบ ก 2

      (1) มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และสามารถประยุกต์ความรู้รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพการพยาบาลในระดับสูงได้

      (2) มีความสามารถในการวิจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้  นวัตกรรม หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ๆ บนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านจิตเวชและสุขภาพจิตที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 

      (3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษ  การใช้คอมพิวเตอร์  ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง

      (4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

      (5) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง

      (6) มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ รวมทั้งสนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

      (7) มีทักษะในการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือกับทีมสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเวชและสุขภาพจิต

     แผน ข

      (1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และสามารถประยุกต์ความรู้รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพการพยาบาลในระดับสูงได้

      (2) มีความสามารถใช้ผลการวิจัยในการจัดโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดสมรรถนะและความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลเฉพาะสาขา  รวมถึงการสร้างนวัตกรรม หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ๆ บนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านจิตเวชและสุขภาพจิตที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 

      (3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษ  การใช้คอมพิวเตอร์  ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง

      (4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

      (5) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง

      (6) มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ รวมทั้งสนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

      (7) มีทักษะในการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือกับทีมสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเวชและสุขภาพจิต

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตร

 จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร         

 

แผน ก

แบบ ก 2

แผน ข

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    

36

หน่วยกิต

36

หน่วยกิต

1)  หมวดวิชาบังคับ

 

 

 

 

     1.1 วิชาแกน

     1.2 วิชาเฉพาะสาขา      

9

12

หน่วยกิต

หน่วยกิต

9

18

หน่วยกิต

หน่วยกิต

2)  หมวดวิชาเลือก           

     ไม่น้อยกว่า

 

3

 

หน่วยกิต

 

3

 

หน่วยกิต

3)  วิทยานิพนธ์

     ไม่น้อยกว่า

4)   การศึกษาอิสระ 

     ไม่น้อยกว่า

 

12

 

-

 

หน่วยกิต

 

-

 

6

 

 

 

หน่วยกิต

 


 

รายวิชา

                  1)  หมวดวิชาบังคับ

                         วิชาแกน

แผน ก

แบบ ก2

แผน ข

**NU127 101

ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล

Health System and Nursing Leadership

3(3-0-6)

3(3-0-6)

**NU127 102

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล

Theories and Concepts in Nursing

2(2-0-4)

2(2-0-4)

NU127 103

การวิจัยและการใช้ผลวิจัยทางการพยาบาล                   

Research and Research Utilization in Nursing

2(2-0-4)

2(2-0-4)

NU127 104

สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล               

Statistics for Nursing Research

2(2-0-4)

2(2-0-4)

                 2)  วิชาเฉพาะสาขา

แผน ก

แบบ ก 2

แผน ข

**NU727 101

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิต สำหรับการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

Concepts and Theories of Mental Illness for Psychiatric and Mental Health Nursing

2(2-0-4)

2(2-0-4)

**NU727 102

การประเมินและรูปแบบการบำบัดทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 

Assessment and Therapeutic Modalities in Advanced Psychiatric and Mental Health Nursing

2(2-0-4)

2(2-0-4)

*NU727 103

สัมมนานวัตกรรมประเด็นทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตที่คัดสรร

Seminar of Psychiatric and Mental Health   Innovation Issues in Selected Area

2(2-0-4)

2(2-0-4)

**NU727 104

สัมมนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูงในการพัฒนางานประจำ                                                     

-

3(3-0-6)

 

Seminar of Advanced Psychiatric Mental Health Nursing’ s Role in Work Improvement

 

 

NU727 201

ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1

Practice in Psychiatric and Mental Health Nursing I

3(0-9-6)

3(0-9-6)

NU727 202

 

NU727 203

ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2   

Practice in Psychiatric and Mental Health Nursing II                                                                                

 

ปฏิบัติการทักษะจิตบำบัดขั้นสูงในประชากรเป้าหมาย

Practice of Advanced Psychotherapeutic Skills in Targeted Population

3(0-9-6)

-

3(0-9-6)

 

3(0-9-6)

                  3)  หมวดวิชาเลือก                                                        จำนวน 3 หน่วยกิต

 

แผน ก

แบบ ก 2

แผน ข

 

NU227 401

การเขียนวิชาการและการเผยแพร่งานวิชาการ

Scholarly Writing & Dissemination 

 

1(1-0-2)

1(1-0-2)

NU227 403

แนวคิดทฤษฎีและบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสู

Concepts, Theories, and Roles of Advanced Practice Nurse  

1(1-0-2)

1(1-0-2)

NU527 401

การพยาบาลสุขภาพครอบครัว

Family Health Nursing                                                                  

3 (2-3-6)

3(2-3-6)

 

NU727 402

พุทธรรมกับสุขภาพจิต                     

Buddhist Morality and Mental Health

2(1-2-4)

2(1-2-4)

NU727 403

เพศสภาวะกับสุขภาพจิต                                     

Gender and Mental Health

2(2-0-4)

2(2-0-4)

 

NU927 104

 

การเป็นผู้ประกอบการทางการพยาบาล

Nursing entrepreneurship

 

2(1-2-4)

 

2(1-2-4)

 

NU927 404

หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล  Curriculum, Teaching and Learning in Nursing

3 (2-3-6)

 

3 (2-3-6)

                  4)  วิชาวิทยานิพนธ์               

แผน ก

แบบ ก 2

แผน ข

 NU727 899

วิทยานิพนธ์

Thesis

12

-

                  5)   วิชาการศึกษาอิสระ              

 

 

NU727 897

การศึกษาอิสระ                                  

Independent Study

 

6

*   หมายถึง วิชาใหม่

**  หมายถึง วิชาเปลี่ยนแปลงใหม่

-

 

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.