คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบขีดหมวกสืบสานปณิธานวิชาชีพการพยาบาล

 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบขีดหมวกและเข็มสถาบัน สืบสานปณิธานวิชาชีพการพยาบาล เพื่อชื่นชมยินดีและต้อนรับนักศึกษาพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา เข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล และมุ่งหวังให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีความมุ่งมั่น และตระหนักถึงคุณค่าแห่งวิชาชีพและสถาบัน บทบาทและการปฏิบัติตน ในฐานะพยาบาลวิชาชีพตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ประพฤติตนอยู่ในกรอบอันดีงามเป็นบัณฑิตที่กอร์ปด้วยวิทยา จริยา และปัญญา ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสืบไป 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบขีดหมวกและปฏิญาณตนเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 116 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา เพื่อเป็นแนวคิดในการครองตน ครองงานและพัฒนาตนเองสืบต่อไป นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.พรรณี เหมือนวงศ์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติมอบขีดหมวกและเข็มสถาบัน โดยมี ผศ.ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมนี้คณบดียังได้ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุด นักศึกษาผู้ทำกิจกรรมดีเด่นและนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีมอบขีดหมวกและเข็มสถาบัน พิธีสืบปณิธานวิชาชีพพยาบาล พิธีบายศรีสู่ขวัญและแสดงมุทิตาคณาจารย์และบุพการี นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติคุณกาญจนา สิมะจารึก หัวหน้างานบริการพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตทั้ง 116 คน

 ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้โอวาทแก่นักศึกษาความว่า “ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 45 ทุกคน นับได้ว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ท่านจักได้รับการเรียกขานเป็น “พยาบาลวิชาชีพ” ซึ่งเป็นผลจากความมุ่งมั่นพากเพียร จนบังเกิดความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้ในทุกด้าน นับแต่นี้ต่อไป ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน จงมุ่งมั่นใช้ความสามารถในการดูแลสุขภาพประชาชน สมดั่งปณิธานของวิชาชีพการพยาบาลต่อไป

 
 
 
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 33 ปีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 33 ปีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว. คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเดินทางออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว. คณาจารย์คณ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบขีดหมวกสืบสานปณิธานวิชาชีพการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบขีดหมวกสืบสานปณิธานวิชาชีพการพยาบาล

Griffith University เข้าเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์

Griffith University เข้าเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับคณะพยาบ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาชีพ เตรียมความพร้อมในการทำงานของ นศ.

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาชีพ เตรียมความพร้อมในการท...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการทำ มคอ. พัฒนาหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการทำ มคอ. พัฒนาหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนร่วมขับเคลื่อนคณะให้บรรลุตามภารกิจ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนร่วมขับเคลื่อนคณะให้บร...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างสง่างาม

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างสง...

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการศึกษาพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการศึกษาพยาบาลสู...

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา New Academy และ ME MED Academy

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา New Academy และ ME MED Ac...

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา KKBS

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา KKBS

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.