1. ประวัติ
  2. วิสัยทัศน์
  3. พันธกิจ
  4. ค่านิยม
  5. สมรรถนะหลัก

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งขึ้นมากว่า 41 ปี ซึ่งในปัจจุบันคณะฯ มีหลักสูตรการศึกษาครบถ้วน ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งที่เป็นหลักสูตรที่รับนักศึกษาปกติและที่รับนักศึกษานานาชาติ และได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งเป็นหลักสูตร ต่ำกว่าปริญญาตรีตามความต้องการของสังคมชุมชนผ่านสภาวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดวางตำแหน่งขององค์กรไว้ภายในปี 2560 ว่า จะเป็นองค์กรชั้นนำที่เป็น 1 ใน 3 ของประเทศ 1 ใน 5 ของอาเซียน 1 ใน 50 ของเอเชีย และ 1 ใน 100 ของโลก เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ วิชาการและการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ต่อไป

" มุ่งมั่นเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำแห่งเอเชีย "

1. ด้านการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ที่ประกอบด้วย วิทยา จริยา ปัญญา

2. ด้านการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาลและทางสุขภาพอนามัยให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนทุกระดับ

4. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

5. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

" ทำงานอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของการจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง ร่วมคิดร่วมทำอย่างสร้างสรรค์ด้วยสันติวัฒนธรรม มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม "

" ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลให้มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล การวิจัยและการบริการวิชาการที่แก้ปัญหาสุขภาพของสังคม "

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copy Right © 2017 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.โทร. 043-348301 ต่อ 121 แนะนำติชม : Contact Webmaster: e-mail : petpma@kku.ac.th