รองศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด นิยมวิภาต

ผู้ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

คณบดีท่านแรกวาระ พ.ศ. 2514-2522 

 

รองศาสตราจารย์ กัลยา พัฒนศรี

คณบดี 3 วาระ    

พ.ศ. 2522-2526

พ.ศ. 2531-2534

พ.ศ. 2539-2542

 

รองศาสตราจารย์ พรรณี เหมือนวงศ์

คณบดีวาระ พ.ศ. 2527-2530

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารุณี รุจกรกานต์

คณบดีวาระ พ.ศ. 2536-2538

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์

คณบดีวาระ พ.ศ. 2542-2546

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ

คณบดีวาระ พ.ศ. 2546-2549

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย

คณบดี 2 วาระ

พ.ศ. 2549-2552

พ.ศ. 2552-2554

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร     

คณบดีวาระ พ.ศ. 2554-2558 

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี     

คณบดีวาระ พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copy Right © 2017 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.โทร. 043-348301 ต่อ 121 แนะนำติชม : Contact Webmaster: e-mail : petpma@kku.ac.th