คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ณ ห้องประชุมพรรณี เหมือนวงศ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลบาลศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก บุคลากรด้านสุขภาพทุกสาขา ที่ผ่านการอบรมมีคุณสมบัติที่เป็นผู้วิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยได้ และมีความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพิ่มขึ้น อีกทั้งพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนักศึกษาให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมถึงผลิตบัณฑิตที่มีความคิดวิเคราะห์ ซึ่งได้รับเกียรติ ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา อ.ดร.ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ อ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ด้านหลักการพื้นฐานของจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์และจรรยาบรรณนักวิจัย กระบวนการขอความยินยอมและอาสาสมัครกลุ่มเปราะบาง จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ด้านสุขภาพ ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมวิจัย พร้อมทั้งการนำเสนอกรณีศึกษาแต่ละกลุ่มย่อย

 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมผู้ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมผู้ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พั...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล นศ.แลกเปลี่ยน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล นศ.แล...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเขียนแบบประเมินค่างาน สนับสนุนบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเขียนแบบประเมินค่างาน สนับสนุนบุคลากรให...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเฉพาะทางการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่น 5

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเฉพาะทางการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในอินโดนีเซีย

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในอินโดน...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในพิธีพระราชทานเพลิงศพคร...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญวันสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญวันสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับ วพบ. ขอนแก่น ใน การเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับ วพบ. ขอนแก่น ใน การเข้าแลกเปลี่ยน...

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.