ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  1. ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
  2. รายละเอียด
  3. แผนการศึกษา

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย:       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์

ภาษาอังกฤษ:   Doctor of Philosophy Program in Nursing Science 

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย):     ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Philosophy (Nursing Science)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  Ph.D. (Nursing Science)

 

วิชาเอก

ไม่มี

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แบบ 1.1   ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต

แบบ 2.1   ไม่น้อยกว่า  55 หน่วยกิต

แบบ 2.2   ไม่น้อยกว่า  82 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

     รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1, 2.1 และ 2.2

     ภาษาที่ใช้ ภาษาอังกฤษ

     การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ

     ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ไม่มี

 

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2562

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา

1. นักวิจัย   2. อาจารย์   3. นักวิชาการ   4. ผู้จัดการงานวิจัย

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ การพยาบาล ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม และวัฒนธรรมที่เป็นพลวัตร ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลจึงต้องเป็นนักวิจัยและนักวิชาการที่มีคุณภาพสูง มีวิธีคิดเชิงปรัชญา มีทักษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ความแตกต่างที่ซับซ้อนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน  ชี้นำสังคม ให้ข้อเสนอในการแก้ปัญหาด้วยทางเลือกใหม่ ที่นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเพื่อความเสมอภาคทางสุขภาพ ทั้งในระดับชาติและระดับสากลมีจริยาที่ดีผ่านการเป็นแบบอย่างของการเป็นผู้ประพฤติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพและสังคม สามารถจัดการกับปัญหาทางจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ซับซ้อนด้วยความรู้ที่ถูกต้อง มีค่านิยมที่ดีงาม ทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
  • มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และ มีภาวะผู้นำและเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
  • มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสตร์ทางการพยาบาลและ ศาสตร์ในสาขาอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง นำมาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน และผลกระทบของศาสตร์ทางการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพและเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคทางสุขภาพ
  • มีทักษะทางปัญญา สามารถออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยโดยบูรณษการองค์ความรู้ทั้งในมุมลึกและมุมกว้าง ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือการปกิบัติงานที่ซับซ้อน หรือ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือ แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ ในสาขาวิชาการพยาบาลได้อย่างมีนัยสำคัญ
  • มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และ วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์  การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ

 

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตร

2.1.1  จำนวนหน่วยกิต

แบบ 1.1  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   48  หน่วยกิต

เป็นหลักสูตรที่เน้นการทำวิจัย ไม่ต้องเรียนหมวดวิชาบังคับ ระยะเวลาศึกษา 3 ปี

แบบ 2.1 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   55  หน่วยกิต

เป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนหมวดวิชาบังคับ 16 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 3 หน่วยกิต ระยะเวลาศึกษา 3 ปี

แบบ 2.2 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    82  หน่วยกิต

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องเรียนหมวดวิชาบังคับ 25 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 9 หน่วยกิต ระยะเวลาศึกษา 5 ปี

 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร

 

 

จำนวนหน่วยกิต

 

 

แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบ 2.2

 

1)  หมวดวิชาบังคับ

-

16

25

2)  หมวดวิชาเลือก

-

3

9

3) วิชาดุษฎีนิพนธ์

48

36

48

 

ตัวอย่างแผนการศึกษา

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษา ที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

แบบ1.1

แบบ2.1

แบบ2.2

NU 949 711

 

ปรัชญาและศาสตร์เกี่ยวกับการพยาบาล

Philosophy and Sciences Related to Nursing

-

3(3-0-6)

-

NU 949 713

 

การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ

Qualitative Research Design

-

3(3-0-6)

-

NU 949 715

ระบบสุขภาพ และภาวะผู้นำในระบบบริการสุขภาพ

Health System and Leadership in Health Service System

-

3(3-0-6)

-

NU 949 997

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

3(0-9-6)

-

-

NU 127 101         

ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล

Health System and Nursing Leadership

-

-

3(0-9-6)

NU 127 102

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล

Theories and Concepts in Nursing

 

 

 2(2-0-4)

NU 949 XXX

วิชาเลือก

 

 

3(3-0-6)

 

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียน

3

9

8

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

3

9

8

 

 

 

 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

แบบ1.1

แบบ2.1

แบบ2.2

NU 949 712

การสร้างทฤษฎี และการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล

Theory Construction and Development of Nursing Sciences

-

3(3-0-6)

-

NU 949 714

การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ

Quantitative Research Design

-

3(3-0-6)

-

NU 949 XXX

วิชาเลือก

-

3(3-0-6)

-

NU 949 997

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation Research

6(0-18-6)

-

-

NU 127 103         

การวิจัยและการใช้ผลวิจัยทางการพยาบาล

Research and Research Utilization in Nursing

 

 

2(2-0-4)

NU 127 104         

สถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

Statistics for Nursing Research

 

 

2(2-0-4)

NU 949 XXX

วิชาเลือก

 

 

3(3-0-6)

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียน

6

9

7

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

9

18

15

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

แบบ1.1

แบบ2.1

แบบ2.2

NU 949 721

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์

Dissertation Seminar

-

1(0-4-2)

 

NU 949 997

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

9(0-27-18)

-

-

NU 949 999

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

-

6(0-9-12)

-

NU 949 711

 

ปรัชญาและศาสตร์เกี่ยวกับการพยาบาล

Philosophy and Sciences Related to Nursing

-

-

3(3-0-6)

NU 949 713

 

การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ

Qualitative Research Design

-

-

3(3-0-6)

NU 949 715

ระบบสุขภาพ และภาวะผู้นำในระบบบริการสุขภาพ

Health System and Leadership in Health Service System

-

 

3(3-0-6)

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียน

9

7

9

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

18

25

24

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

แบบ1.1

แบบ2.1

แบบ2.2

NU 949 997

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

12

-

-

NU 949 999

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

-

9

-

NU 949 712

การสร้างทฤษฎี และการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล

Theory Construction and Development of Nursing Sciences

-

-

3(3-0-6)

NU 949 714

การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ

Quantitative Research Design

-

-

3(3-0-6)

NU 949 XXX

วิชาเลือก

-

-

3(3-0-6)

NU 949 721

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์

Dissertation Seminar

-

-

1(0-4-2)

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียน

12

9

10

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

30

34

34

 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

แบบ1.1

แบบ2.1

แบบ2.2

NU 949 997

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

9

-

-

NU 949 998

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

-

-

9

NU 949 999

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

-

12

-

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียน

9

12

9

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

39

46

43

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบ 2.2

NU 949 997

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

9

-

-

NU 949 998

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

-

-

9

NU 949 999

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

-

9

-

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียน

9

9

9

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

48

55

52

 

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

แบบ 1.1

แบบ2.1

แบบ2.2

NU 949 998

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

-

-

9

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียน

-

-

9

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

-

-

61

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบ 2.2

NU 949 998

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

-

-

9

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียน

-

-

9

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

-

-

70

 

 

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบ 2.2

NU 949 998

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

-

-

6

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียน

-

-

6

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

-

-

76

 

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบ 2.2

NU 949 998

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

-

-

6

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียน

-

-

6

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

-

-

82

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.