คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ณ ห้องประชุมพรรณี เหมือนวงศ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลบาลศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก บุคลากรด้านสุขภาพทุกสาขา ที่ผ่านการอบรมมีคุณสมบัติที่เป็นผู้วิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยได้ และมีความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพิ่มขึ้น อีกทั้งพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนักศึกษาให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมถึงผลิตบัณฑิตที่มีความคิดวิเคราะห์ ซึ่งได้รับเกียรติ ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา อ.ดร.ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ อ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ด้านหลักการพื้นฐานของจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์และจรรยาบรรณนักวิจัย กระบวนการขอความยินยอมและอาสาสมัครกลุ่มเปราะบาง จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ด้านสุขภาพ ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมวิจัย พร้อมทั้งการนำเสนอกรณีศึกษาแต่ละกลุ่มย่อย

 
 
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 33 ปีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 33 ปีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว. คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเดินทางออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว. คณาจารย์คณ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบขีดหมวกสืบสานปณิธานวิชาชีพการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบขีดหมวกสืบสานปณิธานวิชาชีพการพยาบาล

Griffith University เข้าเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์

Griffith University เข้าเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับคณะพยาบ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาชีพ เตรียมความพร้อมในการทำงานของ นศ.

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาชีพ เตรียมความพร้อมในการท...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการทำ มคอ. พัฒนาหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการทำ มคอ. พัฒนาหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนร่วมขับเคลื่อนคณะให้บรรลุตามภารกิจ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนร่วมขับเคลื่อนคณะให้บร...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างสง่างาม

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างสง...

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการศึกษาพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการศึกษาพยาบาลสู...

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา New Academy และ ME MED Academy

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา New Academy และ ME MED Ac...

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา KKBS

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา KKBS

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.