คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงพยาบาลขอนแก่น ตระหนักถึงความสำคัญแห่งความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านสุขภาพ ในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานควบคู่คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งมีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านบุคลากรทางการพยาบาล

 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากโรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย ดร.จงกลนี จันทรศิริ รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ด้านนักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์จริง โดยทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้มีความร่วมมือควบคุมหลายด้าน อันได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางการพยาบาล และการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิต ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ตลอดจนฝึกอบรมเฉพาะทางและการอบรมระยะสั้น ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีความรู้ ความสามารถ สามารถนำองค์ความรู้ทางวิชาการ ไปสู่การประกอบอาชีพที่พร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการ ทักษะและประสบการณ์ที่นำไปสู่คุณภาพบริการแก่ประชาชน การพัฒนาวิชาการแก่พยาบาล เช่น การศึกษาต่อในหลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตรระยะสั้น และการประชุมวิชาการ เป็นต้น ความร่วมมือทางข้อมูลด้านวิชาการด้านพยาบาลศาสตร์ การทำวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การสนับสนุนด้านวิทยากร เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล

 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษา มข.

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อความเป็นสิริมง...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จาก School of Nursing, University Lambung Mangkurat

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จาก School of Nursing, Unive...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงอันงดงาม

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงอันงดงาม

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมร่วมกับ รพ.ศรีนครินทร์ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมร่วมกับ รพ.ศรีนครินทร์ พัฒนาเครือข่ายควา...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ Special Medical Center (SMC)

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ Specia...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมขบวนบูชานาคา ศรัทธามหาชน Sithan KKU Festival 2019

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมขบวนบูชานาคา ศรัทธามหาชน Sithan KKU Festival...

สมาคมอีสานแห่งนครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เข้ามอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

สมาคมอีสานแห่งนครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เข้ามอบทุนสนับสนุนการศึกษา...

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าอบรม Faculty practice

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าอบรม Faculty pr...

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง Feminist theory and Feminist research

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง...

รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

โปรแกรมสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง SAAP-CKD (Self assessment to Awere on Prevention CKD)

โปรแกรมสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง SAAP-CKD (Self...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษา มข.

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อความเป็นสิริมง...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จาก School of Nursing, University Lambung Mangkurat

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จาก School of Nursing, Unive...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงอันงดงาม

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงอันงดงาม

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมร่วมกับ รพ.ศรีนครินทร์ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมร่วมกับ รพ.ศรีนครินทร์ พัฒนาเครือข่ายควา...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ Special Medical Center (SMC)

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ Specia...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมขบวนบูชานาคา ศรัทธามหาชน Sithan KKU Festival 2019

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมขบวนบูชานาคา ศรัทธามหาชน Sithan KKU Festival...

สมาคมอีสานแห่งนครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เข้ามอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

สมาคมอีสานแห่งนครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เข้ามอบทุนสนับสนุนการศึกษา...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก Chiba University

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก Chiba University

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี

โรงพยาบาลขอนแก่นเข้าแสดงความยินดีกับคณบดีและทีมผู้บริหารชุดใหม่

โรงพยาบาลขอนแก่นเข้าแสดงความยินดีกับคณบดีและทีมผู้บริหารชุดใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม EdPEx พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม EdPEx พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ประ...

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.