คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

Print

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย พร้อมครอบครัวทองกระจาย ในโอกาสเข้ามอบทุนการศึกษาในชื่อกองทุน รศ.ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อมอบทุนให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 300,000 บาท เพื่อเป็นกองทุนการศึกษาและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับนักศึกษา เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาสำเร็จได้ตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด พร้อมออกมาทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมต่อไป