คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบล

Print

 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารระบบประเมินคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนดในการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล 

 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ผศ.ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารและพัฒนาการปฏิบัติงานสโมสรนักศึกษา ในโอกาสนี้โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงานและพัฒนานักศึกษาสู่การเป็น Smart Nurse แนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสโมสรนักศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจกระบวนการและวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดการการศึกษาสู่ความเป็นเลิศต่อไป