Video Present NU English

แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรประกาศนียบัตรผ...

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมรับฟังการนำเสนอ Key Result Research Program 2

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมรับฟังการนำเสนอ Key...

คณะพยาบาลศาสตร์ ฉลอง 49 ปี แห่งการมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพรับใช้สังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ ฉลอง 49 ปี แห่งการมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพรั...

บริการออนไลน์ : สำหรับนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับ กองตรวจสอบภายใน และฟังผลการตรวจสอบคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับ กองตรวจสอบภายใน และฟังผลการตรวจสอบคณะ...

Rising Stars 64

Rising Stars 64

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ รมว.อว. ในการตรวจเยี่ยมโครงการจ้างงานประชาชน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ รมว.อว. ในการตรวจเยี่ยมโครงการ...

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย ห...

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับทีมผู้บริหาร มข. ในโอกาสเข้ารับฟังความคิดเห็นในการดำเนินงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับทีมผู้บริหาร มข. ในโอกาสเข้ารับฟังคว...

คณะพยาบาลศาสตร์ ประสานความร่วมมือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ ประสานความร่วมมือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พัฒนาระบบบ...

แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

คณะพยาบาลศาสตร์ ฉลอง 49 ปี แห่งการมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพรับใช้สังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ ฉลอง 49 ปี แห่งการมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพรั...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับ กองตรวจสอบภายใน และฟังผลการตรวจสอบคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับ กองตรวจสอบภายใน และฟังผลการตรวจสอบคณะ...

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ รมว.อว. ในการตรวจเยี่ยมโครงการจ้างงานประชาชน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ รมว.อว. ในการตรวจเยี่ยมโครงการ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับทีมผู้บริหาร มข. ในโอกาสเข้ารับฟังความคิดเห็นในการดำเนินงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับทีมผู้บริหาร มข. ในโอกาสเข้ารับฟังคว...

คณะพยาบาลศาสตร์ ประสานความร่วมมือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ ประสานความร่วมมือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พัฒนาระบบบ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อบรรจุแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 64

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อบรรจุแ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการจัดการเรียนก...

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2563 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้...

ขอเชิญร่วมบริจาคสู้ภัย COVID-19

ขอเชิญร่วมบริจาคสู้ภัย COVID-19

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเฉพาะทางพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเฉพาะทางพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบ...

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.