รองศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด นิยมวิภาต

ผู้ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

คณบดีท่านแรกวาระ พ.ศ. 2514-2522 

 

รองศาสตราจารย์ กัลยา พัฒนศรี

คณบดี 3 วาระ    

พ.ศ. 2522-2526

พ.ศ. 2531-2534

พ.ศ. 2539-2542

 

รองศาสตราจารย์ พรรณี เหมือนวงศ์

คณบดีวาระ พ.ศ. 2527-2530

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์

คณบดีวาระ พ.ศ. 2536-2538

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์

คณบดีวาระ พ.ศ. 2542-2546

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ

คณบดีวาระ พ.ศ. 2546-2549

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย

คณบดี 2 วาระ

พ.ศ. 2549-2552

พ.ศ. 2552-2554

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร     

คณบดีวาระ พ.ศ. 2554-2558 

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี     

คณบดีวาระ พ.ศ. 2558-2562

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง

คณบดีวาระ พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.