1. ประวัติ
  2. วิสัยทัศน์
  3. พันธกิจ
  4. เป้าหมาย
  5. ค่านิยมองค์กร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2514 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายการขยายกาศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาคในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ถือเป็นคณะพยาบาลศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย และเป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาล เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและเผยแพร่วิชาชีพการพยาบาลในสาขาเฉพาะทางต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางในด้านการศึกษาวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงการให้บริการวิชาการแก่สังคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยวิทยา จริยา ปัญญา สนองตอบต่อนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตามปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นสถาบันการศึกษาที่ร่มสนับสนุนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

" คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งมั่นสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งเอเชีย (1 ใน 3 ของประเทศ และสถาบันชั้นนำของเอเชีย) "

  1. ด้านการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ที่ประกอบด้วย วิทยา จริยา ปัญญา
  2. ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ และผลิตภัณฑ์ทางการพยาบาลและสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพประชาชน
  3. ด้านการบริการวิชาการแก่วิชาชีพ สังคม และชุมชนทุกระดับ
  4. ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีที่ดีงาม
  5. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

People

            บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติพันธกิจ มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน การผลิตผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรวมทั้งให้การบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อวิชาชีพและสังคม สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน มีความพร้อมในการเรียนรู้และปรับตัว สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและยกระดับการสร้างผลงานและการประสานความร่วมมือด้านวิชาการ  วิจัย และบริการวิชาการสู่ระดับนานาชาติ

 

Ecological

            มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility) ที่พร้อมใช้งาน เอื้อต่อการปฏิบัติงาน มีระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติพันธกิจ มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย

 

Spiritual

            มีความร่วมมือและสมานฉันท์ในการพัฒนาองค์กรทั้งในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย

" มุ่งมั่นทำงานอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของการจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง ร่วมคิดร่วมทำอย่างสร้างสรรค์ เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม "

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.