คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 15

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ซึ่งเป็นปัญหาทางสุขภาพที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาอันดับแรกของการเจ็บป่วย โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา เป็นภาวะเจ็บป่วยที่คุกคามกับชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งต้องการได้รับการแก้ไขทันท่วงที จากทีมสุขภาพที่มีความรู้ มีทักษะในการประเมินปัญหา วินิจฉัยโรคและการรักษาที่ถูกต้อง หากไม่ได้รับแก้ไขดังกล่าวผู้ป่วยอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อน หรืออาจถึงแก่ความตายหรือพิการได้

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 15 โดยมี ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมจำนวน 56 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลต่างๆในทุกภูมิภาคของประเทศ การพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤตเป็นการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังเผชิญกับภาวะเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างฉุกเฉินและวิกฤตที่คุกคามกับชีวิต ซึ่งมีความต้องการการดูแลสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณที่มีความสลับซับซ้อน ซึ่งการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) เป็นการบูรณาการความรู้ เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต และมีความรู้ความสามารถและในการปฏิบัติพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤตได้ เพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลผู้ป่วยที่ต้องการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล

 ที่ซับซ้อน มีทักษะการประเมินและการวางแผนการพยาบาล เพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า “จากการที่ได้รับทราบว่าผู้เข้าอบรมทุกท่าน มีความอุตสาหะทุ่มเทในการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นับว่ายาวนานพอสมควร น่าจะมั่นใจได้ว่าผู้เข้าอบรมที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ ทั้ง 56 ท่าน จะเป็นบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของวิชาชีพพยาบาล เป็นผู้นำในการให้บริการ การดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤตได้อย่างมีคุณภาพในระดับสูง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และการพัฒนาวิชาชีพ ความตั้งใจ และความทุ่มเทของคณะกรรมการหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นการผนึกกำลัง ระหว่าง คณะฯ กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ คงทำให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้รับทราบว่า คณะพยาบาลศาสตร์และหน่วยงานที่ร่วมมือกันดังกล่าวแล้ว ได้ให้ความสำคัญในการบริการทางวิชาการสำหรับวิชาชีพพยาบาลเพียงใด และต่อจากนี้ไปขอให้ทุกท่านคิดเสมอว่าทางคณะฯ ได้ถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างคณะฯ กับท่าน มิได้สิ้นสุดเพียงนี้ ท่านเป็นศิษย์เก่าคนหนึ่งของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่สามารถติดต่อสื่อสานความสัมพันธ์ความร่วมมือกับคณะฯได้ตลอดเวลา”

 
 
 
คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว.

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว.

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้สูงอายุ ร...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการพยาบาลกับความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการพยาบาลกับความเป็นเลิศในการพัฒนาเด...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายผูกใจฮักมั่น สายสัมพันธ์บ้านสีฟ้า เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้ว มข.

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายผูกใจฮักมั่น สายสัมพันธ์บ้านสีฟ้า เตรียมคว...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประเมินผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล นศ.โครงการCIEE

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประเมินผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล นศ.โ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 15

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้ป่วยวิกฤต...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีประกาศนียบัตรผู้ผ่านอบรมเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่น 1

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีประกาศนียบัตรผู้ผ่านอบรมเวชปฏิบัติวิกฤตทาร...

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก University of Newcastle

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก University of Newcas...

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว.

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว.

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้สูงอายุ ร...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการพยาบาลกับความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการพยาบาลกับความเป็นเลิศในการพัฒนาเด...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายผูกใจฮักมั่น สายสัมพันธ์บ้านสีฟ้า เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้ว มข.

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดค่ายผูกใจฮักมั่น สายสัมพันธ์บ้านสีฟ้า เตรียมคว...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประเมินผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล นศ.โครงการCIEE

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประเมินผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล นศ.โ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 15

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้ป่วยวิกฤต...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีประกาศนียบัตรผู้ผ่านอบรมเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่น 1

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีประกาศนียบัตรผู้ผ่านอบรมเวชปฏิบัติวิกฤตทาร...

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก University of Newcastle

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก University of Newcas...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศ มข.

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่า...

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.