คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีประกาศนียบัตรผู้ผ่านอบรมเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่น 1

 การพัฒนาความสามารถของพยาบาลให้มีความชำนาญเฉพาะทางในการดูแลทารกที่อยู่ในภาวะวิกฤต โดยบูรณาการความรู้ทางด้านทฤษฎี หลักฐานเชิงประจักษ์ และผลการวิจัย มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานของประสบการณ์ทางคลินิก และพัฒนางานบริการทางการที่สอดคล้องกับปัญหาและนโยบายของประเทศ ดังนั้น จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด เพื่อพัฒนาพยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและการพัฒนาประเทศต่อไป

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเฉพาะทางหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่น 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรและให้โอวาท และ ผศ.ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา ประธานหลักสูตรฯ ให้เกียรติกล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพรรณี เหมือนวงศ์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้แทนงานบริการพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรม ทั้ง 24 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลต่างๆในทุกภูมิภาคของประเทศ และผู้แทนผู้เข้าอบรม ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2562 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดที่มีปัญหาซับซ้อน สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิก และความต้องการการดูแลรักษาพยาบาล และสามารถเฝ้าระวัง ใช้อุปกรณ์พิเศษ และเทคโนโลยีขั้นสูง สามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการดูแลต่อเนื่องสามารถให้อย่างเป็นองค์รวม และนวัตกรรมทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า “คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของการจัดอบรมครั้งนี้ ซึ่งทางคณะฯ มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ภารกิจของการจัดการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถแก่บุคลากรในวิชาชีพพยาบาล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของการจัดการอบรม อีกทั้งการนำวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทั้งฝ่ายแพทย์และพยาบาล มาร่วมในการสอน ทำให้โครงการมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งวิชาการและประสบการณ์ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาหน่วยงานท่านสมความตั้งใจที่ได้มุ่งมั่น อุตสาหะ วิริยะ ทุ่มเทมาตลอด 4 เดือน และหวังว่าการได้อยู่ร่วมกันเป็นเวลานานพอควร จะก่อให้เกิดการสร้างสัมพันธภาพที่ดี เป็นรากฐานในการร่วมมือเพื่อสร้างความเจริญให้แก่วิชาชีพต่อไป”

 
 
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริ...

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (ก...

โรงพยาบาลขอนแก่นเข้าแสดงความยินดีกับคณบดีและทีมผู้บริหารชุดใหม่

โรงพยาบาลขอนแก่นเข้าแสดงความยินดีกับคณบดีและทีมผู้บริหารชุดใหม่

ปฐมนิเทศ นศ. แลกเปลี่ยนจาก University Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

ปฐมนิเทศ นศ. แลกเปลี่ยนจาก University Muhammadiyah Yogyakarta ประ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม EdPEx พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม EdPEx พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ประ...

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการ...

รับสมัครอบรม Research clinic and Publication

รับสมัครอบรม Research clinic and Publication

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันมหิดล

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันมหิดล

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที...

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ Griffith University

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ Griffith University

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำภาค ปลาย ปีการศึ...

โรงพยาบาลขอนแก่นเข้าแสดงความยินดีกับคณบดีและทีมผู้บริหารชุดใหม่

โรงพยาบาลขอนแก่นเข้าแสดงความยินดีกับคณบดีและทีมผู้บริหารชุดใหม่

ปฐมนิเทศ นศ. แลกเปลี่ยนจาก University Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

ปฐมนิเทศ นศ. แลกเปลี่ยนจาก University Muhammadiyah Yogyakarta ประ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม EdPEx พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม EdPEx พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ประ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันมหิดล

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันมหิดล

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที...

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ Griffith University

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ Griffith University

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ พัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย แ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จาก Henan Medical University ประเทศจีน

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จาก Henan Medical University...

หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม ทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย ให้กับนักศึกษา ผู้เข้าพัก และบุคลากร

หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม ทักษะเบื้องต้...

คณะพยาบาลศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.