คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมจัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนระบบการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน

   เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการดูแลและเยียวยาผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองต่อนโยบายการขับเคลื่อนของประเทศที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนไทย อีกทั้งเพื่อสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยสู่การนำใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข เพื่อการมีชีวิตและสุขภาพที่ดีในยุคประเทศไทย 4.0

   เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพในจัดประชุมวิชาการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพยาบาลภาวะบาดเจ็บและฉุกเฉิน: คุณภาพ ความปลอดภัย และการดูแลต่อเนื่อง” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้สนใจ อันจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท และนำไปสู่ความตระหนักของประชาชนและผู้ป่วยในทุกมิติ ทั้งในมิติการป้องกัน ส่งเสริม ดูแลและฟื้นฟูสภาพ อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ และบรรยายในหัวข้อ “แนวคิดการวิเคราะห์เชิงระบบเพื่ออกแบบนวัตกรรมในงานป้องกันอุบัติเหตุ” ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถอธิบายแนวคิดใหม่ในการช่วยชีวิตและการดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน อีกทั้งสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บและฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บและฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่าต่อยอดผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บและฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมผู้ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมผู้ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พั...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล นศ.แลกเปลี่ยน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล นศ.แล...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเขียนแบบประเมินค่างาน สนับสนุนบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเขียนแบบประเมินค่างาน สนับสนุนบุคลากรให...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเฉพาะทางการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่น 5

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเฉพาะทางการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในอินโดนีเซีย

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในอินโดน...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในพิธีพระราชทานเพลิงศพคร...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญวันสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญวันสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับ วพบ. ขอนแก่น ใน การเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับ วพบ. ขอนแก่น ใน การเข้าแลกเปลี่ยน...

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.