คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมจัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนระบบการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน

   เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการดูแลและเยียวยาผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองต่อนโยบายการขับเคลื่อนของประเทศที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนไทย อีกทั้งเพื่อสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยสู่การนำใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข เพื่อการมีชีวิตและสุขภาพที่ดีในยุคประเทศไทย 4.0

   เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพในจัดประชุมวิชาการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพยาบาลภาวะบาดเจ็บและฉุกเฉิน: คุณภาพ ความปลอดภัย และการดูแลต่อเนื่อง” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้สนใจ อันจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท และนำไปสู่ความตระหนักของประชาชนและผู้ป่วยในทุกมิติ ทั้งในมิติการป้องกัน ส่งเสริม ดูแลและฟื้นฟูสภาพ อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ และบรรยายในหัวข้อ “แนวคิดการวิเคราะห์เชิงระบบเพื่ออกแบบนวัตกรรมในงานป้องกันอุบัติเหตุ” ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถอธิบายแนวคิดใหม่ในการช่วยชีวิตและการดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน อีกทั้งสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บและฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บและฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่าต่อยอดผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บและฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาการสอนสำหรับอาจารย์คลินิก

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาการสอนสำหรับอาจารย์คลินิก

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับมอบพระพุทธศรีมหาทรัพย์ ในโอกาสสนับสนุนกิจการชมรมพระเครื่องฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับมอบพระพุทธศรีมหาทรัพย์ ในโอกาสสนับสนุนกิจก...

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น มข. ประจำปี 61

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น มข. ประ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ร่วม “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” มหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ร่วม “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” มหาวิทย...

ร่วมชื่นชมยินดีกับบัณฑิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 44

ร่วมชื่นชมยินดีกับบัณฑิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 44

งานคืนสู่เหย้าชาวสีฟ้า ประจำปี 2561

งานคืนสู่เหย้าชาวสีฟ้า ประจำปี 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 14 เข้ามอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 14 เข้ามอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบ...

รศ.ดร.บำเพ็ญจิต แสงชาติ เข้ามอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

รศ.ดร.บำเพ็ญจิต แสงชาติ เข้ามอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมจัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนระบบการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมจัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนระบบการดูแลและเยียว...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copy Right © 2017 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.โทร. 043-348301 ต่อ 121 แนะนำติชม : Contact Webmaster: e-mail : petpma@kku.ac.th