คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี

 “การทอดกฐินสามัคคี” คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมา โดยจะจองกฐิน ที่วัดในภาคอีสาน หรือวัดที่มีความเดือดร้อน ขาดแคลนจตุปัจจัยในการพัฒนาวัด โดยอาจารย์หรือบุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปีนั้นๆเป็นผู้เสนอ ซึ่งในปีนี้คณะฯได้ทอดถวาย ณ วัดสุคนธ์สามัคคี บ้านท่าเม่า ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้คณะฯได้เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์กับชุมชน โดยการทอดถวายกฐินสามัคคี คณะฯจะร่วมเป็นเจ้าภาพหลักกับชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนากับชุมชน อีกทั้งเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาและเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีจิตกุศลได้มีโอกาสประกอบกิจกุศล

 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานนำกฐินสามัคคีคณะพยาบาลศาสตร์ ทอดถวาย ณ วัดป่าสุจิณต์ประชาราม บ้านขาม ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พุทธศาสนิกชนชุมชนตำบลค้อใต้และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมทอดถวายกฐินสามัคคีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อนำสิ่งของเช่น เงิน หรือวัตถุสิ่งของ มาพัฒนาถาวรวัตถุและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด ดังนั้นกฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆกรรมของพระสงฆ์โดยจำเพาะคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีพระอาจารย์วิเชียร วชิรญาโณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับจำนวนเงินที่พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 914,100 บาท โดยยอดบริจาคในส่วนของคณะฯจำนวนทั้งสิ้น 265,900 บาท

ในนามเจ้าภาพ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญและขออนุโมทนาบุญให้ทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษา มข.

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อความเป็นสิริมง...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จาก School of Nursing, University Lambung Mangkurat

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จาก School of Nursing, Unive...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงอันงดงาม

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงอันงดงาม

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมร่วมกับ รพ.ศรีนครินทร์ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมร่วมกับ รพ.ศรีนครินทร์ พัฒนาเครือข่ายควา...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ Special Medical Center (SMC)

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ Specia...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมขบวนบูชานาคา ศรัทธามหาชน Sithan KKU Festival 2019

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมขบวนบูชานาคา ศรัทธามหาชน Sithan KKU Festival...

สมาคมอีสานแห่งนครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เข้ามอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

สมาคมอีสานแห่งนครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เข้ามอบทุนสนับสนุนการศึกษา...

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าอบรม Faculty practice

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าอบรม Faculty pr...

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง Feminist theory and Feminist research

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง...

รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

โปรแกรมสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง SAAP-CKD (Self assessment to Awere on Prevention CKD)

โปรแกรมสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง SAAP-CKD (Self...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษา มข.

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อความเป็นสิริมง...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จาก School of Nursing, University Lambung Mangkurat

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จาก School of Nursing, Unive...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงอันงดงาม

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงอันงดงาม

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมร่วมกับ รพ.ศรีนครินทร์ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมร่วมกับ รพ.ศรีนครินทร์ พัฒนาเครือข่ายควา...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ Special Medical Center (SMC)

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ Specia...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมขบวนบูชานาคา ศรัทธามหาชน Sithan KKU Festival 2019

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมขบวนบูชานาคา ศรัทธามหาชน Sithan KKU Festival...

สมาคมอีสานแห่งนครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เข้ามอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

สมาคมอีสานแห่งนครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เข้ามอบทุนสนับสนุนการศึกษา...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก Chiba University

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก Chiba University

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี

โรงพยาบาลขอนแก่นเข้าแสดงความยินดีกับคณบดีและทีมผู้บริหารชุดใหม่

โรงพยาบาลขอนแก่นเข้าแสดงความยินดีกับคณบดีและทีมผู้บริหารชุดใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม EdPEx พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม EdPEx พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ประ...

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.