คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู มุทิตาจิต น้อมจิตวันทา บูชาครู กตัญญูกตเวที

 ตามประเพณีพิธีไหว้ครูที่มีมาแต่โบราณ ผู้เป็นศิษย์มักจะมีการเตรียมของไหว้ 4 อย่าง มาเป็นเครื่องบูชาครู ซึ่งมีนัยยะอันเป็นมงคลและเป็นข้อเตือนใจให้กับผู้เป็นศิษย์ คือ ดอกมะเขือ หมายถึง ความสามารถในการเกิดและแพร่กระจายได้ทั่วไปในทุกที่เปรียบเสมือน ปัญญาความคิดที่พร้อม จะเกิดและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วในทุกเวลาและสถานที่ ต่อมาคือ หญ้าแพรก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ ความเจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว แม้ในหน้าแล้งจะเหี่ยวเฉาไปบ้าง แต่ถ้าได้รับน้ำ หรือน้ำฝนเมื่อใด ก็พร้อมจะเจริญงอกงามในทันทีเปรียบเสมือนนักเรียน นักศึกษาผู้มารับการเล่าเรียน เมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูอาจารย์ ก็พร้อมที่รับรู้และนำไปปฏิบัติให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเองและสังคมต่อไป ข้าวตอก หมายความว่า ปัญญาความคิดที่แตกฉาน เพิ่มพูนมากขึ้นกว่าเดิม เช่นเดียวกับข้าวตอกที่เมื่อโดน ความร้อนจะแตก พองออกและมีปริมาณมากขึ้น และดอกเข็ม มีความหมายว่า ความแหลมคมประดุจเข็ม เปรียบดังสติปัญญาที่มีความแหลมคมราวเข็มหรืออาวุธที่จะใช้ป้องกันตนได้ในทุกโอกาส

 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดงานวันไหว้ครู กตัญญูบูรพคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท นักศึกษาระดับปริญญาเอก นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล และนักศึกษานานาชาติ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูกว่า 400 คน ณ ห้องประชุม 6706 โดยนักศึกษาแต่ละชั้นปี ได้นำพานดอกไม้ ธูปเทียน พวงมาลัย มาไหว้ครูอย่างพร้อมเพียงกัน เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นักศึกษา อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ก่อให้เกิดการหล่อหลอมจิตใจให้อ่อนโยน และอนุรักษ์ในวัฒนธรรมอันดีงามของไทยแก่นักศึกษาพยาบาล ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมในอนาคตต่อไป โดยพิธีประกอบด้วยการกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู การร้องประสานเสียงบูชาครูของนักศึกษาพยาบาล การรำบูชาครู การเจิมหนังสือเรียน พิธีไหว้ครูโดยนักศึกษาตัวแทนแต่ละหลักสูตรและชั้นปี และพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาดีเด่นแต่ละด้าน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์

 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จาก Henan Medical University ประเทศจีน

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จาก Henan Medical University...

หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม ทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย ให้กับนักศึกษา ผู้เข้าพัก และบุคลากร

หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม ทักษะเบื้องต้...

คณะพยาบาลศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ ฉลอง 48 ปีคณะพยาบาลศาสตร์อุทิศเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ ฉลอง 48 ปีคณะพยาบาลศาสตร์อุทิศเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู มุทิตาจิต น้อมจิตวันทา บูชาครู กตัญญูกตเวที

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู มุทิตาจิต น้อมจิตวันทา บูชาครู กตั...

เชิญชวนรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5

เชิญชวนรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี)...

ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง

ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พักตร์วิไ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงและประชาพิจารณาจารณ์แผนยุทธศาสตร์การบริหารงาน 4 ปี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงและประชาพิจารณาจารณ์แผนยุทธศาสตร์ก...

ขยายเวลาการสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (โครงการพิเศษ) รุ่นที่ 1

ขยายเวลาการสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงาน...

ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พักตร์วิไ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จาก Henan Medical University ประเทศจีน

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จาก Henan Medical University...

หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม ทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย ให้กับนักศึกษา ผู้เข้าพัก และบุคลากร

หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม ทักษะเบื้องต้...

คณะพยาบาลศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ ฉลอง 48 ปีคณะพยาบาลศาสตร์อุทิศเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ ฉลอง 48 ปีคณะพยาบาลศาสตร์อุทิศเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู มุทิตาจิต น้อมจิตวันทา บูชาครู กตัญญูกตเวที

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู มุทิตาจิต น้อมจิตวันทา บูชาครู กตั...

ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง

ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พักตร์วิไ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงและประชาพิจารณาจารณ์แผนยุทธศาสตร์การบริหารงาน 4 ปี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงและประชาพิจารณาจารณ์แผนยุทธศาสตร์ก...

ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พักตร์วิไ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าส...

ศูนย์ความเป็นเลิศการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.

ศูนย์ความเป็นเลิศการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเป...

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.