หลักสูตรนานาชาติ

  1. หลักสูตร
  2. รายละเอียด

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย:       พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ:   Master of Nursing Science Program (International Program)

ชื่อปริญญา    

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):     พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย):      พย.ม.(หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Nursing Science (International Program)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  M.N.S. (International Program)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1     36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2    39 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ             หลักสูตรระดับปริญญาโท  แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2
ภาษาที่ใช้         ภาษาอังกฤษ 
การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาชาวต่างประเทศ และนักศึกษาไทยที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สอนด้านการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาล นักวิชาการด้านพยาบาลและสุขภาพ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และนักวิจัย 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาลในการพยาบาล/ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาอย่างสอดรับกับบริบทของชุมชนและวัฒนธรรมที่หลากหลาย

2. มีความสามารถในการวิจัยที่สอดรับกับปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถในการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล

3.  สามารถพัฒนานวัตกรรม การจัดการโครงการทางวิชาการและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสมตามบริบททางวัฒนธรรมของผู้รับบริการ

4. มีภาวะผู้นำ และเป็นผู้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง

5. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง

6. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copy Right © 2017 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.โทร. 043-348301 ต่อ 121 แนะนำติชม : Contact Webmaster: e-mail : petpma@kku.ac.th