คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเฉพาะทางการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่น 5

ผู้ป่วยบาดเจ็บ เป็นบุคคลผู้ซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน กลไกการบาดเจ็บอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ จึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน การดูแลผู้บาดเจ็บครบวงจรเป็นการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ที่เกิดเหตุจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ โดยอาศัยการบูรณาการและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น พยาบาลผู้ให้บริการสุขภาพจึงต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บตามแนวคิดการดูแลประชากรกลุ่มผู้บาดเจ็บแบบครบวงจร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 5 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยความร่วมมือของศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด และกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยเจ็บแบบครบวงจร มีทักษะในการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บได้ทั้งการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ ทักษะการใช้สารสนเทศและการจัดการข้อมูลทางการพยาบาล และสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บ เพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวมได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟู ทั้งนี้โดยฝึกปฏิบัติงานภายใต้การทำงานแบบสหสาขาวิทยาการและผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม กล่าวต้อนรับและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าอบรม และผศ.ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว ประธานหลักสูตรฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 7 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีผู้เข้าอบรม จำนวนกว่า 34 คน

ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า

" พยาบาลเป็นบุคคลากรที่มีความสำคัญต่อระบบสุขภาพ อย่างไรก็ตามการให้บริการสุขภาพผู้ป่วยบาดเจ็บ พยาบาลจำเป็นต้องเพิ่มพูนทักษะและความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การจัดการระบบการดูแลผู้บาดเจ็บแบบครบวงจร โดยยึดแนวทางการทำงานโดยมีผู้ป่วยบาดเจ็บเป็นศูนย์กลางและร่วมมือกับสหสาขาวิทยาการตามมาตรฐานสากล การบริการสุขภาพผู้ป่วยบาดเจ็บจำเป็นอย่างยิ่งต่อระบบบริการสุขภาพของไทยในปัจจุบัน การยึดหลักการดูแลผู้บาดเจ็บครบวงจรโดยอาศัยการบูรณาการและประสานงานการป้องกันการบาดเจ็บและการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการผสมผสานระหว่างการดูแลจากระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับภูมิภาคนั้น ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและอัตราการเกิดความพิการของผู้บาดเจ็บได้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น และงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพของพยาบาลและพัฒนาการจัดการระบบการดูแลผู้บาดเจ็บแบบครบวงจร โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดของการจัดการระบบการดูแลผู้บาดเจ็บแบบครบวงจร การพัฒนาแนวทางในการบริการผู้บาดเจ็บแบบครบวงจรอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บได้ และที่สำคัญเพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บต่อไป "

 
 
 
 

 

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 33 ปีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 33 ปีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว. คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเดินทางออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว. คณาจารย์คณ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบขีดหมวกสืบสานปณิธานวิชาชีพการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบขีดหมวกสืบสานปณิธานวิชาชีพการพยาบาล

Griffith University เข้าเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์

Griffith University เข้าเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับคณะพยาบ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาชีพ เตรียมความพร้อมในการทำงานของ นศ.

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาชีพ เตรียมความพร้อมในการท...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการทำ มคอ. พัฒนาหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการทำ มคอ. พัฒนาหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนร่วมขับเคลื่อนคณะให้บรรลุตามภารกิจ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนร่วมขับเคลื่อนคณะให้บร...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างสง่างาม

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างสง...

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการศึกษาพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการศึกษาพยาบาลสู...

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา New Academy และ ME MED Academy

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา New Academy และ ME MED Ac...

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา KKBS

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา KKBS

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.