หลักสูตรนานาชาติ

 1. หลักสูตร
 2. รายละเอียดหลักสูตร
 3. แผนการเรียนและหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย:        หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ

ภาษาอังกฤษ:    Master of Nursing Science Program International Program

ชื่อปริญญา    

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):      พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ

ชื่อย่อ  (ภาษาไทย):      พย.ม. หลักสูตรนานาชาติ

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Master of Nursing Science International Program

ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ):  M.N.S. International Program

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2      36   หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท  แผน ก แบบ ก 2
 • ภาษาที่ใช้ ภาษาอังกฤษ
 • การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาชาวต่างประเทศ และนักศึกษาไทยที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ

 

การดำเนินการหลักสูตร

 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

  ภาคการศึกษาต้น         เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน

  ภาคการศึกษาปลาย     เดือนมกราคม – เดือนเมษายน

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

   1) ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 ข้อ 21.2 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรกำหนด หรือเป็นไปตามระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่

   2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง

   3) มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ปี และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลชั้นหนึ่ง ที่ยังไม่หมดอายุ ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของตน

   4) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ดังนี้

      4.1) ผลการสอบ TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 470 คะแนน หรือ TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน หรือ TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 52 คะแนน หรือ TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ำกว่า 470 คะแนน หรือ IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ TU-GET (1000 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ CU-TEP (120 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันที่มีการทดสอบ

  5) ในกรณีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ (2) (3) และ (4) ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการหลักสูตร 

 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

        กรณีนักศึกษาเป็นชาวต่างชาติที่ไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ไม่คุ้นเคยในวัฒนธรรมของไทย และไม่คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานที่ต้องติดต่อและแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ดังนั้น ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่

 1. การสื่อสารทั้งในด้านการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตประจำวัน
 2. การค้นคว้า อ่าน และเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
 3. การปรับตัวเข้ากับบุคคลและระเบียบปฏิบัติต่างๆ

 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

 1. จัดปฐมนิเทศ พร้อมแจกคู่มือ ระเบียบ แนวปฏิบัติการศึกษา และรายละเอียดหลักสูตร
 2.  การเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน การสืบค้น และวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติ
 3.  จัดให้มีเพื่อนดูแล (Buddy) เป็นนักศึกษาไทยอย่างน้อย 1 คนต่อนักศึกษาต่างชาติ 1 คน
 4. การจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
 5. จัดให้มีนักศึกษารุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยง
 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านวิเทศสัมพันธ์อำนวยความสะดวกและชี้แจงในกฎระเบียบต่างๆ
 7. การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยจัดให้มีการอบรมด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษทางวิชาการ การมีอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษมาให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา นอกจากนั้นนักศึกษาต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หากนักศึกษาได้ผลการสอบต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะต้องเข้ารับการอบรมทักษะภาษาอังกฤษจัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต   

แผน ก แบบ ก 2     รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า     36  หน่วยกิต

          3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

 

 

                    จำนวนหน่วยกิต

 

 

 

แผน ก แบบ ก2

 

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

 

36

 

1)  หมวดวิชาบังคับ

      1.1) วิชาแกน

      1.2) วิชาเฉพาะสาขา

 

21

 9

12

 

2)  หมวดวิชาเลือก

 

 3

 

3)  วิชาวิทยานิพนธ์

 

12

 

3.1.3  รายวิชา แผน ก แบบ ก 2 

3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ                                                      จำนวน  21 หน่วยกิต

    3.1.3.1.1 วิชาแกน                         

    ** NU 937 111 ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล                      3(3-0-6)

                          Health System and Nursing Leadership

 

    ** NU 937 112 ระเบียบวิธีวิจัยและการใช้ผลวิจัยทางการพยาบาล                3(3-0-6)

                          Nursing Research Methodology and Utilization

    ** NU 937 113 ทฤษฎีและมโนทัศน์ทางการพยาบาล                               3(3-0-6)

                         Theories and Concepts in Nursing

   3.1.3.1.2 วิชาเฉพาะสาขา

                      ** NU 937 211 การส่งเสริมสุขภาพเฉพาะสาขา                                      2(2-0-4)

                         Health Promotion in Selected Area

    * NU 937 212 การพยาบาลเฉพาะสาขาโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์              2(2-0-4)

                        Evidence-Based Nbursing in Selected Area

  ** NU 937 213 แนวโน้มและประเด็นปัญหาทางการพยาบาล                        2(2-0-4)

                       Trends and Problem Issues in Nursing 

  ** NU 937 224 ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเฉพาะสาขา          3(0-9-5)

                        Practicum in Nursing Innovation Development in Selected Area   

  * NU 937 225 ปฏิบัติการพัฒนาบทบาททางคลินิกขั้นสูงเฉพาะสาขา               3(0-9-5)

                       Practicum in Advanced Clinical Role Development in Selected Area

3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก                                                       จำนวน  3 หน่วยกิต

                    * NU 937 311  การเขียนและเผยแพร่งานทางวิชาการ                                 3(2-3-6)

                      Scholarly Writing & Dissemination

                    * NU 937 312  การจัดการทางการพยาบาล                                             3(2-3-6)

                      Nursing Management

               *NU 927 402  การจัดการพยาบาลในวัฒนธรรมที่หลากหลาย                        3(3-0-6)

                                   Nursing Management in Cultural Diversity

หรือรายวิชาอื่นๆที่เปิดภายหลัง

3.1.3.3 วิชาวิทยานิพนธ์                                                     จำนวน  12  หน่วยกิต

                 ** NU 937 899  วิทยานิพนธ์                                                                 12  หน่วยกิต

                     Thesis

หมายเหตุ     * หมายถึงรายวิชาใหม่

                ** หมายถึงรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่

3.1.4 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

NU 937 111

ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล                            

Health System and Nursing Leadership

3(3-0-6)

NU 937 112

ระเบียบวิธีวิจัยและการใช้ผลวิจัยทางการพยาบาล                       Nursing Research Methodology and Utilization

3(3-0-6)

NU 937 113

ทฤษฎีและมโนทัศน์ทางการพยาบาล

Theories and Concepts in Nursing

3(3-0-6)

NU 937 212

การพยาบาลเฉพาะสาขาโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

Evidence-Based Nursing in Selected Area

2(2-0-4)

รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน

11 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

11 หน่วยกิต

   ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

 

NU 937 211

การส่งเสริมสุขภาพเฉพาะสาขา   

Health Promotion in Selected Area                                                   

2(2-0-4)

 

NU 937 213

แนวโน้มและประเด็นปัญหาทางการพยาบาล                                            Trends and Problem Issues in Nursing

2(2-0-4)

NU 937 224

ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเฉพาะสาขา

Practicum in Nursing Innovation Development in Selected Area   

3(0-9-5)

NU 937 225

ปฏิบัติการพัฒนาบทบาททางคลินิกขั้นสูงเฉพาะสาขา     

Practicum in Advanced Clinical Role Development in Selected Area

3(0-9-5)

รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน

10 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

 

21 หน่วยกิต

   ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

NU xxx xxx

วิชาเลือก

3

NU 937 899

วิทยานิพนธ์

Thesis

6        

รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน

9 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

30 หน่วยกิต

 

*NU 937 899

วิทยานิพนธ์

Thesis

6

รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน

36 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

36 หน่วยกิต

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.