Griffith University เข้าเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Griffith University ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเข้าเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการ เยี่ยมชมคณะฯ และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างประเทศ ในเดือนมกราคม 2563

ขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ศรีคำสุข ไซโตะ อดีตอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้แนะนำผู้จัดการโปรแกรม Griffith University ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ มข. และขอแสดงความขอบคุณสำหรับความร่วมมือของเราจาก คุณกาญจนา สิมะจารึก หัวหน้างานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการจัดการเรียนก...

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2563 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้...

ประกาศผังห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย...

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและให้ข้อคิดเห็น Research Program

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและให้ข้อคิดเห็น Research Program

ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะ...

การบริหารวิชาการ

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1, 2 ภาคการศ...

ตารางการสอบปลายภาค นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-...

ขอเชิญร่วมบริจาคสู้ภัย COVID-19

ขอเชิญร่วมบริจาคสู้ภัย COVID-19

เปลี่ยนแปลงการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563

เปลี่ยนแปลงการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรปร...

แจ้งเปลี่ยนแปลง เรื่อง การส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) TCAS63

แจ้งเปลี่ยนแปลง เรื่อง การส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก รอบที่ 2 (โค...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการจัดการเรียนก...

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2563 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้...

ขอเชิญร่วมบริจาคสู้ภัย COVID-19

ขอเชิญร่วมบริจาคสู้ภัย COVID-19

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเฉพาะทางพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเฉพาะทางพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลเข้าร่วม แสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2562

คณะพยาบาลเข้าร่วม แสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานพิธีมอบป้ายชูสุขภาพรักษ์ไต

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานพิธีมอบป้ายชูสุขภาพรักษ์ไต

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนครั้งที่ 1 ประจำปี 256...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) เพิ่มศักยภาพการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) เพิ่มศักยภาพกา...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดบรรยายนโยบายมข. กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เสริมแนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะโครงการเพื่อขอแหล่งทุนวิจัย

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดบรรยายนโยบายมข. กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เสร...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญวันสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญวันสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.