คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีประกาศนียบัตรผู้ผ่านอบรมเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่น 1

 การพัฒนาความสามารถของพยาบาลให้มีความชำนาญเฉพาะทางในการดูแลทารกที่อยู่ในภาวะวิกฤต โดยบูรณาการความรู้ทางด้านทฤษฎี หลักฐานเชิงประจักษ์ และผลการวิจัย มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานของประสบการณ์ทางคลินิก และพัฒนางานบริการทางการที่สอดคล้องกับปัญหาและนโยบายของประเทศ ดังนั้น จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด เพื่อพัฒนาพยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและการพัฒนาประเทศต่อไป

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเฉพาะทางหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่น 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรและให้โอวาท และ ผศ.ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา ประธานหลักสูตรฯ ให้เกียรติกล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพรรณี เหมือนวงศ์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้แทนงานบริการพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรม ทั้ง 24 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลต่างๆในทุกภูมิภาคของประเทศ และผู้แทนผู้เข้าอบรม ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2562 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดที่มีปัญหาซับซ้อน สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิก และความต้องการการดูแลรักษาพยาบาล และสามารถเฝ้าระวัง ใช้อุปกรณ์พิเศษ และเทคโนโลยีขั้นสูง สามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการดูแลต่อเนื่องสามารถให้อย่างเป็นองค์รวม และนวัตกรรมทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า “คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของการจัดอบรมครั้งนี้ ซึ่งทางคณะฯ มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ภารกิจของการจัดการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถแก่บุคลากรในวิชาชีพพยาบาล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของการจัดการอบรม อีกทั้งการนำวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทั้งฝ่ายแพทย์และพยาบาล มาร่วมในการสอน ทำให้โครงการมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งวิชาการและประสบการณ์ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาหน่วยงานท่านสมความตั้งใจที่ได้มุ่งมั่น อุตสาหะ วิริยะ ทุ่มเทมาตลอด 4 เดือน และหวังว่าการได้อยู่ร่วมกันเป็นเวลานานพอควร จะก่อให้เกิดการสร้างสัมพันธภาพที่ดี เป็นรากฐานในการร่วมมือเพื่อสร้างความเจริญให้แก่วิชาชีพต่อไป”

 
 
 
คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว.

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว.

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้สูงอายุ ร...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการพยาบาลกับความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการพยาบาลกับความเป็นเลิศในการพัฒนาเด...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายผูกใจฮักมั่น สายสัมพันธ์บ้านสีฟ้า เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้ว มข.

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายผูกใจฮักมั่น สายสัมพันธ์บ้านสีฟ้า เตรียมคว...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประเมินผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล นศ.โครงการCIEE

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประเมินผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล นศ.โ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 15

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้ป่วยวิกฤต...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีประกาศนียบัตรผู้ผ่านอบรมเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่น 1

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีประกาศนียบัตรผู้ผ่านอบรมเวชปฏิบัติวิกฤตทาร...

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก University of Newcastle

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก University of Newcas...

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว.

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว.

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้สูงอายุ ร...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการพยาบาลกับความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการพยาบาลกับความเป็นเลิศในการพัฒนาเด...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายผูกใจฮักมั่น สายสัมพันธ์บ้านสีฟ้า เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้ว มข.

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายผูกใจฮักมั่น สายสัมพันธ์บ้านสีฟ้า เตรียมคว...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประเมินผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล นศ.โครงการCIEE

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประเมินผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล นศ.โ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 15

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้ป่วยวิกฤต...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีประกาศนียบัตรผู้ผ่านอบรมเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่น 1

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีประกาศนียบัตรผู้ผ่านอบรมเวชปฏิบัติวิกฤตทาร...

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก University of Newcastle

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก University of Newcas...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศ มข.

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่า...

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.