คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 15

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ซึ่งเป็นปัญหาทางสุขภาพที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาอันดับแรกของการเจ็บป่วย โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา เป็นภาวะเจ็บป่วยที่คุกคามกับชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งต้องการได้รับการแก้ไขทันท่วงที จากทีมสุขภาพที่มีความรู้ มีทักษะในการประเมินปัญหา วินิจฉัยโรคและการรักษาที่ถูกต้อง หากไม่ได้รับแก้ไขดังกล่าวผู้ป่วยอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อน หรืออาจถึงแก่ความตายหรือพิการได้

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 15 โดยมี ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมจำนวน 56 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลต่างๆในทุกภูมิภาคของประเทศ การพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤตเป็นการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังเผชิญกับภาวะเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างฉุกเฉินและวิกฤตที่คุกคามกับชีวิต ซึ่งมีความต้องการการดูแลสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณที่มีความสลับซับซ้อน ซึ่งการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) เป็นการบูรณาการความรู้ เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต และมีความรู้ความสามารถและในการปฏิบัติพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤตได้ เพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลผู้ป่วยที่ต้องการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล

 ที่ซับซ้อน มีทักษะการประเมินและการวางแผนการพยาบาล เพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า “จากการที่ได้รับทราบว่าผู้เข้าอบรมทุกท่าน มีความอุตสาหะทุ่มเทในการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นับว่ายาวนานพอสมควร น่าจะมั่นใจได้ว่าผู้เข้าอบรมที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ ทั้ง 56 ท่าน จะเป็นบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของวิชาชีพพยาบาล เป็นผู้นำในการให้บริการ การดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤตได้อย่างมีคุณภาพในระดับสูง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และการพัฒนาวิชาชีพ ความตั้งใจ และความทุ่มเทของคณะกรรมการหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นการผนึกกำลัง ระหว่าง คณะฯ กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ คงทำให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้รับทราบว่า คณะพยาบาลศาสตร์และหน่วยงานที่ร่วมมือกันดังกล่าวแล้ว ได้ให้ความสำคัญในการบริการทางวิชาการสำหรับวิชาชีพพยาบาลเพียงใด และต่อจากนี้ไปขอให้ทุกท่านคิดเสมอว่าทางคณะฯ ได้ถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างคณะฯ กับท่าน มิได้สิ้นสุดเพียงนี้ ท่านเป็นศิษย์เก่าคนหนึ่งของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่สามารถติดต่อสื่อสานความสัมพันธ์ความร่วมมือกับคณะฯได้ตลอดเวลา”

 
 
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริ...

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (ก...

โรงพยาบาลขอนแก่นเข้าแสดงความยินดีกับคณบดีและทีมผู้บริหารชุดใหม่

โรงพยาบาลขอนแก่นเข้าแสดงความยินดีกับคณบดีและทีมผู้บริหารชุดใหม่

ปฐมนิเทศ นศ. แลกเปลี่ยนจาก University Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

ปฐมนิเทศ นศ. แลกเปลี่ยนจาก University Muhammadiyah Yogyakarta ประ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม EdPEx พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม EdPEx พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ประ...

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการ...

รับสมัครอบรม Research clinic and Publication

รับสมัครอบรม Research clinic and Publication

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันมหิดล

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันมหิดล

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที...

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ Griffith University

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ Griffith University

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำภาค ปลาย ปีการศึ...

โรงพยาบาลขอนแก่นเข้าแสดงความยินดีกับคณบดีและทีมผู้บริหารชุดใหม่

โรงพยาบาลขอนแก่นเข้าแสดงความยินดีกับคณบดีและทีมผู้บริหารชุดใหม่

ปฐมนิเทศ นศ. แลกเปลี่ยนจาก University Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

ปฐมนิเทศ นศ. แลกเปลี่ยนจาก University Muhammadiyah Yogyakarta ประ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม EdPEx พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม EdPEx พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ประ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันมหิดล

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันมหิดล

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที...

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ Griffith University

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ Griffith University

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ พัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย แ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จาก Henan Medical University ประเทศจีน

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จาก Henan Medical University...

หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม ทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย ให้กับนักศึกษา ผู้เข้าพัก และบุคลากร

หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม ทักษะเบื้องต้...

คณะพยาบาลศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.