คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู มุทิตาจิต น้อมจิตวันทา บูชาครู กตัญญูกตเวที

 ตามประเพณีพิธีไหว้ครูที่มีมาแต่โบราณ ผู้เป็นศิษย์มักจะมีการเตรียมของไหว้ 4 อย่าง มาเป็นเครื่องบูชาครู ซึ่งมีนัยยะอันเป็นมงคลและเป็นข้อเตือนใจให้กับผู้เป็นศิษย์ คือ ดอกมะเขือ หมายถึง ความสามารถในการเกิดและแพร่กระจายได้ทั่วไปในทุกที่เปรียบเสมือน ปัญญาความคิดที่พร้อม จะเกิดและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วในทุกเวลาและสถานที่ ต่อมาคือ หญ้าแพรก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ ความเจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว แม้ในหน้าแล้งจะเหี่ยวเฉาไปบ้าง แต่ถ้าได้รับน้ำ หรือน้ำฝนเมื่อใด ก็พร้อมจะเจริญงอกงามในทันทีเปรียบเสมือนนักเรียน นักศึกษาผู้มารับการเล่าเรียน เมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูอาจารย์ ก็พร้อมที่รับรู้และนำไปปฏิบัติให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเองและสังคมต่อไป ข้าวตอก หมายความว่า ปัญญาความคิดที่แตกฉาน เพิ่มพูนมากขึ้นกว่าเดิม เช่นเดียวกับข้าวตอกที่เมื่อโดน ความร้อนจะแตก พองออกและมีปริมาณมากขึ้น และดอกเข็ม มีความหมายว่า ความแหลมคมประดุจเข็ม เปรียบดังสติปัญญาที่มีความแหลมคมราวเข็มหรืออาวุธที่จะใช้ป้องกันตนได้ในทุกโอกาส

 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดงานวันไหว้ครู กตัญญูบูรพคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท นักศึกษาระดับปริญญาเอก นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล และนักศึกษานานาชาติ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูกว่า 400 คน ณ ห้องประชุม 6706 โดยนักศึกษาแต่ละชั้นปี ได้นำพานดอกไม้ ธูปเทียน พวงมาลัย มาไหว้ครูอย่างพร้อมเพียงกัน เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นักศึกษา อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ก่อให้เกิดการหล่อหลอมจิตใจให้อ่อนโยน และอนุรักษ์ในวัฒนธรรมอันดีงามของไทยแก่นักศึกษาพยาบาล ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมในอนาคตต่อไป โดยพิธีประกอบด้วยการกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู การร้องประสานเสียงบูชาครูของนักศึกษาพยาบาล การรำบูชาครู การเจิมหนังสือเรียน พิธีไหว้ครูโดยนักศึกษาตัวแทนแต่ละหลักสูตรและชั้นปี และพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาดีเด่นแต่ละด้าน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์

 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดและการแปลผลคลื่นหัวใจ รุ่น 15

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดและกา...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563

รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการจัดการทางการพยาบาล รุ่น 32

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการจัดการทางการพยาบาล รุ่น...

รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาใ...

ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาก...

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว. สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว. สร้างรอยยิ้มให้แก่ประ...

การจัดการองค์ความรู้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสัมภาษณ์ หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 16

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสัมภาษณ์ หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ในการรับบุคคลเข้าศึ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จาก Griffith University

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จาก Griffith University

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Shizuoka, Japan

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Shizuoka, J...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดและการแปลผลคลื่นหัวใจ รุ่น 15

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดและกา...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการจัดการทางการพยาบาล รุ่น 32

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการจัดการทางการพยาบาล รุ่น...

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว. สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว. สร้างรอยยิ้มให้แก่ประ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จาก Griffith University

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จาก Griffith University

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Shizuoka, Japan

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Shizuoka, J...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดงาน “สวัสดีปีชวด Happy New Year 2020”

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดงาน “สวัสดีปีชวด Happy New Year 2020”

ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ แห่งการ “สืบสานปฏิญญาพยาบาล”

ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ แห่งการ “สืบสานปฏิญญาพยาบาล”

คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับคณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในมาตรฐาน SCOPUS & ISI  ปี 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับคณาจารย์ที่มีผลงานตีพิ...

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธา...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัล ประจำปี 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎี...

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ร่วม “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” มหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ร่วม “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” มหาวิทย...

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.