ถาม-ตอบ

ถาม  คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอะไรบ้างค่ะ?
ตอบ  คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. เป็นชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันสมัคร
3. ต้องผ่านการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานและขั้นสูงเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่กำหนดไว้ในการเข้าศึกษาหลักสูตร 4 ส่วนดังนี้
     3.1 ผลทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน 5 กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา
     3.2 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
     3.3 ผลการทดสอบความถนัดเฉพาะด้าน (PAT2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์)
     3.4 ผลการเรียนสะสม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)
4. มีสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพการพยาบาล ตามแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิชาชีพการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษามีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรง โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดการพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ โรคหัวใจในระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อน ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง หูหนวกหรือหูตึง จากความผิดปรกติทางประสาทและการได้ยิน ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการ/คณะอนุกรมตรวจร่างกาย เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ถาม วิธีการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเข้าโดยวิธีใดบ้างค่ะ?
ตอบ  1. โดยวิธีรับตรง (โควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
2. Admission 
3. โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดน ตามรอยสมเด็จย่า (รับเฉพาะศิษย์เก่าโรงเรียน ตชด.) -คณะเปิดรับเอง 
4. โครงการบัณฑิตคืนสู่สังคม (ทุนของ อบต./เทศบาล) -คณะเปิดรับเอง 
ซึ่ง 2 โครงการที่คณะเปิดรับเอง ให้ติดตามข่าวสารอีกทีช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ส่วนโครงการอื่นๆ สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ
ถาม  จำกัดน้ำหนักส่วนสูงหรือไม่ค่ะ?
ตอบ   ไม่จำกัดน้ำหนักและส่วนสูงค่ะ
ถาม  อยู่ภาคอื่นที่ไม่ใช่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสิทธิ์สอบรับตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือไม่ค่ะ?
ตอบ  ไม่มีสิทธิ์ค่ะ สอบตรงให้สิทธิ์เฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ถ้าน้องอยู่ภาคอื่นต้องสอบรอบแอดมิชชั่นนะคะ
ถาม ปี 1 บังคับหรือไม่ค่ะว่าต้องอยู่หอในมหาวิทยาลัย?
ตอบ เรื่องหอพักตอนนี้เค้าไม่ได้จำกัดแล้วนะคะเรื่องที่จะให้อยู่หอใน เพราะฉะนั้นอยู่หอไหนก็ได้จ้า แต่พี่แอดมินแนะนำพักหอในมหาวิทยาลัยจะสะดวกกว่านะ เพราะปี 1 ทำกิจกรรมเยอะ แล้วรถเมล์ฟรีก็ผ่านทุกหอพักในมหาวิทยาลัยเลย ดูรายละเอียดได้ที่ http://sac.kku.ac.th/dorm/ นะจ๊ะ
- หอ 21 23 24 25 อยู่ตรงข้ามคณะพยาบาลศาสตร์เลย เดินออกมาจากซอยนิดเดียว ข้ามถนนก็ถึงตึกคณะแล้วจ้า
- หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ อยู่ใกล้ๆคณะพยาบาลศาสตร์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/nursingdorm
ถาม ค่าเทอมเท่าไหร่ค่ะ?
ตอบ ระดับปริญญาตรี 18,000 บาท
ระดับปริญญาโทภาคปกติ 20,000 บาท
ระดับปริญญาโทภาคพิเศษ 28,000 บาท

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.