คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบขีดหมวกสืบสานปณิธานวิชาชีพการพยาบาล

 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบขีดหมวกและเข็มสถาบัน สืบสานปณิธานวิชาชีพการพยาบาล เพื่อชื่นชมยินดีและต้อนรับนักศึกษาพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา เข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล และมุ่งหวังให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีความมุ่งมั่น และตระหนักถึงคุณค่าแห่งวิชาชีพและสถาบัน บทบาทและการปฏิบัติตน ในฐานะพยาบาลวิชาชีพตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ประพฤติตนอยู่ในกรอบอันดีงามเป็นบัณฑิตที่กอร์ปด้วยวิทยา จริยา และปัญญา ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสืบไป 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบขีดหมวกและปฏิญาณตนเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 116 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา เพื่อเป็นแนวคิดในการครองตน ครองงานและพัฒนาตนเองสืบต่อไป นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.พรรณี เหมือนวงศ์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติมอบขีดหมวกและเข็มสถาบัน โดยมี ผศ.ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมนี้คณบดียังได้ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุด นักศึกษาผู้ทำกิจกรรมดีเด่นและนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีมอบขีดหมวกและเข็มสถาบัน พิธีสืบปณิธานวิชาชีพพยาบาล พิธีบายศรีสู่ขวัญและแสดงมุทิตาคณาจารย์และบุพการี นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติคุณกาญจนา สิมะจารึก หัวหน้างานบริการพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตทั้ง 116 คน

 ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้โอวาทแก่นักศึกษาความว่า “ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 45 ทุกคน นับได้ว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ท่านจักได้รับการเรียกขานเป็น “พยาบาลวิชาชีพ” ซึ่งเป็นผลจากความมุ่งมั่นพากเพียร จนบังเกิดความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้ในทุกด้าน นับแต่นี้ต่อไป ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน จงมุ่งมั่นใช้ความสามารถในการดูแลสุขภาพประชาชน สมดั่งปณิธานของวิชาชีพการพยาบาลต่อไป

 
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการจัดการเรียนก...

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2563 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้...

ประกาศผังห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย...

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและให้ข้อคิดเห็น Research Program

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและให้ข้อคิดเห็น Research Program

ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะ...

การบริหารวิชาการ

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1, 2 ภาคการศ...

ตารางการสอบปลายภาค นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-...

ขอเชิญร่วมบริจาคสู้ภัย COVID-19

ขอเชิญร่วมบริจาคสู้ภัย COVID-19

เปลี่ยนแปลงการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563

เปลี่ยนแปลงการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรปร...

แจ้งเปลี่ยนแปลง เรื่อง การส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) TCAS63

แจ้งเปลี่ยนแปลง เรื่อง การส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก รอบที่ 2 (โค...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการจัดการเรียนก...

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2563 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้...

ขอเชิญร่วมบริจาคสู้ภัย COVID-19

ขอเชิญร่วมบริจาคสู้ภัย COVID-19

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเฉพาะทางพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเฉพาะทางพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลเข้าร่วม แสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2562

คณะพยาบาลเข้าร่วม แสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานพิธีมอบป้ายชูสุขภาพรักษ์ไต

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานพิธีมอบป้ายชูสุขภาพรักษ์ไต

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนครั้งที่ 1 ประจำปี 256...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) เพิ่มศักยภาพการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) เพิ่มศักยภาพกา...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดบรรยายนโยบายมข. กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เสริมแนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะโครงการเพื่อขอแหล่งทุนวิจัย

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดบรรยายนโยบายมข. กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เสร...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญวันสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญวันสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.